ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Evaluation of analgesic regimens in total knee arthroplasty, retrospective study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(2): 124-130 | DOI: 10.14744/nci.2017.88598

Evaluation of analgesic regimens in total knee arthroplasty, retrospective study

Serkan Tulgar1, Onur Selvi1, Özgür Şentürk1, Talat Ercan Şerifsoy1, Selim Şanel2, Sertaç Meydaneri2
1Maltepe University Faculty of Medicine, Anesthesiology&Reanimation
2Maltepe University Faculty of Medicine, Ortopedy&Travmatology

INTRODUCTION: Analgesic therapies have an immense role in early rehabilitation period after Total knee arthroplasty (TKA) and multimodal approaches should be considered as the first choice. In this retrospective study, we aimed to evaluate the effectiveness of multimodal analgesic therapies for TKA, including FNB and patient controlled analgesia (PCA).
METHODS: We retrospectively evaluated 79 patients who underwent TKA between January and December 2016. Sixty-three patients met inclusion criteria. Hemodynamic records and VAS scores for 0-2-4-6-9-12 hours were evaluated and patients were separated into three groups. Group 1: FNB with %0.25 bupivacaine, Group 2: FNB with %0.166 Bupivacaine, Group 3: No FNB.
RESULTS: Average age of patients was 64.3±14.9 years and average BMI was 32.5±5.3 kg/m2. There was not statistical difference between the age, gender, ASA scores, BMI and anaesthesia types for all groups (p<0.05). When VAS scores at 0-2-4-6-9-12 hours were compared, there was a statistically difference between group 1 and group 2 (p>0.05). When difference between groups 1-3 and groups 2-3 were compared, the difference was statistically significantly for VAS 0 (p>0.05). Additional analgesic use was highest in group 3.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study has shown that FNB significantly decreases postoperative pain intensity and additional analgesia requirements in patients undergoing TKA. A concentration of 0.166% bupivacaine is as effective as a concentration of 0.25% when used as part of multimodal analgesia regimen in TKA.

Keywords: knee artroplasty, femoral block, analgesia

Total diz artroplastilerinde kliniğimizde uygulanan analjezi rejimlerinin retrospektif değerlendirilmesi

Serkan Tulgar1, Onur Selvi1, Özgür Şentürk1, Talat Ercan Şerifsoy1, Selim Şanel2, Sertaç Meydaneri2
1Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi; Ortopedi ve Travmatoloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Total diz protezi (TDP) operasyonu sonrası tercih edilen analjezik uygulamaların erken rehabilitasyon döneminde büyük önemi vardır ve multimodal yaklaşımlar tercih edilmelidir. Bu yöntemler arasında femoral sinir bloğu (FSB) öne çıkan bir seçenektir. Bu retrospektif çalışmada hastanemizde TDP analjezisi için uygulanan, FSB ve hasta kontrollü analjeziyi (HKA) de içeren multimodal analjezik yaklaşım yöntemlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: : 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında TDP sebebi ile opere edilen hastalardan 79 tanesi incelenmiş ve 63 dosya çalışmaya dahil edilmiştir. Hasta dosyasındaki HKA takip formlarındaki 0-2-4-6-9-12. saat VAS skorları, hemodinamik veriler incelenmiştir. Kullanılan analjezi protokolüne ek olarak FNB uygulanması ve Bupivakain konsantrasyonuna göre gruplandırıldığında; Grup 1: %0.25 Bupivakain ile FSB, Grup 2: %0.166 Bupivakain ile FNB, Grup 3: FSB uygulanmayanlar olarak belirlendi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 64.3±14.9 ve ortalama BMI 32.5±5.3 kg/m2 olarak bulunmuştur. Yaş, cinsiyet, ASA skoru ve BMI açısından gruplar arasında farklılık yoktu (p>0.05). 0-2-4-6-9-12. Saatlerde belirlenen VAS skorlarının değerlendirilmesinde; grup 1 ve 2 arasında tüm saatlerde farklılık olmadığı belirlendi (p>0.05). Grup 3 ile grup 1 ve 2nin ikili karşılaştırmalarında ise Grup 3de ölçülen tüm saatlerde VAS skorunun grup 1 ve 2 den yüksek olduğu belirlendi (p>0.05) Gruplar arasında ek analjezik yöntemlerin kullanımı açısından değerlendirildiğinde Grup 3’de ek analjezi kullanımının diğer gruplardan fazla olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: FSB diz cerrahisinde etkin ve güvenilir bir yöntemdir. Çalışmamızda; multimodal analjezi protokolünde uygulanan FSB’nin postoperatif ağrıyı ve ek analjezi ihtiyacını anlamlı şekilde azalttığını belirledik. FSB’nin %0.25’ten daha düşük bupivacaine konsantrasyonlarında da etkin analjezi sağladığını belirledik.

Anahtar Kelimeler: diz protezi, femoral blok, analjezi

Serkan Tulgar, Onur Selvi, Özgür Şentürk, Talat Ercan Şerifsoy, Selim Şanel, Sertaç Meydaneri. Evaluation of analgesic regimens in total knee arthroplasty, retrospective study. North Clin Istanb. 2017; 4(2): 124-130

Corresponding Author: Serkan Tulgar, Türkiye
LookUs & Online Makale