ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Role of thymus on prognosis of myasthenia gravis in Turkish population [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(5): 452-459 | DOI: 10.14744/nci.2020.51333

Role of thymus on prognosis of myasthenia gravis in Turkish population

Hulya Tireli1, Gülbün Asuman Yüksel1, Tamer Okay2, Kemal Tutkavul1
1Department of Neurology, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Thorax Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Myasthenia gravis (MG) is an autoimmune disease that may cause a disorder in transmission at the neuromuscular junction. Antibodies directed against acetylcholine receptors are responsible. The thymus is the place that that production of these antibodies mainly occurs. The thymus gland abnormalities and abnormal production of these antibodies are associated with MG. Consequently, thymectomy is a common treatment for MG. The nature of the disease makes it difficult to plan prospective, controlled trials; therefore, there is no current consensus among clinicians on a single algorithm of treatment, and the approach is frequently based on the observations and experiences of experts. The contributions to the literature largely consist of retrospective studies examining an approach to treatment and the effects of thymectomy on prognosis. In this retrospective study, evaluation of Turkish patients with myasthenia gravis was carried out for the importance of thymectomy and effects on prognosis.
METHODS: In this study, 93 patients with myasthenia gravis whose followed up at Neuromuscular outpatient clinic between 1998–2018 were evaluated retrospectively. Type of disease, antibody status, treatment, thymectomy, thymus pathology and prognosis were assessed.
RESULTS: Thymectomy had been a positive effect on the prognosis of the disease independent of the duration of disease and thymic pathology. The best results had been obtained with early thymectomy with short disease duration, younger age and patients with thymic hyperplasia. Success of therapy was limited with thymoma. With advanced age need for thymectomy was decreased.
CONCLUSION: In the present study, evaluation of 93 patients with myasthenia gravis was done retrospectively and it was concluded that thymectomy had a positive effect on prognosis, especially in young patients when performed as early as possible. The most successful results were obtained in cases with thymic hyperplasia.

Keywords: Myasthenia gravis, prognosis; thymectomy.

Türk Toplumunda Miyastenia Gravis Prognozunda Timusun Rolü

Hulya Tireli1, Gülbün Asuman Yüksel1, Tamer Okay2, Kemal Tutkavul1
1Department of Neurology, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Thorax Surgery, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Amaç: Miyastenia Gravis nöromusküler kavşak ileti bozukluğu ile seyreden otoimmun bir hastalıktır. Hastalık Asetil Kolin Reseptörlerine karşı gelişen antikorlar ile oluşur. Timus bu antikorların oluştuğu başlıca organ olup Miyastenia Gravisli hastalarda büyük oranda anormaldir. Bu nedenle timektomi hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Hastalığın doğası gereği prospektif kontrollü çalışmaların yapılması güç olmaktadır. Bundan dolayı klinisyenlerin fikir birliği içinde olduğu bir algoritma yoktur, Tedavi yaklaşımları daha çok konunun uzmanı olan kişilerin gözlemleri ve deneyimlerine dayanmaktadır. Literatüre katkılar büyük oranda tedaviye yaklaşım ve timektominin prognoza etkilerini inceleyen retrospektif çalışmalar ile sağlanmaktadır. Bu retrospektif çalışmada miyastenia gravisli Türk hasta grubu değerlendirilmiş, timektominin önemi ve prognoza etkileri vurgulanmıştır.
Metod: Nöromüsküler Hastalıklar Polikliniğinde 1998-2018 yılları arasında izlenen 93 Miyastenia Gravisli hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastalık tipi, antikor durumları, tedavi, timektomi, timus patolojisi ve prognoz değerlendirilmiştir.
Bulgular: Timektomi hastalık süresi ve timik patolojiden bağımsız olarak hastalık prognozu üzerine pozitif etkiye sahiptir. En iyi sonuçlara kısa hastalık süresi, genç yaş ve timik hiperplazili hastalara erken timektomi ile ulaşılmıştır. Timoma varlığı tedavi başarısını kısıtlamaktadır. Yaş ilerledikçe timektomi ihtiyacı azalmaktadır.
Sonuç: Bu çalışmada 93 Miyastenia Gravisli hasta retrospektif olarak değerlendirilmiş ve timektominin özellikle genç hastalarda mümkün olduğu kadar erken uygulandığında prognoz üzerine olumlu etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. En başarılı sonuçlar timik hiperplazili hastalarda alınmıştır. (NCI-2019-0034)

Anahtar Kelimeler: Miyastenia gravis, timektomi, prognoz

Hulya Tireli, Gülbün Asuman Yüksel, Tamer Okay, Kemal Tutkavul. Role of thymus on prognosis of myasthenia gravis in Turkish population. North Clin Istanb. 2020; 7(5): 452-459

Corresponding Author: Hulya Tireli
LookUs & Online Makale