ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Could platelet distribution width predict coronary collateral development in stable coronary artery disease? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(2): 112-117 | DOI: 10.14744/nci.2019.47374

Could platelet distribution width predict coronary collateral development in stable coronary artery disease?

Isa Sincer1, Asli Kurtar Mansiroglu1, Emrah Erdal1, Mehmet Cosgun1, Gulali Aktas2, Yilmaz Gunes1
1Department of Cardiology, Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine Hospital, Bolu, Turkey
2Department of Internal Medicine, Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine Hospital, Bolu, Turkey

OBJECTIVE: We hypothesized that hemogram parameters should be related to the development of coronary collateral vessels. For this purpose, we aimed to compare platelet distribution width (PDW) and PDW to platelet ratio (PPR) in subjects with stable coronary artery disease having adequate or inadequate coronary collateral development.
METHODS: A total of 398 patients with stable angina pectoris undergoing coronary angiography were enrolled and divided on the basis of the development of coronary collateral (CCD) (inadequate CCD (n=267) and adequate CCD (n=131). Routine complete blood count and biochemical parameters were measured before coronary arteriography.
RESULTS: Mean PDW and PPR values of inadequate and adequate CCD groups were 17.5% (10–23) and 12.4% (9.8–22) %, p<0.001, respectively. In multivariate analysis, age (p=0.012, 95% CI for OR: 0.958 (0.933–0.983) and PDW (p<0.001, 95% CI for OR: 1.432 (1.252–1.618) were found to be statistically significantly different inadequate CCD group compared to adequate CCD group. Receiver operating curve (ROC) analyses revealed that a PPR value greater than 0.057 had 76% sensitivity and 51% specificity and a PDW higher than 16.2% had 80% sensitivity and 66% specificity in predicting inadequate CCD.
CONCLUSION: The present study suggests that PDW and PPR may be associated with the degree of collateral development in chronic stable coronary artery disease (CAD).

Keywords: Coronary collateral development, platelet distribution width; platelet distribution width to platelet ratio; stable coronary artery disease.

Stabil Koroner Arter Hastalığında Trombosit Dağılım Genişliği Koroner Kolleteral Gelişimini öngördürür mü?

Isa Sincer1, Asli Kurtar Mansiroglu1, Emrah Erdal1, Mehmet Cosgun1, Gulali Aktas2, Yilmaz Gunes1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bolu, Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Stabil koroner arter hastalarında(KAH) İyi gelişmiş Koroner kolleteral dolaşım(KKD) düşük kardiyovasküler olaylarla ilişkili bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda hemogram parametreleri ile kardiyovasküler olaylar arasında önemli bir ilişki saptanmıştır. Biz bu amaçla, hemogram parameterlerinden olan trombosit dağılım genişliği(TDG) ve trombosit dağılım genişliği platelet oranının(TDGPO) iyi ve kötü KKD gelişimini öngörüp, öngörmediğini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 131 iyi ve 267 kötü KKD olan toplam 398 hasta alındı. Hastaların koroner anjiyografi öncesi tam kan sayımı ve biyokimyasal analizleri incelendi. Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi IBM SPSS Statistics (SPSS 18.0 for Windows, IBM Co, Chicago, IL, USA).) programı ile yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan kötü ve iyi KKD olan gruplar arasında TDG ve TDGPO değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptandı.(sırasıyla; 17,5% (10-23) and 12,4 % (9,8-22) %, p<0.001). Çoklu değişkenli lojistik regresyon analizinde yaş ve TDG değerlerinin yetersiz KKD’nin bağımsız belirleyicisi olduğu saptandı (sırasıyla, OR: 0.958, %95 CI: 0.933-0.983, p=0.012 ve OR: 1.432 %95 CI: 1.252–1.618, p<0.001). Receiver operetining curve (ROC) analizinde kötü KKD gelişim için TDG değeri %16,2 üzerinde olduğu zaman sensivitesi %80 ve spesifitesi %66 ve TDGPO>0,057 olduğu zaman sensivite %76 ve spesifite %51 olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mevcut çalışmada ucuz ve kolay olarak bakılan TDG ve TDGPO gibi hemogram parametrelerinin, stabil KAH’ta kötü KKD gelişimi için bağımsız bir öngördürücü olduğu saptandı. (NCI-2019-0254)

Anahtar Kelimeler: Koroner kolleteral gelişimi, trombosit dağılım genişliği; trombosit dağılım genişliği platelet oranı; stabil koroner arter hastalığı.

Isa Sincer, Asli Kurtar Mansiroglu, Emrah Erdal, Mehmet Cosgun, Gulali Aktas, Yilmaz Gunes. Could platelet distribution width predict coronary collateral development in stable coronary artery disease?. North Clin Istanb. 2020; 7(2): 112-117

Corresponding Author: Isa Sincer, Türkiye
LookUs & Online Makale