ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The use of monocyte to HDL ratio to predict postoperative atrial fibrillation after aortocoronary bypass graft surgery [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(2): 145-150 | DOI: 10.14744/nci.2017.53315

The use of monocyte to HDL ratio to predict postoperative atrial fibrillation after aortocoronary bypass graft surgery

Ahmet İlker Tekkeşin1, Mert İlker Hayıroğlu1, Regayip Zehir2, Ceyhan Türkkan1, Muhammed Keskin1, Göksel Çinier1, Ahmet Taha Alper1
1Dr. Siyami Ersek Thoracic And Cardiovascular Surgery Center Training And Research Hospital, Istanbul/turkey
2Cardiology, Koşuyolu Cardiovascular And Thoracic Surgery Hospital Kartal/Istanbul

INTRODUCTION: Postoperative atrial fibrillation (POAF) is a frequent and serious complication after aorto-coronary bypass graft (ACBG) surgery which unfortunately increases morbidity and mortality. Postoperative stroke, hemodynamic instability, renal failure, infection, inotropic agent and coronary unit need are complications caused by POAF. Inflammation and oxidative stress are among several mechanisms contributing to the pathogenesis of POAF. Monocyte to HDL ratio (M/H ratio) is a newly defined parameter of both inflammation and oxidative stress. In this study we investigated M/H ratio in predicting POAF after ACBG surgery.
METHODS: Total number of 311 patients who underwent ACBG surgery were included in our study. Blood samples were obtained from the patients after 12 hours of fasting for analysis of routine biochemistry and lipid panel in the morning of ACBG surgery. Patients were monitored for the occurrence of POAF continuously through hospitalization.
RESULTS: POAF was demonstrated in 71 patients after ACBG operation. M/H ratio was significantly higher in POAF+ group compared to POAF – group (p< 0.001). Median age of POAF (+) patients is 62.0±10.1 which was significantly higher than POAF (-) patients. Other atrial fibrillation risk factors such as hypertension, diabetes mellitus, smoking or alcohol consumption were similar between groups. Potassium level was statistically lower in POAF+ group compared to POAF- group. (p= 0,01)
DISCUSSION AND CONCLUSION: M/H ratio is an indicator of inflammation and oxidative stress which both plays an important role in the pathogenesis of atrial fibrillation. M/H ratio was found be statistically higher in POAF + patients compared to POAF – patients.

Keywords: atrial fibrillation, postoperative atrial fibrillation, monocyte to high density lipoprotein ratio

Aorto-Koroner Bypass Cerrahisi Sonrasında Postoperatif Atriyal Fibrilasyonu Tahmin Etmede Monosit HDL Oranının Rolü

Ahmet İlker Tekkeşin1, Mert İlker Hayıroğlu1, Regayip Zehir2, Ceyhan Türkkan1, Muhammed Keskin1, Göksel Çinier1, Ahmet Taha Alper1
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul,türkiye
2Kardiyoloji, Koşuyolu Kardiyovasküler Ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Üsküdar/i̇stanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Postoperatif atriyal fibrilasyon (POAF) aorto-koroner bypass grefti (AKBG) cerrahisi sonrasında sık görüken ve ciddi bir komplikasyondur ve malasef morbidite ve mortaliteyi artırır. Postoperatif inme, hemodinamik bozulma, renal yetersizlik, inotropic ilaç ve koroner yoğun bakım ihtiyacı POAF’ın neden olduğu komplikasyonlardandır. İnflamasyon ve oksidatif stress POAF patogenezine yol açan mekanizmalardandır.Monosit HDL oranı (M/H oranı) inflamasyon ve oksidatif streste yeni tanımlanmış bir parametredir. Bu çalışmada AKBG cerrahisi sonrasında POAF’ı tahmin etmede M/H oranınını rolünü araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda AKBG cerrahisi yapılmış toplam 311 hasta alındı. Kan örnekleri hastalardan AKBG cerrahi sabahında 12 saatlik açlık sonrasında rutin biyokimya ve lipid paneli olarak alındı.Hastalar hastane yatış süresi boyunca POAF ortaya çıkması açısından möniterize takip edildi.
BULGULAR: AKBG operasyonu yapılan 71 hastada POAF saptandı. M/H oranı POAF görülen gruptan görülmeyen gruba kıyasla anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.001). POAF görülen hastaların mediyan yaşı POAF görülmeyen hastalara kıyasla anlamlı olarak yüksekti. (62.0±10.1) Diğer atriyal fibrilasyon risk faktörlerinden hipertansiyon, diyabetes mellitus, sigara kullanımı, alkol kullanımı gruplar arasında eşitti. Potasyum seviyesi POAF görülen grupta görülmeyen gruba kıyasla istatistiksel olarak daha düşüktü (p=0.01)
TARTIŞMA ve SONUÇ: M/H oranı atriyal fibrilasyon patogenezinde önemli rol oynayan inflamasyon ve oksidatif stresin önemli bir belirtecidir. M/H oranı POAF görülen gruptan görülmeyen gruba kıyasla istatiksiksel olarak anlamlı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: atriyal fibrilasyon, postoperative atriyal fibrilasyon, monosit yüksek dansiteli lipoprotein oranı

Ahmet İlker Tekkeşin, Mert İlker Hayıroğlu, Regayip Zehir, Ceyhan Türkkan, Muhammed Keskin, Göksel Çinier, Ahmet Taha Alper. The use of monocyte to HDL ratio to predict postoperative atrial fibrillation after aortocoronary bypass graft surgery. North Clin Istanb. 2017; 4(2): 145-150

Corresponding Author: Mert İlker Hayıroğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale