ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Associations between cytokine gene polymorphisms and rheumatoid arthritis in Turkish population [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(6): 563-571 | DOI: 10.14744/nci.2020.70845

Associations between cytokine gene polymorphisms and rheumatoid arthritis in Turkish population

Burcu Yucel1, Ceren Sumer2, Ilhami Gok3, Murat Karkucak4, Emel Alemdaroglu2, Fahri Ucar5
1Department of Medical Biology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Medical Biology, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Turkey
3Department of Bioengineering, Kafkas University Faculty of Engineering and Architecture, Kars, Turkey
4Division of Rheumatology, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Karadeniz Technical University, Farabi Hospital, Trabzon, Turkey
5Department of Medical Biology and Genetics, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

OBJECTIVE: Various cytokine polymorphisms have been associated with genetic risk factors predisposing to Rheumatoid Arthritis (RA) in different populations. To predict the clinical outcome as well as response to therapy in RA, studies aimed to describe genetic markers. The present study aims to search for polymorphisms of 13 cytokine coding genes in the Eastern Black Sea Region of Turkey.
METHODS: DNAs of 49 patients and 96 healthy bone marrow and kidney donors were isolated from peripheral blood samples. Genotyping was performed using the Heidelberg Cytokine Typing Tray kit. PCR products were visualized on an agarose gel, and results were analyzed using the interpretation scheme provided with the kit. Arlequin 3.5 software was used for statistical analysis.
RESULTS: No positive association was found between allele frequencies and the disease. However, a negative association was found for the IL-A -889 C allele (p=0.02, OR=0.533, Wald’s 95% CI=0.318–0.893). IL-12 -1188 CC (p=0.01, OR=3.667, Wald’s 95% CI=1.246–10.786), IL-4 -1098 GT (p=0.02, OR=2.405, Wald’s 95% CI=1.129–5.125) genotypes were found positively associated with the RA, while IL-4 -590 CT (p=0.02, OR=0.422, Wald’s 95% CI=0.201–0.886) was found negatively associated with the disease. In addition, IL-6 GG haplotype was found positively associated with the RA (p=0.02, OR=1.880, Wald’s 95% CI=1.086–3.254).
CONCLUSION: Our findings suggest that some polymorphisms of the IL-1A, IL-2, IL-4, IL-6 and IL-12 could be responsible for the susceptibility or protective to RA in our study population. Multi-centered and large numbers of subjects containing studies that search for cytokine polymorphisms will gather more information regarding the susceptibility to RA of Turkish patients.

Keywords: Cytokine polymorphism, PCR-SSP; rheumatoid arthritis.

Türk popülasyonunda romatoid artrit ile sitokin gen polimorfizmleri arasindaki ilişki

Burcu Yucel1, Ceren Sumer2, Ilhami Gok3, Murat Karkucak4, Emel Alemdaroglu2, Fahri Ucar5
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
3Kafkas Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Kars
4Karadeniz Teknik Üniversitesi, Farabi Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Romatoloji Bilim Dalı, Trabzon
5Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Antalya

Giriş ve Amaç: Çeşitli sitokin polimorfizmleri, farklı popülasyonlarda Romatoid Artrit (RA)'ya yatkınlıkta genetik risk faktörleri olarak ilişkilendirilmiştir. RA'da tedaviye yanıtın yanı sıra klinik ilerleyişi tahmin etmek için genetik belirteçleri tanımlamayı amaçlayan çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sitokin kodlayan 13farklı genin polimorfizmlerini araştırmaktır.
Yöntem ve Gereçler: 49 hasta ve 96 sağlıklı kemik iliği ve böbrek donörünün periferik kan örneklerinden DNA izolasyonu yapıldı. Genotipleme Heidelberg Cytokine Typing Tray kit kullanılarak yapıldı. PCR ürünleri agaroz jel elektroforezinde görüntülendi ve kit ile verilen yorum tablosu kullanılarak analiz edildi. İstatistik analizler için Arlequin 3.5 programı kullanıldı.
Bulgular: Allel frekansları ile hastalık arasında pozitif bir ilişki bulunamadı. IL-1A -889 C alleli hastalıkla negatif ilişkili bulundu (p=0.02, OR=0.533, Wald's 95% CI=0.318-0.893). IL-12 -1188 CC (p=0.01, OR=3.667, Wald's 95% CI=1.246-10.786), IL-4 -1098 GT (p=0.02, OR=2.405, Wald's 95% CI=1.129-5.125) genotipleri hastalıkla pozitif ilişkili bulunurken, IL-4 -590 CT (p=0.02, OR=0.422, Wald's 95% CI=0.201-0.886) genotipi hastalık ile negatif ilişkili bulundu. Ayrıca IL-6 GG haplotipi de hastalık ile pozitif ilişkili bulundu (p=0.02, OR=1.880, Wald's 95% CI=1.086-3.254).
Tartışma ve Sonuç: Sonuçlarımız IL-1A, IL-2, IL-4, IL-6 ve IL-12 genin bazı polimorfizmlerinin çalıştığımız popülasyonda RA’ya yatkınlık/ koruyuculuk ile ilişkili olabileceğini düşündürdü. Çok merkezli ve geniş hasta sayısına sahip çalışmalar ile Türk popülasyonunda RA’ya yatkınlıkta rol alan sitokin polimorfizmlerinin aydınlatılmasına katkı sağlanacaktır. (NCI-2019-0334.R1)

Anahtar Kelimeler: Romatoid Artrit, Sitokin Polimorfizmi, PCR-SSP

Burcu Yucel, Ceren Sumer, Ilhami Gok, Murat Karkucak, Emel Alemdaroglu, Fahri Ucar. Associations between cytokine gene polymorphisms and rheumatoid arthritis in Turkish population. North Clin Istanb. 2020; 7(6): 563-571

Corresponding Author: Burcu Yucel
LookUs & Online Makale