ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Relationship between local and systemic inflammatory response and prognosis in laryngeal squamous cell carcinoma [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(2): 180-184 | DOI: 10.14744/nci.2019.02328

Relationship between local and systemic inflammatory response and prognosis in laryngeal squamous cell carcinoma

Ülkü Küçük1, Sümeyye Ekmekçi1, Pınar Bozkurt1, Suphi Bulgurcu2, İbrahim Çukurova3
1Department of Pathology, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Otorhinolaryngology, Tepecik Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Laryngeal squamous cell carcinoma (LSCC) is the most frequently seen head and neck malignancy. Despite improvements in the treatment modalities within the last 20 years, the desired improvement in survival outcomes has not been achieved yet which led researchers to investigate factors that might affect prognosis in LSCCs.
METHODS: A total of 116 previously operated patients were included in this study. To assess systemic inflammation, neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) and platelet/lymphocyte ratio (PLR) were calculated. The cut–off values for NLR and PLR were accepted as 2.79 and 112, respectively. To evaluate intratumoral inflammation, hematoxylin-eosin stained tumor sections were evaluated. Tumor-infiltrating lymphocyte (TIL) densities in the tumor area were scored as 1+, 2+ and 3+.
RESULTS: The mean overall survival was 29.5±17.7 months. In univariate analysis, a statistically significant correlation was seen between age group of 60 years, tumor stage, site and OS (p=0.025, p=0.026, p=0.029). There was no statistically significant relationship between PLR, NLR and TIL density and OS. In the multivariate analysis, the 60-year-old group and tumour stage were still significantly associated with the OS (p=0.033, p=0.046).
CONCLUSION: Age and tumor stage were significantly associated with survival in our study, but contrary to the literature, no correlation was found between local and systemic inflammatory response.

Keywords: Inflammation, laryngeal carcinoma; prognosis.

Laringeal skuamoz hücreli karsinomlarda lokal ve sistemik enflamatuar cevabın prognoz ile ilişkisi

Ülkü Küçük1, Sümeyye Ekmekçi1, Pınar Bozkurt1, Suphi Bulgurcu2, İbrahim Çukurova3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye

Giriş: Laringeal skuamoz hücreli karsinom (LSCC) en sık görülen baş boyun malignitesidir. Son 20 yıl içerisinde, tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen sağkalım sonuçlarında istenen iyileşme sağlanamamıştır. Bu da araştırmacıları LSCC’lerde prognozu etkileyebilecek faktörlerin araştırılmasına yöneltmiştir.
Metod: LSCC tanısı nedeniyle opere edilmiş 116 vaka çalışmaya alındı. Sistemik enflamasyon değerlendirmek için nötrofil/lenfosit oranları (NLR) ve trombosit/lenfosit oranları (PLR) hesaplandı. NLR için cut off değeri 2.79, PLR için 112 olarak kabul edildi. İntratümöral enflamasyonu değerlendirmek için Hematoksilen-eozin boyalı kesitler değerlendirildi. Tümör alanındaki tümörü infiltre eden lenfosit (TIL) yoğunluğu 1+, 2+ ve 3+ şeklinde skorlandı.
Bulgular: Ortalama sağkalım süreleri 29.5±17.7 ay idi. Tek değişkenli analizde 60 yaş grubu, evre, tümör yerleşim yeri ile sağkalım süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki görüldü (p=0.025, p=0.026, p=0.029).PLR, NLR ve TIL yoğunluğu ile sakalım süresi arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmedi. Çok değişkenli analizde ise sadece 60 yaş grubu ve tümör evresinin sağkalım süresi ile anlamlı ilişkisi devam ediyordu (p=0.033, p=0.046).
Sonuç: Çalışmamızda ileri yaş ve tümör evresinin sağkalım ile anlamlı ilişkisinin olduğu, fakat literatürden farklı olarak lokal ve sistemik inflamatuar yanıtın sağkalım ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığı görülmüştür. (NCI-2019-0076.R1)

Anahtar Kelimeler: Laringeal karsinom, enflamasyon, prognoz.

Ülkü Küçük, Sümeyye Ekmekçi, Pınar Bozkurt, Suphi Bulgurcu, İbrahim Çukurova. Relationship between local and systemic inflammatory response and prognosis in laryngeal squamous cell carcinoma. North Clin Istanb. 2020; 7(2): 180-184

Corresponding Author: Suphi Bulgurcu, Türkiye
LookUs & Online Makale