ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul A study exploring knowledge, attitudes and behaviours towards autism among adults applying to a Family Health Center in Istanbul [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(1): 13-18 | DOI: 10.14744/nci.2015.83723

A study exploring knowledge, attitudes and behaviours towards autism among adults applying to a Family Health Center in Istanbul

Ayşen Sürmen1, Seyhan Hıdıroğlu1, Hamide Hande Usta1, Muhammed Awiwi1, Ahmet Saki1, Melda Karavuş1, Ahmet Karavuş2
1Department Of Public Health, Marmara University Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey
2Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, Department Of Otorhinolaryngology,ıstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to assess knowledge, awareness, behavior and attitudes towards autism among applicants to a Family Health Center (FHC).

METHODS: This descriptive study was performed at a Family Health Center (FHC) in Istanbul in August 2013. Data was obtained via face-to-face interviews with participants older than 18 years who were admitted to the FHC. The questionnaire consisted of questions on sociodemographic characteristics, applicants’ knowledge of autism and their approach to autism.
RESULTS: 160 applicants participated in our survey of which 38.8% had heard the word ‘autism’. Knowledge and awareness of autism, and attitudes and behaviours towards this disorder differed significantly with the educational level of the study participants (p<0.05) However, these parameters did not change with gender and income level of the participants (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most important outcome of our study is that awareness, or even having knowledge of the word autism is significant in breaking down stereotypes. Despite the low level of awareness of the disease, the majority of the participitants had a positive attitude towards autism.

Keywords: Autism, awareness; education; knowledge.

İstanbul'da bir Aile Sağlığı Merkezine (ASM) başvuran erişkinlerin otizm konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

Ayşen Sürmen1, Seyhan Hıdıroğlu1, Hamide Hande Usta1, Muhammed Awiwi1, Ahmet Saki1, Melda Karavuş1, Ahmet Karavuş2
1Ayşen Sürmen,marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı,i̇stanbul Türkiye
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Istanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı bir Aile Sağlığı Merkezi (ASM)’ne başvuranlar arasında otizm bilgi, davranış, tutum ve farkındalığın değerlendirilmesidir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte olan araştırma Ağustos 2013’te İstanbul ilinde bir ilçedeki bir ASM’de gerçekleştirilmiştir. Veriler ASM’ye başvuran 18 yaşını doldurmuş kişilere yüz yüze anket yöntemi uygulanarak toplanmıştır. Anket formu sosyodemografik özellikler, otizm bilgi düzeyi ve yaklaşımıyla ilgili sorulardan oluşmaktadır.
BULGULAR: Araştırmamıza 160 kişi katılmıştır. Katılımcıların 38.8% i otizm kelimesini duymuştur. Otizm kelimesini duyma durumu ve eğitim durumu ile bilgi, tutum, davranış ve farkındalık arasında istatiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Cinsiyet ve gelir durumu ile bilgi, tutum ve davranış arasında istatiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmamızın en önemli sonucu otizm kelimesini duymuş olmanın bile otizme karşı önyargıları kırmada önemli düzeyde anlamlı olduğudur. Farkındalık az olmasına rağmen katılımcıların çoğunluğunun yaklaşımları ve bakış açıları olumlu yöndedir.

Anahtar Kelimeler: Otizm, bilgi, otizm farkındalık, otizm.

Ayşen Sürmen, Seyhan Hıdıroğlu, Hamide Hande Usta, Muhammed Awiwi, Ahmet Saki, Melda Karavuş, Ahmet Karavuş. A study exploring knowledge, attitudes and behaviours towards autism among adults applying to a Family Health Center in Istanbul. North Clin Istanb. 2015; 2(1): 13-18

Corresponding Author: Ayşen Sürmen, Türkiye
LookUs & Online Makale