ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Dermoscopy of stage llA mycosis fungoides [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(2): 174-179 | DOI: 10.14744/nci.2019.02439

Dermoscopy of stage llA mycosis fungoides

Melike Kibar1, Ilkin Zindanci1, Ebru Zemheri2
1Department of Dermatology, University of Health Sciences, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pathology, University of Health Sciences, Istanbul Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Differential diagnosis of mycosis fungoides (MF) in the early stages can be challenging. Dermoscopy has been reported to be useful in the evaluation of early MF. However, to our knowledge, there is no study that specifies these early stages as stage IA, IB or IIA. The present study aims to evaluate the dermoscopic findings of stage IIA MF in comparison with plaque psoriasis (PP).
METHODS: Thirty-four patients aged between 16-70 years with stage IIA MF (n=17) and PP (n=17) were evaluated in this prospective study. Dermoscopic examinations were performed by manual dermatoscopy (Dermlite DL4). χ2 test was used.
RESULTS: In patients with stage IIA MF, orange-yellow patches (88.2%), short, fine and linear vessels (82.3%), geometric white scales (70.5%), perifollicular white scales (47%) and white patches (35.2%) were common, while dotted vessels (94.1%), diffuse lamellar white scales (88.2%) and dotted and globular vessels (70.5%) were common in patients with PP. Although spermatozoa-like structures, purpuric dots, collarette white scales and Y-shaped arborizing vessels were common in patients with MF, this was not statistically significant. Geometric white scales (clinically; cigarette paper-like wrinkly scales) correlated with alternating parakeratosis and orthokeratosis in the stratum corneum histopathologically.
CONCLUSION: A unique aspect of our study is that this study provides insights about the importance of scales in differentiating MF from PP. Orange-yellow and white patches, short, fine and linear vessels, geometric and perifollicular white scales may be useful in distinguishing stage IIA MF from PP by hand-held dermoscopy.

Keywords: Dermatoscopy, dermoscopy; mycosis fungoides.

Evre IIA Mikozis Fungoides Dermoskopisi

Melike Kibar1, Ilkin Zindanci1, Ebru Zemheri2
1İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Mikozis fungoidesin (MF) erken evrelerinde ayırıcı tanı zorlu olabilir. Bunun yanında, dermoskopinin erken evre MF tanısında faydalı olduğu bildirilmiştir. Ancak, bu erken evreleri, IA, IB veya IIA olarak özelleştiren bir çalışma mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı, evre IIA MF'nin dermoskopik bulgularını tanımlayarak, plak psoriyazis bulguları (PP) ile karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif çalışmada, evre IIA MF (n = 17) ve PP (n = 17) olan 16-70 yaşları arasındaki 32 hasta değerlendirildi. Dermoskopik incelemeler manuel dermatoskopi (Dermlite DL4) ile yapıldı. Ki kare testi kullanıldı.
BULGULAR: Evre IIA MF olan hastalarda turuncu-sarı yamalar (% 88.2), kısa, ince ve lineer damarlar (% 82.3), geometrik beyaz skuamlar (% 70.5), perifoliküler beyaz skuamlar (% 47) ve beyaz yamalar (% 35.2) sık olarak izlenirken, PP hastalarında noktasal damarlar (% 94,1), lameller beyaz skuamlar (% 88,2) ve noktasal ve globüler damarlar (% 70,5) sık olarak izlendi. Spermatozoa benzeri yapılar, purpurik noktalar, yakacık benzeri skuamlar ve Y-şekilli dallanan damarlar MF hastalarında sık görülse de, bu sıklık istatistiksel olarak anlamlı değildi. Geometrik beyaz skuamlar (sigara kağıdı fenomeni) histopatolojik olarak stratum korneumda değişen parakeratoz ve ortokeratoz ile korele idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın benzersiz bir yönü, evre IIA MF'nin PP'den ayrılmasında skuamların önemi hakkında fikir vermesidir. Evre IIA MF'yi, PP'den ayırmada dermatoskopide izlenen turuncu-sarı ve beyaz lekeler, kısa, ince ve doğrusal damarlar, geometrik ve perifoliküler beyaz skuamlar yararlı olabilir. (NCI-2019-0161)

Anahtar Kelimeler: mikozis fungoides, dermatoskopi; dermoskopi

Melike Kibar, Ilkin Zindanci, Ebru Zemheri. Dermoscopy of stage llA mycosis fungoides. North Clin Istanb. 2020; 7(2): 174-179

Corresponding Author: Melike Kibar
LookUs & Online Makale