ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Three years of retrospective evaluation of skin biopsy results in childhood [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(1): 48-54 | DOI: 10.14744/nci.2015.99608

Three years of retrospective evaluation of skin biopsy results in childhood

Şeyma Özkanlı1, Ebru Zemheri1, İlkin Zindancı2, Burçe Kuru2, Tülay Zenginkinet1, Ayşe Serap Karadağ2
1Istanbul Medeniyet University Goztepe Training And Research Hospital, Pathology
2Istanbul Medeniyet University Goztepe Training And Research Hospital, Dermatology

INTRODUCTION: In our study, we aimed to evaluate retrospectively histopathological diagnoses of children based on their skin biopsies, and determine the prevalence of the disease in question.
METHODS: Among patients who applied to Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital between January 2011 and February 2014, we retrospectively evaluated demographic data and histopathological diagnoses of patients aged between 0-17 years whose skin punch biopsy samples were obtained.

RESULTS: The study population (n=566) with skin biopsy results consisted of 287 (50.7%) male, and 279 (49.2%) female patients with a mean age of 10.04±4.84 years. Biopsy materials were obtained from the various age groups as follows: 0-2 years, n=31 (5.4%); 3-5 years, n=67 (11.8%) 6-11 years, n=165 (29.1%), and 12-17 years, n=303 (53.5%). Among all age groups, we took biopsies mostly from patients with noninfectious erythematous squamous (24%) and vascular (21.2%) diseases. The determined histopathological diagnoses were leukocytoclasis vasculitis (18.9%), psoriasis (7.4%), melanocytic nevus (5.4%), and contact dermatitis (5.1%) respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We determined that skin punch biopsy examinations were done most frequently during adolescence and are mostly necessary for diagnosis of erythematous squamous and vascular diseases. If clinical evidence-based prevalence studies are supported with histopathological data, more significant results can be obtained.

Keywords: Biopsy, childhood dermatoses; epidemiology.

Çocukluk çağı deri biyopsisi sonuçlarının 3 yıllık retrospektif değerlendirilmesi

Şeyma Özkanlı1, Ebru Zemheri1, İlkin Zindancı2, Burçe Kuru2, Tülay Zenginkinet1, Ayşe Serap Karadağ2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği,i̇stanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda pediatrik yaş grubunda deri biyopsisi alınan hastaların histopatolojik tanılarının retrospektif olarak değerlendirilmesi ve prevalanslarının belirlenmesi amaçlandı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2011-Şubat 2014 tarihleri arasında Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvuran hastalardan “punch” yöntemi ile deri biyopsisi alınan 0-17 yaş aralığındaki 566 hastanın demografik verileri ve histopatolojik tanıları retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Deri biyopsisi alınan 566 hastanın %50.7’si (n=287) erkek, %49.2’u (n=279) kız çocuğu ve yaş ortalaması 10.04±4.84 yaş idi. 0-2 yaş grubunda %5.4 (n=31), 3-5 yaş grubunda % 11.8 (n=67), 6-11 yaş grubunda %29.1 (n=165) ve 12-17 yaş grubunda %53.5 (n=303) çocuktan biyopsi alındığı görüldü. Tüm yaş gruplarında en sık noninfeksiyöz eritemli skuamlı %24 ve vasküler hastalıklardan %21.2 biyopsi alındığı ve histopatolojik tanıların sırasıyla lökositoklastik vaskülit %18.9, psoriazis %7.4 melanositik nevüs %5.4 ve kontakt dermatit %5.1 olduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukluk çağında deri “punch” biyopsi incelemesinin en sık adolesan dönemde yapıldığı ve daha çok eritemli skuamlı ve vasküler hastalıkların tanısında ihtiyaç duyulduğu saptanmıştır. Klinik bazlı yapılan prevalans çalışmalarının, histopatolojik verilerle desteklenmesi ile daha anlamlı verilere ulaşılacaktır

Anahtar Kelimeler: Biyopsi, çocukluk çağı dermatozları, epidemiyoloji.

Şeyma Özkanlı, Ebru Zemheri, İlkin Zindancı, Burçe Kuru, Tülay Zenginkinet, Ayşe Serap Karadağ. Three years of retrospective evaluation of skin biopsy results in childhood. North Clin Istanb. 2015; 2(1): 48-54

Corresponding Author: Şeyma Özkanlı, Türkiye
LookUs & Online Makale