ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Neurosyphilis: a case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(1): 66-68 | DOI: 10.14744/nci.2015.96268

Neurosyphilis: a case report

Tuğçe Toptan, Betül Özdilek, Gülay Kenangil, Mustafa Ülker, Füsun Mayda Domaç
Erenkoy Research and Training Hospital for Neurologic and Psychiatric Disorders, Department of Neurology, Istanbul

Syphilis is a multisystem chronic infection caused by treponema pallidum. It can cause psychiatric disorders including depression, mania, psychosis, personality changes, delirium and dementia. With the introduction of penicillin into practice, the number of cases with syphilis decreased and its incidence increased with AIDS and HIV seropositivity. In this article, we present a case of neurosyphilis that manifested itself with neuropsychiatric symptoms.

Keywords: Dementia, general paresis; neurosyphilis; psychiatric manifestations.

Nörosifiliz: Olgu sunumu

Tuğçe Toptan, Betül Özdilek, Gülay Kenangil, Mustafa Ülker, Füsun Mayda Domaç
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Sifiliz treponema pallidum’un neden olduğu, kronik seyirli, reaktivasyonla giden, multisistem tutulumlu bir enfeksiyon hastalığıdır. Depresyon, mani, psikoz, kişilik değişiklikleri, deliryum ve demans başta olmak üzere hemen hemen tüm psikiyatrik bozukluklara neden olabilir. Penisilinin kullanıma girmesiyle birlikte sifiliz olgularının sayısında azalma görülmekle birlikte, AIDS ve HIV seropozitifliği ile birlikte sıklığı artar. Bu yazıda primer ve sekonder dönemlerine tanı konulamamış nöropsikiyatrik belirtilerle ortaya çıkan bir nörosifiliz olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nörosifiliz, genel parezi, demans, psikiyatrik belirtiler.

Tuğçe Toptan, Betül Özdilek, Gülay Kenangil, Mustafa Ülker, Füsun Mayda Domaç. Neurosyphilis: a case report. North Clin Istanb. 2015; 2(1): 66-68

Corresponding Author: Betül Özdilek, Türkiye
LookUs & Online Makale