ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The relationship between vitamin D level and hepatosteatosis in obese children [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(1): 28-32 | DOI: 10.14744/nci.2018.26097

The relationship between vitamin D level and hepatosteatosis in obese children

Fatma Dursun1, Nelgin Gerenli2, Seyma Meliha Su Dur3, Heves Kirmizibekmez1
1Department of Pediatric Endocrinology, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Gastroenterology, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Radiology, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The increasing incidence of obesity in children is a significant risk factor for nonalcoholic fatty liver disease and obesity-associated morbidity. In the present study, we aimed to explore the correlation between Vitamin D level and hepatosteatosis in obese children.
METHODS: A total of 110 children aged 10–16 years who presented to pediatric endocrinology outpatient clinic for obesity were enrolled. The study was completed in a single season between September and November. Hepatosteatosis was diagnosed by ultrasonography. The patients were grouped into two groups: Group 1 comprised patients with hepatosteatosis and Group 2 consisted of patients without hepatosteatosis. 25 hydroxy (25-OH) Vitamin D levels were compared between patients with and without hepatosteatosis.
RESULTS: No statistically significant difference was observed between 25-OH Vitamin D levels of patients with and without hepatosteatosis. When the effects of age and sex were kept constant, there was no significant correlation between Vitamin D level and aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, and body mass index values.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Unlike the results of the previous studies, we were unable to detect any significant difference between Vitamin D levels of obese patients with and without hepatosteatosis. We think that obesity, rather than Vitamin D status, that is, in fact, independently associated with nonalcoholic fatty liver disease. Larger studies are needed to investigate the impact of Vitamin D in children with obesity with hepatosteatosis.

Keywords: Hepatosteatosis, obese children; Vitamin D.

Obez Çocuklarda Vitamin D ve Hepatosteatoz İlişkisi

Fatma Dursun1, Nelgin Gerenli2, Seyma Meliha Su Dur3, Heves Kirmizibekmez1
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji BD, İstanbul, Türkiye
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Gastroenteroloji BD, İstanbul, Türkiye
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji ABD, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuklarda artan obezite sıklığı, nonalkolik karaciğer yağlanması ve diğer obezite ilişkili morbiditelerde önemli bir risk faktörüdür. Bu çalışmada obez çocuklarda vitamin D ve hepatosteatoz ilişkisini açıklamaya çalıştık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Obezite tanısıyla çocuk Endokrinoloji polikliniğine Eylül- Kasım arasında başvuran 10-16 yaş arasındaki 110 hasta çalışmaya alındı. Hepatosteatoz tanısı ultrasonografi ile yapıldı. Hastalar hepatosteatozu olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar vitamin D düzeyi açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: İki grup arasında vitamin D düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Daha önceki bazı çalışmaların aksine bizim çalışmamızda hepatosteatozu olanlar ile olmayanlar arasında bir fark saptanmadı. Vitamin D’nin obezite ile ilişkili olmakla birlikte, hepatosteatoz ile ilişkisi olmadığını düşünmekteyiz. Sonuçlarımızı destekleyecek daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, vitamin D, hepatosteatoz

Fatma Dursun, Nelgin Gerenli, Seyma Meliha Su Dur, Heves Kirmizibekmez. The relationship between vitamin D level and hepatosteatosis in obese children. North Clin Istanb. 2019; 6(1): 28-32

Corresponding Author: Fatma Dursun, Türkiye
LookUs & Online Makale