ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Mucinous Endometrial Cancer: Clinical Study of Eleven Cases [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-17048 | DOI: 10.14744/nci.2019.17048

Mucinous Endometrial Cancer: Clinical Study of Eleven Cases

Soner Düzgüner1, Osman Türkmen2, Günsu Kimyon2, İpek Nur Düzgüner1, Alper Karalök2, Derman Basaran2, Tolga Taşçı2, Işın Üreyen2, Taner Turan2
1İstanbul Bakırkoy Bahcelievler State Hospital
2Etlik Zubeyde Hanim Women's Health Teaching and Research Hospital

INTRODUCTION: We analyzed surgico-pathologic factors of mucinous type endometrial carcinoma and examined its frequency of recurrence.

METHODS: Eleven cases, definitely diagnosed as pure mucinous type endometrium carcinoma between January 1993 and May 2013, were reviewed.

RESULTS: Of 1640 women with endometrium carcinoma, 11 (0.67%) had mucinous cell type. Mean age of the study group was 55 years. According to the FIGO 2009, 10 (90.9%) cases were evaluated as stage I and 1 (9.1%) as stage IIIC1. The presence of lymph node metastasis was noticed in only 1 (12.5%) of 8 patients who underwent lymphadenectomy. In this case, metastasis was detected in the pelvic lymph node. Four patients underwent adjuvant therapy as pelvic radiotherapy. Median follow-up time was 50 months (range, 5-84). Recurrence was observed in 1 (9.1%) patient with stage IIIC1 endometrial cancer in 30 months after primary surgery. Site of recurrence was only in the upper abdominal region.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Based on our study, mucinous endometrial carcinoma has good prognostic factors and long term survival can be achieved surgically alone in patients with stage I.

Keywords: Endometrial carcinoma, Mucinous type, Survival

Müsinöz Endometriyal Kanser: 11 Olgunun Klinik Çalışması

Soner Düzgüner1, Osman Türkmen2, Günsu Kimyon2, İpek Nur Düzgüner1, Alper Karalök2, Derman Basaran2, Tolga Taşçı2, Işın Üreyen2, Taner Turan2
1İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi
2Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Müsinöz tip endometrial karsinomun cerrahi patolojik faktörlerinin ve nüks sıklığının araştırılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 1993 - Mayıs 2013 tarihleri arasında saf müsinöz tip endometrium karsinomu tanısı konan 11 olgu gözden geçirildi.
BULGULAR: Endometrium karsinomalı 1640 kadından 11'inde (% 0.67) müsinöz hücre tipi vardı. Çalışma grubunun yaş ortalaması 55 idi. FIGO 2009'a göre, 10 (% 90.9) olgu evre I, 1 olgu (% 9.1) evre IIIC1 olarak değerlendirildi. Lenf nodu metastazı varlığı, lenfadenektomi yapılan 8 hastanın sadece 1’inde (% 12.5) fark edildi. Bu olguda pelvik lenf nodunda metastaz tespit edildi. Dört hastaya pelvik adjuvan radyoterapi uygulandı. Medyan izlem süresi 50 aydı (aralık 5-84). Birinci basamak cerrahiden 30 ay sonra evre IIIC1 endometriyal kanserli 1 (% 9.1) hastada nüks görüldü. Yineleme yeri sadece üst batın bölgesinde idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamıza göre, müsinöz endometrium karsinoması iyi prognostik faktörlere sahiptir ve uzun dönem sağ kalım, evre I olan hastalarda tek başına cerrahi ile başarılabilir

Anahtar Kelimeler: Endometriyal karsinom, müsinöz tip, sağ kalımCorresponding Author: Osman Türkmen, Türkiye

Quick Search
LookUs & Online Makale