ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The relationship between clinical characteristics and psychological status and quality of life in patients with vasovagal syncope [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(3): 237-245 | DOI: 10.14744/nci.2020.93753

The relationship between clinical characteristics and psychological status and quality of life in patients with vasovagal syncope

Adem Atici1, Ramazan Asoglu2, Ahmet Demirkiran3, Nail Serbest3, Baris Emekdas3, Remzi Sarikaya3, Ipek Yeldan4, Ahmet Kaya Bilge3
1Department of Cardiology, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Adiyaman University Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkey
3Department of Cardiology, Istanbul Medical Faculty, Istanbul, Turkey
4Department of Physical Therapy, Bakirkoy Sadi Konuk Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Syncope is characterized by sudden and short-term loss of postural tone and consciousness. Vasovagal syncope (VVS) episode is usually self-limiting, and it may affect patients’ quality of life. In this study, we aimed to investigate the relationship between quality of life, Beck-depression and Beck-anxiety scales and clinical characteristics of the VVS patients.
METHODS: The present study included 88 patients with VVS. Tilt table test was performed to all the patients. Patients filled out the Quality of life, Beck-depression, and Beck-anxiety scale forms. Demographics, medical history, echocardiography, blood pressures, electrocardiography and physical examination findings were recorded.
RESULTS: There was a significant and negative correlation between the total syncope episodes (TSE) and EQ-5D index and EQ-5D-VAS index, respectively (p<0.001, r: -0.649; p<0.001, r: -0.587). TSE was significantly and positively correlated with the Beck-anxiety scale and Beck-depression scale. EQ-5D index, EQ-5D-VAS index, Beck-depression scale, and Beck-anxiety scales were defined as an independent predictor of TSE in VVS patients.
CONCLUSION: Psychological factors play an essential role in VVS patients. EQ-5D index, EQ-5D-VAS index, Beck-depression, and Beck-anxiety scales were an independent predictor of the TSE in patients with VVS.

Keywords: Psychological status, quality of life; vasovagal syncope.

Vazovagal Senkoplu Hastalarda Klinik Özellikler ile Psikolojik Durum ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Adem Atici1, Ramazan Asoglu2, Ahmet Demirkiran3, Nail Serbest3, Baris Emekdas3, Remzi Sarikaya3, Ipek Yeldan4, Ahmet Kaya Bilge3
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye
3İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi, Fizik Tedavi Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Senkop, ani ve kısa süreli bilinç kaybı ve postural ton kaybı ile karakterizedir. Vazovagal senkop (VVS) atak genellikle kendi kendini sınırlar ve hastaların yaşam kalitesini etkileyebilir. VVS tanılı hastaların klinik özellikleri ile yaşam kalitesi, Beck-depresyon ve Beck-anksiyete ölçekleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışma VVS tanılı 88 hasta dahil edildi. Tilt masa testi tüm hastalara ugulandı. Hastalar yaşam kalitesi, Beck-depresyon ve Beck-anksiyete ölçeği formlarını doldurdular. Demografik bilgiler, tıbbi öykü, ekokardiyografi, kan basıncı, elektrokardiyografi ve fizik muayene bulguları kaydedildi.
Bulgular: Toplam senkop epizotları (TSE) ile EQ-5D indeksi ve EQ-5D-VAS endeksi arasında anlamlı ve negatif bir ilişki vardı (p <0.001, r: -0.649; p <0.001, r: -0.587). TSE, Beck-anksiyete ölçeği ve Beck-depresyon ölçeği ile anlamlı ve pozitif olarak korele idi. EQ-5D indeksi, EQ-5D-VAS indeksi, Beck-depresyon ölçeği ve Beck-anksiyete ölçeği VVS hastalarında TSE'nin bağımsız bir belirleyicisi olarak tanımlandı.
Sonuç: VVS tanılı hastalarda psikolojik faktörler önemli bir rol oynamaktadır. EQ-5D indeksi, EQ-5D-VAS indeksi, Beck-depresyon ölçeği ve Beck-anksiyete ölçeği VVS hastalarında TSE'nin bağımsız bir belirleyicisidir. (NCI-2019-0194.R1)

Anahtar Kelimeler: Vazovagal senkop, Psikolojik durum, Yaşam kalitesi.

Adem Atici, Ramazan Asoglu, Ahmet Demirkiran, Nail Serbest, Baris Emekdas, Remzi Sarikaya, Ipek Yeldan, Ahmet Kaya Bilge. The relationship between clinical characteristics and psychological status and quality of life in patients with vasovagal syncope. North Clin Istanb. 2020; 7(3): 237-245

Corresponding Author: Adem Atici, Türkiye
LookUs & Online Makale