ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Knowledge levels of and attitudes to organ donation and transplantation among university students [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(1): 19-25 | DOI: 10.14744/nci.2015.58070

Knowledge levels of and attitudes to organ donation and transplantation among university students

Onur Özlem Köse1, Muhammed Fatih Önsüz2, Ahmet Topuzoğlu3
1Istanbul Public Health Directorate, Ministry Of Health,
2Osmangazi University, School Of Medicine, Department Of Public Health
3Dokuz Eylul University, School Of Medicine, Department Of Psychiatry

INTRODUCTION: The aim of the present study was to determine knowledge levels and attitudes about organ donation and transplantation among university students.
METHODS: This descriptive study was performed with third-grade students of medicine, pharmacy, and law at a university. Samples weren’t selected in the study and it was executed with 145 students who had agreed to participate in the study. The data was collected using a questionnaire of 19 questions. Descriptive statistics were used to analyze the data.
RESULTS: 71.7% of students had positive views about transplantation of their own organs to a suitable recipient, with half of them giving being useful to others as a reason. Among students who had negative views about organ donation, the most important reason given was that it would mean a loss of bodily integrity. 44.1% of participants had positive views about transplantation of their relatives’ organs to another person after death. 51.7% of participants had positive views about transplantation of the organs of a homeless person to another person after death.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Students had generally positive views about organ donation. However; organ transplantation
and donation should be included in the students’ educational programs in order to increase positive attitudes and organ donations, and transform attitudes into behaviors.

Keywords: Attitude, knowledge level; organ donation; transplantation; university students.

Organ bağışı ve nakli konusunda üniversite öğrencilerinin bilgi düzeyleri ve tutumları

Onur Özlem Köse1, Muhammed Fatih Önsüz2, Ahmet Topuzoğlu3
1İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü
2Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin organ bağışı ve nakli konusundaki bilgi düzeyleri ve tutumlarının belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte olan çalışmada bir üniversitenin tıp, eczacılık ve hukuk fakültelerinde eğitim gören 3. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi. Çalışmada örneklem seçilmedi ve çalışmaya katılmayı kabul eden 145 öğrenci ile yürütüldü. Veriler 19 soruluk bir anket formu kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanıldı.
BULGULAR: Öğrencilerin %71.7’si öldükten sonra organlarının uygun bir alıcıya verilmesine olumlu bakıyordu ve yarısı bunun nedeni olarak başkalarına faydalı olabilmeyi gösterdi. Organ bağışına olumsuz bakan öğrenciler ise en önemli neden olarak beden bütünlüklerinin bozulmasını istememelerini göstermişti. Katılımcıların %44.1’i bir yakınının ölümünden sonra organlarının başka birisine nakline ve %51.7’si de bir kimsesizin ölümünden sonra organlarının başka birisine nakline olumlu bakıyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrenciler genel olarak organ bağışına olumlu bakmaktadırlar. Ancak hem olumlu bakışı hem de organ bağışı düzeyini arttırmak için öğrencilerin eğitim programlarında organ nakli ve bağışı konusunun olması sağlanmalı ve bu eğitimlerle tutumun davranışa dönüşmesi sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Organ bağışı, organ nakli, üniversite öğrencileri, bilgi düzeyi, tutum.

Onur Özlem Köse, Muhammed Fatih Önsüz, Ahmet Topuzoğlu. Knowledge levels of and attitudes to organ donation and transplantation among university students. North Clin Istanb. 2015; 2(1): 19-25

Corresponding Author: Muhammed Fatih Önsüz, Türkiye
LookUs & Online Makale