ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Telecardiographic measurements for device migration: A useful tool for follow-up [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(2): 106-111 | DOI: 10.14744/nci.2019.75002

Telecardiographic measurements for device migration: A useful tool for follow-up

Fatih Avni Bayraktar1, Muge Tasdemir Mete2, Murat Sargin2, Sevinc Bayer Erdogan2, Murat Bastopcu2, Ozlem Yildirimturk2, Gokcen Orhan2, Serap Aykut Aka2
1Department of Cardiovascular Surgery, Mus State Hospital, Mus, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Reserch Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Pump thrombosis in left ventricular assist device (LVAD) patients is an important cause of mortality and morbidity. Inflow cannula migration is a predisposing factor for pump thrombosis. Telecardiographic measurements can be used to follow up apical cannula deviation. In this study, we aimed to evaluate the migration of the inflow cannulas in patients with LVADs using angle measurements on telecardiograms
METHODS: Twenty-three patients who were implanted left ventricular assist devices in our clinic between February 2013 and April 2016 were included in our study. During the first year of follow-up, changes in angle measurements on postoperative 1st, 3rd, 6th, and 12th month telecardiograms were compared against the incidence of device thrombus and serum Lactate Dehydrogenase (LDH) levels.
RESULTS: Patients who were diagnosed with device thrombosis had more change in inflow cannula angles than patients without device thrombus (p<0.05 at 6th and 12th months). Patients with higher LDH values had more parallel angular changes at all intervals, and the change in angle was statistically significant at 3rd, 6th and 12th months (p<0.05).
CONCLUSION: This study shows that it is possible to track the migration of inflow cannulas in patients with left ventricular heart failure using telecardiograms. The correlation between angle change and LDH levels and embolic events may suggest that telecardiographic follow up of angles may be a useful tool for ventricular assist devices teams for early detection of thrombus.

Keywords: Heart failure, thrombosis; ventricular assist device.

Cihaz Deviyasyonu için Telekardiyografik Ölçümler; Takip için Kullanışlı Bir Yöntem

Fatih Avni Bayraktar1, Muge Tasdemir Mete2, Murat Sargin2, Sevinc Bayer Erdogan2, Murat Bastopcu2, Ozlem Yildirimturk2, Gokcen Orhan2, Serap Aykut Aka2
1Muş Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Muş, Türkiye
2Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sol ventrikül destek cihazı (SVDC) hastalarında pompa trombozu, önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. İnflow kanülü migrasyonu, pompa trombozu için predispozan bir faktördür. Telekardiyografik ölçümler apikal kanül deviyasyonunu takip etmek için kullanılabilir. Bu çalışmada, SVDC 'lı hastalarda inflow kanüllerinin migrasyonunu telekardiyografilerde açı ölçümü kullanarak tespit etmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza Şubat 2013 - Nisan 2016 tarihleri arasında kliniğimizde sol ventrikül destek cihazı takılan 23 hasta dahil edildi. Operasyon sonrası 1 yıl boyunca postoperatif 1., 3., 6. ve 12. aylarda telekardiyogramlarda açı ölçümlerindeki değişiklikler, cihaz trombüsü ve serum Laktat Dehidrojenaz (LDH) düzeyi ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Cihaz trombüsü gelişen hastaların inflow kanül açı değişimleri, cihaz trombüsü gelişmeyen hastaların inflow kanül açı değişiminden daha fazlaydı (6. ve 12. ayda p <0.05).. İnflow kanül paralel açı değişimi fazla olan hastaların LDH değerleri her dönem daha yüksekti; 3., 6. ve 12. aylarda istatiksel olarak anlamlı bulundu. (3. Ve 12. ayda p<0.05, 6. ayda p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, telekardiyografileri kullanarak sol ventrikül kalp yetmezliği olan hastalarda inflow kanüllerinin migrasyonunu takip etmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Açı değişimi ile LDH düzeyleri ve cihaz trombüsü arasındaki korelasyon, telekardiyografik açıların takibinin ventrikül destek cihazları ekipleri için cihaz trombüsünün erken tespitinde yararlı bir araç olabileceğini düşündürmektedir. (NCI-2019-0060)

Anahtar Kelimeler: Ventrikül destek cihazı, tromboz; kalp yetmezliği.

Fatih Avni Bayraktar, Muge Tasdemir Mete, Murat Sargin, Sevinc Bayer Erdogan, Murat Bastopcu, Ozlem Yildirimturk, Gokcen Orhan, Serap Aykut Aka. Telecardiographic measurements for device migration: A useful tool for follow-up. North Clin Istanb. 2020; 7(2): 106-111

Corresponding Author: Fatih Avni Bayraktar, Türkiye
LookUs & Online Makale