ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 5 Issue : 4 Year : 2018

 
Is high level of HbA1C an indicator for extended period of antibiotherapy in diabetic foot ulcers? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-25582 | DOI: 10.14744/nci.2018.25582  

Is high level of HbA1C an indicator for extended period of antibiotherapy in diabetic foot ulcers?

Mustafa Doğan1, Lütfi Çağatay Onar2, Bilgehan Aydın3, Seyit Ali Gümüştaş4
1Çorlu Government Hospital Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology
2Çorlu Government Hospital Department of Cardiovascular Surgery
3Çorlu Government Hospital Department of Plastic and Reconstructive Surgery
4Saglik Bilimleri University Kartal Dr.Lütfi Kırdar Research Hospital Department of Orthopedic and Traumatology

INTRODUCTION: Diabetic foot ulcers are the most common cause of hospitalization among the diabetic complications. Hemoglobin A1 C (HbA1C) has a critical role in medical follow up of diabetic patients. In fact the role of HbA1C and related clinical parameters have been investigated in the literature there are only a few studies investigating the relationship between HbA1C and the prolonged antibiotherapy. We aim to reveal the reciprocal relationship between this two parameters.
METHODS: The clinical data of 139 patients who admitted with diabetic foot ulcers are analysed retrospectively. Besides the demographic information, the levels of HbA1C, wound localizations, the degree of the wounds regarding the Wagner classification, culture antibiogram and the duration of the antibiotic agents. The data have been analysed with IBM SPSS Statistics (IBM Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0.
RESULTS: The clinical data of the 139 diabetic foot patients is retrospectively assessed. The mean age was 56,50 (±4,12). There were 81 male (%58,27) and 58 (%41,73) female patients. The distal type diabetic foot ulcers was found to be the most frequent type (n=83, %59,71 (±3,12)). The mean HbA1C level was 9,60 (±1,10).. The "%7-15" subgroups of HbA1C level patients showed statistically significant prolongation of the antibiotherapy time (p<0,01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results showed that the higher levels of HbA1C has a significant effect on treatment duration and formation of deeper and larger wounds with advanced stages of Wagner classification. This result may reveal importance of the exact starting time of the treatment besides the proper glycemic control. Lager scaled studies may clarify the credited parameters related with diabetic foot ulcers for reinterpretation of the issue.

Keywords: Diabetic Foot, Hemoglobin A1c, Anti-Bacterial Agents.


Diyabetik ayak yaralarında yüksek HbA1C değeri antibiyotik tedavisinin uzaması için bir belirteç midir?

Mustafa Doğan1, Lütfi Çağatay Onar2, Bilgehan Aydın3, Seyit Ali Gümüştaş4
1Çorlu Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
2Çorlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
3Çorlu Devlet Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Diyabetik ayak ülserleri doku ve uzuv kaybına yol açması ve diyabette hospitalizasyon ihtiyacının başta gelen nedeni olmasından dolayı oldukça önemlidir. Bozulmuş immünite, doku perfüzyonu ve nöropati neticesinde uzuv kaybına kadar giden ciddi infeksiyonlara neden olabilmektedir. Diyabetli hastaların takibinde büyük klinik önemi olan glikolize hemoglobin (HbA1C) düzeyi birçok başka klinik parametre ile ilişkilendirilmiş olsa da antibiyotik kullanım süresi ile ilişkisini inceleyen pek az çalışma mevcuttur. Bu çalışmada HbA1C düzeyi ile uzamış antibiyotik tedavisinin ilişkisini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Diyabetik ayak nedeni ile kliniğimize başvuran ve tedavi gören 139 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Demografik bilgilerinin yanında HbA1C değerleri ile yaraların lokalizasyonları, Wagner sınıflamasına göre derecelendirmeleri, yara kültürü incelemeleri ve tedavi süreleri değerlendirildi. Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizinde IBM SPSS Statistics (IBM Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı kullanıldı.
BULGULAR: Çalışma grubuna alınan 139 hastanın dosyaları retrospektif olarak tarandı. Ortalama yaş 56,50 (±4,12) olarak bulundu.Hastaların %58,27’si (n= 81) erkek, %41,73’ü (n=58) kadındı. Ortalama HbA1C düzeyi 9,20(±1,60) olarak bulundu. Buna göre HbA1C düzeyi %7’nin altında olan hasta grubunda tedavi süresi HbA1C düzeyi %7-15 arasında olan hasta grubuna kıyasla anlamlı derecede kısa bulundu (p<0,01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde çalışmaya dahil edilen, diyabetik ayak yarası enfeksiyonu olan hastaların HbA1C düzeylerinin %7'nin altında tutulmasının antibiyotik kullanım süresini azalttığı sonucuna varıldı. Enfeksiyonun doğru antimikrobiyal ajan ile ve zamanında tedavi edilmesi osteomiyelit gibi ekstremiteyi tehdit eden komplkasyonları engellediğinden prognoz ile doğrudan ilişkili olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu sonuç uygun glisemik kontrolün yanında yaraya doğru ve zamanında tedavinin başlanmasının çok önemli olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu konuda daha büyük hasta popülasyonları ile prospektif çalışmaların hatta meta analizlerin yapılması etkinliğine inanılan klinik parametrelerin yeniden yorumlanmasına katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik Ayak, Hemoglobin A1c, Antibakteriyel ajanlar.
Corresponding Author: Mustafa Doğan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.