ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Current situation analysis of diabetic home care patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(2): 140-145 | DOI: 10.14744/nci.2019.59751

Current situation analysis of diabetic home care patients

Meltem Sertbas1, Özlem Güdük1, Özden Güdük2, Zeynep Yazıcı3, Selma Dağcı4, Yasar Sertbaş1
1Department of Internal Medicine, Health Sciences University Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Health Institutes of Turkey, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Siyami Ersek Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Internal Medicine, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Diabetes is one of the primary diagnoses for admission to home health care units. Although there are many studies about elderly diabetic patients, there are not many studies on home care patients with diabetes. The present study aims to analyze the current status of diabetic home care patients with their biochemical data and medications.
METHODS: This was a retrospective study, including 256 diabetic patients who were following up by the Home Health Unit of Istanbul Provincial Health Directorate Public Hospitals Services-2. In this study, we analyzed the current biochemical data of the patients with their medications.
RESULTS: In this study, 185 female (72.3%) and 71 male (27.7%) patients were recruited with the mean HbA1c of 8.25±1.77. Among these patients, 65% of them were using oral antidiabetic (OAD), and 58% were using insulin. There were 21 (8.2%) patients who were not receiving any treatment. While patients who were using only oral antidiabetic have better A1c levels (A1c: 7.73±1.45), patients who were insülin using had HbA1c levels as high as the patients who were not using any medication. This may be due to the progression of diabetes, fear of hypoglycemia or insufficient insülin use. While metformin was the most commonly used OAD, with a 38% usage rate. When compared to HbA1c levels, there was no difference between the types of insulin used (p=0.167).
CONCLUSION: As a result, it is important to plan regular visits and personalized treatment by keeping in mind the benefits to risk ratios in home-care diabetic patients.

Keywords: Antidiabetics, diabetes mellitus; home care services.

Diyabetli evde bakım hastalarının mevcut durum analizi

Meltem Sertbas1, Özlem Güdük1, Özden Güdük2, Zeynep Yazıcı3, Selma Dağcı4, Yasar Sertbaş1
1Department of Internal Medicine, Health Sciences University Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Health Institutes of Turkey, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Siyami Ersek Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Internal Medicine, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

AMAÇ: Diyabet, evde sağlık birimine başvuru nedenleri arasında primer tanılardan biridir. Yaşlı diyabetikler hakkında birçok çalışma bulunmakla beraber, diyabetik evde bakım hastaları hakkında çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı diyabetik evde bakım hastalarının mevcut durumlarını biyokimyasal verileri ve ilaçları ile beraber analiz etmektir.
METOD: Bu çalışma İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri-2 Evde Sağlık Birimi tarafından takip edilen 256 diyabetik hastayı kapsayan retrospektif bir çalışmadır. Bu çalışmada hastaların mevcut biyokimyasal verilerini ve ilaçlarını analiz ettik.
BULGULAR: Bu çalışmaya, HbA1c seviyeleri 8,25 ± 1,77 olan, 185 bayan (%72), 71 erkek (%27,7) hasta dahil edilmiştir. Bu hastaların % 65’ i oral antidiyabetik ilaç (OAD) kullanıyorken % 58’i insülin kullanmakta idi. 21 (%8,2) hasta ise hiçbir tedavi almamaktaydı. Bunun nedeni diyabetin ilerlemiş olması, hipoglisemi korkusu veya yetersiz insülin kullanımı olabilir. Metformin %38’lik kullanım oranı ile en fazla kullanılan OAD idi. HbA1c seviyerleri açısından karşılaştırıldığında insülin tipleri arasında herhangi bir fark bulunmamıştır (p: 0,167).
SONUÇ: Sonuç olarak diyabetik evde bakım hastalarının düzenli vizitlerinin ve kar zarar oranları göz önünde bulundurularak kişiselleştirilmiş tedavilerinin planlanması önemlidir. (NCI-2019-0258)

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, evde sağlık hizmetleri; antidiyabetikler.

Meltem Sertbas, Özlem Güdük, Özden Güdük, Zeynep Yazıcı, Selma Dağcı, Yasar Sertbaş. Current situation analysis of diabetic home care patients. North Clin Istanb. 2020; 7(2): 140-145

Corresponding Author: Yasar Sertbaş
LookUs & Online Makale