ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Frequency of left atrial dilatation in ischemic stroke [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(1): 7-12 | DOI: 10.14744/nci.2015.83007

Frequency of left atrial dilatation in ischemic stroke

Handan Cemile Mısırlı1, Havva Tuğba Yanar2, Şerife Neşe Erdoğan1, Elvan Cevizci Akkılıç3, Duygu Özkan4, Tamer Bayram1, Özkan Araz1
1Haydarpaşa Numune Educational And Research Hospital, Neurology Department
2Erzurum Horasan State Hospital, Neurology
3Bingöl State Hospital, Neurology
4Düzce State Hospital, Neurology

INTRODUCTION: The study aimed to evaluate the frequency of left atrial dilatation in cases of first-ever acute ischemic stroke with or without atrial fibrillation in a cohort of patients hospitalized for ischemic stroke.
METHODS: Files of 120 patients admitted to our hospital with the diagnosis of acute ischemic stroke were investigated. All patients had at least one brain imaging. Etiology of stroke was categorized according to Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) classification. Transthoracic and/or transoesophageal echocardiography was used to measure left atrium size. Optimal cut-off value of left atrial diameter was determined as 4 cm. SPSS 11.5 was used for statistical analyses.
RESULTS: In 40% of the patients, left atrial dilatation was detected. Nineteen patients with left atrial dilatation had atrial fibrillation, which was statistically significant (p<0.05). Ninety-four (30.8%) patients with no atrial fibrillation had left atrial dilatation. In the TOAST classification trial, as a statistically significant finding, left atrial dilatation was detected 68.9% of the patients with cardioembolic infarcts. The most frequently encountered risk factor in patients was hypertension.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Left atrial dilatation is an important marker for cerebrovascular diseases, and if accompanied by
atrial fibrillation becomes even more significant.

Keywords: Atrial fibrillation, echocardiography; ischemic stroke; left atrial dilatation.

İskemik inmede sol atriyal dilatasyon sıklığı

Handan Cemile Mısırlı1, Havva Tuğba Yanar2, Şerife Neşe Erdoğan1, Elvan Cevizci Akkılıç3, Duygu Özkan4, Tamer Bayram1, Özkan Araz1
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı
2Erzurum Horasan Devlet Hastanesi, Nöroloji
3Bingöl Devlet Hastanesi, Nöroloji
4Düzce Devlet Hastanesi, Nöroloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı ilk defa geçirilmiş akut iskemik inmede, atriyal fibrilasyon ile birlikte olan ve ya olmayan hastalarda sol atriyal dilatasyon sıklığını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut iskemik inme tanısı ile hastanemize başvuran ve yatırılan 120 hastanın dosyaları araştırıldı. Her hastanın en az bir tane beyin görüntülemesi vardı. İnme etiyolojisi TOAST sınıflamasına göre gruplandırıldı. Transtorasik ve/veya transözefajial ekokardiyografi kullanılarak hastanın sol atriumu ölçüldü. Ortalama sol atrium çapının değeri 4 cm oılarak kabul edildi. İstatiksel analiz olarak SPSS 11.5 kullanıldı.
BULGULAR: Hastaların %40’nda sol atriyal dilatasyon saptandı. Sol atriyal dilatasyonlu 19 hastada atriyal fibrilasyon vardı ve bu sonuç istatiksel olarak anlamlıydı, P<0.05. Atriyal fibrilasyonu olmayan 94 hastada ise sol atriyal dilatasyon mevcuttu, %30.8. TOAST sınıflamasında, %68.9 oranında kardiyoembolik enfarktlarda sol atriyal dilatasyon bulunmaktaydı ve istatiksel olarak anlamlıydı. Hastalarda en sık rastlanan risk faktörü hipertansiyondu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sol atriyal dilatasyon serebrovasküler hastalıklar için önemli bir belirleyicidir ve sol atriyal fibrilasyonda eşlik ederse daha çok anlamlılık kazanır.


Anahtar Kelimeler: İnme, sol atriyal dilatasyon, atriyal fibrilasyon, ekokardiyografi.

Handan Cemile Mısırlı, Havva Tuğba Yanar, Şerife Neşe Erdoğan, Elvan Cevizci Akkılıç, Duygu Özkan, Tamer Bayram, Özkan Araz. Frequency of left atrial dilatation in ischemic stroke. North Clin Istanb. 2015; 2(1): 7-12

Corresponding Author: Handan Cemile Mısırlı, Türkiye
LookUs & Online Makale