ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Is high level of hemoglobin A1C an indicator for extended period of antibiotherapy in diabetic foot ulcers? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(1): 21-27 | DOI: 10.14744/nci.2018.25582

Is high level of hemoglobin A1C an indicator for extended period of antibiotherapy in diabetic foot ulcers?

Mustafa Dogan1, Lutfi Cagatay Onar2, Bilgehan Aydin3, Seyit Ali Gumustas4
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Corlu State Hospital, Tekirdag, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Corlu State Hospital, Tekirdag, Turkey
3Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Corlu State Hospital, Tekirdag, Turkey
4Department of Orthopedic and Traumatology, University of Health Sciences Kartal Dr. Lutfi Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Diabetic foot ulcers are the most common cause of hospitalization among the diabetic complications. Hemoglobin A1C (HbA1C) has a critical role in medical follow-up of diabetic patients. In fact, the role of HbA1C and related clinical parameters has been investigated in literature there are only a few studies investigating the relationship between HbA1C and the prolonged antibiotherapy. We aim to reveal the reciprocal relationship between this two parameters.
METHODS: The clinical data of 139 patients who admitted with diabetic foot ulcers are analyzed retrospectively. Besides the demographic information, the levels of HbA1C wound localizations, the degree of the wounds regarding the Wagner classification, culture antibiogram, and the duration of the antibiotic agents. The data have been analyzed with IBM SPSS Statistics (IBM Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 22.0.
RESULTS: The clinical data of the 139 diabetic foot patients are retrospectively assessed. The mean age was 56.50 (±4.12). There were 81 male (58.27%) and 58 (41.73%) female patients. The distal type diabetic foot ulcers were found to be the most frequent type (n=83, 59.71% [±3.12]). The mean HbA1C level was 9.60 (±1.10). The “7–15%” subgroups of HbA1C level patients showed statistically significant prolongation of the antibiotherapy time (p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results showed that the higher levels of HbA1C have a significant effect on treatment duration and formation of deeper and larger wounds with advanced stages of Wagner classification. This result may reveal the importance of the exact starting time of the treatment besides the proper glycemic control. Lager scaled studies may clarify the credited parameters related to diabetic foot ulcers for a reinterpretation of the issue.

Keywords: Antibacterial agents, diabetic foot; hemoglobin A1c.

Diyabetik ayak yaralarında yüksek HbA1C değeri antibiyotik tedavisinin uzaması için bir belirteç midir?

Mustafa Dogan1, Lutfi Cagatay Onar2, Bilgehan Aydin3, Seyit Ali Gumustas4
1Çorlu Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
2Çorlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
3Çorlu Devlet Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyabetik ayak ülserleri doku ve uzuv kaybına yol açması ve diyabette hospitalizasyon ihtiyacının başta gelen nedeni olmasından dolayı oldukça önemlidir. Bozulmuş immünite, doku perfüzyonu ve nöropati neticesinde uzuv kaybına kadar giden ciddi infeksiyonlara neden olabilmektedir. Diyabetli hastaların takibinde büyük klinik önemi olan glikolize hemoglobin (HbA1C) düzeyi birçok başka klinik parametre ile ilişkilendirilmiş olsa da antibiyotik kullanım süresi ile ilişkisini inceleyen pek az çalışma mevcuttur. Bu çalışmada HbA1C düzeyi ile uzamış antibiyotik tedavisinin ilişkisini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Diyabetik ayak nedeni ile kliniğimize başvuran ve tedavi gören 139 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Demografik bilgilerinin yanında HbA1C değerleri ile yaraların lokalizasyonları, Wagner sınıflamasına göre derecelendirmeleri, yara kültürü incelemeleri ve tedavi süreleri değerlendirildi. Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizinde IBM SPSS Statistics (IBM Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı kullanıldı.
BULGULAR: Çalışma grubuna alınan 139 hastanın dosyaları retrospektif olarak tarandı. Ortalama yaş 56,50 (±4,12) olarak bulundu.Hastaların %58,27’si (n= 81) erkek, %41,73’ü (n=58) kadındı. Ortalama HbA1C düzeyi 9,20(±1,60) olarak bulundu. Buna göre HbA1C düzeyi %7’nin altında olan hasta grubunda tedavi süresi HbA1C düzeyi %7-15 arasında olan hasta grubuna kıyasla anlamlı derecede kısa bulundu (p<0,01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde çalışmaya dahil edilen, diyabetik ayak yarası enfeksiyonu olan hastaların HbA1C düzeylerinin %7'nin altında tutulmasının antibiyotik kullanım süresini azalttığı sonucuna varıldı. Enfeksiyonun doğru antimikrobiyal ajan ile ve zamanında tedavi edilmesi osteomiyelit gibi ekstremiteyi tehdit eden komplkasyonları engellediğinden prognoz ile doğrudan ilişkili olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu sonuç uygun glisemik kontrolün yanında yaraya doğru ve zamanında tedavinin başlanmasının çok önemli olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu konuda daha büyük hasta popülasyonları ile prospektif çalışmaların hatta meta analizlerin yapılması etkinliğine inanılan klinik parametrelerin yeniden yorumlanmasına katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik Ayak, Hemoglobin A1c, Antibakteriyel ajanlar.

Mustafa Dogan, Lutfi Cagatay Onar, Bilgehan Aydin, Seyit Ali Gumustas. Is high level of hemoglobin A1C an indicator for extended period of antibiotherapy in diabetic foot ulcers?. North Clin Istanb. 2019; 6(1): 21-27

Corresponding Author: Mustafa Dogan, Türkiye
LookUs & Online Makale