ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
The Frequency of Alopecia and Quality of Life in High-School Students in Rural Areas (Sivrihisar, Mahmudiye, Alpu, Beylikova) of Eskisehir [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-59365 | DOI: 10.14744/nci.2018.59365  

The Frequency of Alopecia and Quality of Life in High-School Students in Rural Areas (Sivrihisar, Mahmudiye, Alpu, Beylikova) of Eskisehir

Özkan Özay1, Didem Arslantaş2, Alaeettin Ünsal2, Işıl Bulur3
1Ercis Community Health Center, Van, Turkey
2Department of Public Health, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey
3Dermatology Clinic of Memorial Atasehir Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to determine the frequency of alopecia and related factors, health-related quality of life in high-school students in rural areas of Eskisehir. This is a cross-sectional study
METHODS: This study performed between 02 March-30 April 2015. The study group consisted of 1662 (%74.9) students. The questionnaire which performed for the purpose and consisted of 4 sections was filled out by students themselves under supervision. The health-related quality of life was evaluated by Short Form-36 (SF-36). Students’ hair and scalps was examined by dermatologist. The acquired data were determined by SPSS 20 Statistical Packet Programme. For statistical analyses, chi square test, Mann Whitney U Test and logistic regression analyses were used. We accepted the values of p≤0.05 for the statistical significance.
RESULTS: In this study frequency of alopecia was found %37.4 (n=622). The students, who are males, who have complaints about scalp and who have fatty scalp had more frequency of alopecia. In study group, who have alopecia, had poor health-related quality of life in general health perception, vitality and mental health of SF-36.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is a need to provide early diagnose and treatment to decrease frequency of alopecia and to improve quality of life. Health education studies must be performed to increase awareness of students about alopecia. Integrating hair and scalp examination into school health screening studies, steering the students who have alopecia to dermatologist and suggesting students who have fatty scalp must wash their hair regularly, will be appropriate.

Keywords: Alopecia, Adolescent, Quality of Life, Eskisehir


Eskişehir İli Kırsal Kesiminde (Sivrihisar, Mahmudiye, Alpu, Beylikova) Lise Öğrencilerinde Alopesi Sıklığı ve Yaşam Kalitesi

Özkan Özay1, Didem Arslantaş2, Alaeettin Ünsal2, Işıl Bulur3
1Erciş Toplum Sağlığı Merkezi, Van, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Memorial Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, Eskişehir ili kırsal yerleşim bölgesinde öğrenim görmekte olan lise öğrencileri arasında alopesi görülme sıklığının saptanması, ilişkili olduğu düşünülen faktörlerin incelenmesi ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi amacı ile yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 2 Mart-30 Nisan 2015 tarihleri arasında yürütülen kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışma grubunu 1662 (%74.9) öğrenci oluşturdu. Çalışmanın amacına uygun olarak önceden hazırlanmış 4 bölümden oluşan anket form gözlem altında öğrencilerin kendileri tarafından dolduruldu. Öğrencilerin yaşam kaliteleri Short Form-36 (SF-36) ölçeği ile değerlendirildi. Saç ve saçlı deri muayenesi dermatoloji uzmanıi tarafından yapıldı. Elde edilen veriler, IBM-SPSS 20 İstatistik Paket Programı kullanılarak değerlendirildi. Verilerin analizlerinde Ki-kare testi, Mann Whitney U testi ve Lojistik Regresyon Analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık değeri olarak p≤0.05 kabul edildi.
BULGULAR: Bu çalışmada alopesi görülme sıklığı %37.4 (n=622) olarak saptandı. Erkeklerde, saçlı deri şikayeti olanlarda ve yağlı saçlı deri tipine sahip olan öğrencilerde alopesi görülme sıklığı daha yüksek saptandı. Çalışma grubunda alopesi saptananlarda SF-36 Ölçeği’nin genel sağlık, canlılık ve mental sağlık alt alanlarında yaşam kalitelerinin daha kötü olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Alopesi sıklığının azaltılması ve öğrencilerin yaşam kalitelerinin arttırılabilmesi için erken tanı ve tedavinin sağlanabilmesi gerekmektedir. Öğrencilerde farkındalığın arttırılabilmesi için sağlık eğitimi çalışmaları yapılmalıdır. Ek olarak okul taramaları içine saç ve saçlı deri muayenelerinin entegre edilmesi, alopesi saptanan öğrencilerin dermatoloji uzmanına yönlendirilmesi ve yağlı saçlı deri tipine sahip öğrencilerin saçlarını düzenli olarak yıkamaları uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Alopesi, Adölesan, Yaşam Kalitesi, Eskişehir
Corresponding Author: Özkan Özay, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.