ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Assessment of health-promoting lifestyle behaviors of adults living in the semi-rural area [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(1): 13-20 | DOI: 10.14744/nci.2017.19327

Assessment of health-promoting lifestyle behaviors of adults living in the semi-rural area

Hatice Aygar, Sevil Akbulut Zencirci, Gulsum Ozturk Emiral, Melike Alaiye, Aziz Soysal, Muhammed Fatih Onsuz, Burhanettin Isikli, Selma Metintas
Department of Public Health, Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to determine the level of healthy lifestyle behaviors and related factors in the individuals who applied to the primary health-care center.
METHODS: The study is a cross-sectional study of adults aged 18 years and over who applied to the primary health-care center. The sample size of the study was calculated as 992 people and 995 participants were accessible. The health-promoting behaviors of the individuals were assessed by the Health-Promoting Lifestyle Profile II (HPLP-II). In the analysis of the data, Mann–Whitney U-test, Kruskal–Wallis tests, and multiple linear regression analysis were used to determine effective variables on scale score.
RESULTS: The mean age of the participants was 43.8±17.1. Of the total participants, 45.7% (n=455) of them were female. The median score obtained from the HPLP-II was 132. Health responsibility, nutrition, and interpersonal relations subscale scores of male were lower than female patients, while physical activity subscale scores were higher in male patients. In participants under the age of 48 years in the study, health responsibility, nutrition, interpersonal relations, and stress management subscale scores were higher. The scores of the married participants were higher than the areas out of the stress management subdimension. Stress management subscale scores were higher in individuals with primary and lower education levels in terms of health care, nutrition, and interpersonal relations. Those who had good family income status and health perception scores also received higher scores in terms of all subscale scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Gender, age group, marital status, education level, income level, physician-diagnosed chronic disease history, and perceived health status were found to be related to health-promoting behaviors. Educational programs should be prepared in these issues by determining the issues that individuals are lacking in protecting and developing their health and social needs should be taken into consideration when these programs are being prepared.

Keywords: Adult, health-promoting lifestyle; semi-rural area.

Yarıkırsal alanda yaşayan erişkinlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi

Hatice Aygar, Sevil Akbulut Zencirci, Gulsum Ozturk Emiral, Melike Alaiye, Aziz Soysal, Muhammed Fatih Onsuz, Burhanettin Isikli, Selma Metintas
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuran bireylerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının düzeyi ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran 18 yaş ve üzeri erişkinlerde yapılan kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışmanın örneklem hacmi 992 kişi olarak hesaplanıp, 995 kişiye ulaşıldı. Bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları Sağlıklı Yaşama Biçimi Davranışları Ölçeği-II ile değerlendirildi. Verilerin analizinde Mann-Whitney U, Kruskall Wallis testleri ve ölçek puanı üzerine etkili değişkenleri belirlemede çoklu Lineer regresyon analizi kullanıldı.
BULGULAR: Kişilerin yaş ortalaması 43.8±17.1 yıldı. Katılımcıları %45.7’si (n=455) kadındı. Ölçekten alınan puan ortancası 132 idi. Sağlık sorumluluğu, beslenme ve kişiler arası ilişkiler alt alanından erkeklerin puanı daha düşükken, fiziksel aktivite alt alan puanları daha yüksekti. Çalışmada kırk yaş altındakilerde sağlık sorumluluğu, beslenme, kişiler arası ilişki, stres yönetimi alt alanlarından aldıkları puan daha yüksekti. Evlilerin stres yönetimi alt alanı dışındaki alanlardan aldıkları puan daha yüksekti. Aile gelir durumu ve sağlık algısı iyi olanların ölçek tüm alt alanlarından aldıkları puan daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cinsiyet, yaş grubu, medeni durum, öğrenim düzeyi, gelir düzeyi, hekim tanılı kronik hastalık öyküsü ve algılanan sağlık durumu sağlıklı yaşama biçimi davranışları ile ilişkili faktörler olarak saptandı. Bireylerin sağlıklarını koruma ve geliştirme konusunda eksik oldukları konuların belirlenerek bu konularda eğitim programları hazırlanmalı ve bu programlar hazırlanırken toplumsal ihtiyaçlar göz önüne alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, erişkin, yarıkırsal alan

Hatice Aygar, Sevil Akbulut Zencirci, Gulsum Ozturk Emiral, Melike Alaiye, Aziz Soysal, Muhammed Fatih Onsuz, Burhanettin Isikli, Selma Metintas. Assessment of health-promoting lifestyle behaviors of adults living in the semi-rural area. North Clin Istanb. 2019; 6(1): 13-20

Corresponding Author: Muhammed Fatih Onsuz, Türkiye
LookUs & Online Makale