ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Increased prevalence of pelvic venous congestion sign on sacroiliac MRI in women with clinically suspected sacroiliitis [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(6): 551-556 | DOI: 10.14744/nci.2020.48030

Increased prevalence of pelvic venous congestion sign on sacroiliac MRI in women with clinically suspected sacroiliitis

Ahmet Peker1, Gozde Tokatli1, Ali Balci1, Isil Basara Akın1, Canan Altay1, Gercek Can2
1Department of Radiology, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
2Department of Rheumatology and Immunology, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: To compare the prevalence of pelvic venous congestion (PVC) sign on sacroiliac and hip MRI in women of reproductive age as a possible cause of pain mimicking sacroiliitis.
METHODS: This retrospective study included 727 MRI examinations (401 sacroiliac joint MRI and 326 hip joint MRI) that were performed between January 2010 and December 2017. Images were evaluated for the presence of sacroiliitis, presence of PVC sign and presence of other incidental findings of musculoskeletal and genitourinary disorders. After removing patients with other musculoskeletal and genitourinary disorders that may cause pain (n=188), remaining 539 (322 sacroiliac and 217 hip), MRI examinations were re-analyzed for the presence of PVC sign.
RESULTS: Four hundred one patients with sacroiliac MRI examination had 120 (29.9%) PVC sign and 326 patients with hip MRI examinations had 54 (16.6%) PVC sign (p<0.001). After removing patients with other musculoskeletal and genitourinary disorders that may cause pain, 322 patients with sacroiliac MRI had 102 (31.7%) PVC sign and 217 patients with hip MRI examinations had 38 (17.5%) PVC sign (p<0.001). No significant difference was found between patients with acute sacroiliitis and patients without acute sacroiliitis concerning PVC prevalence (p>0.05). There were also no significant differences between other comparable incidental findings.
CONCLUSION: Significantly increased PVC prevalence in sacroiliac MRI exams may be attributable to PCS simulating clinical sacroiliitis.

Keywords: Pelvic congestion syndrome, pelvic venous congestion sign; sacroiliitis.

Sakroiliit şüphesiyle sakroilyak MRG görüntülemesi yapılan kadınlarda artmış pelvik venöz konjesyon işareti prevalansı

Ahmet Peker1, Gozde Tokatli1, Ali Balci1, Isil Basara Akın1, Canan Altay1, Gercek Can2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji ve İmmünoloji Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Sakroileiti taklit eden ağrının olası bir nedeni olarak doğurganlık çağındaki kadınlarda sakroilyak ve kalça MRG incelemelerindeki pelvik venöz konjesyon (PVK) prevalansını karşılaştırmak.
Materyal ve Metot: Bu retrospektif çalışmada Ocak 2010 ile Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplam 727 MRG (401 sakroilyak MRG ve 326 kalça MRG) incelemesini içermektedir. MR görüntüleri sakroileit, PVK işareti ve diğer kas-iskelet ve genito-üriner sistemlere ait rastlantısal bulgular açısından değerlendirildi. Ağrıya neden olabilecek kas-iskelet ve genito-üriner sistemlerde bulgusu olan hastalar (n = 188) çıkarıldıktan sonra kalan 539 (322 sakroiliak ve 217 kalça) MRG incelemesi PVK işaretinin varlığı açısından tekrar analiz edildi.
Bulgular: Sakroilyak MRG incelemesi bulunan 401 hastanın 120’ sinde (%29,9) ve kalça MRG incelemesi bulanan 326 hastanın 54’ ünde (%16,6) PVK işareti pozitifti (p<0,001). Ağrıya sebep olabilecek diğer kas-iskelet ve genito-üriner sistemlere ait bulguları olan hastalar çıkarıldıktan sonra, sakroilyak MRG incelemesi bulunan 322 hastanın 122’ sinde (%31,7) ve kalça MRG incelemesi bulunan 217 hastanın 38’ inde (%17,5) PVK işareti saptandı (p<0,001). Akut sakroileiti olan ve olmayan hastalar arasında PVK prevalansı açısından anlamlı fark saptanmadı (p> 0,05). Ayrıca diğer karşılaştırılabilen insidental bulgular açısından da anlamlı farklılık saptanmadı.
Sonuç: Sakroilyak MRG incelemesi yapılan hastalardaki belirgin artmış pelvik venöz konjesyon prevalansının sebebi pelvik konjesyon sendromunun klinik olarak sakroiliiti taklit etmesine bağlı olabilir. (NCI-2020-0006.R1)

Anahtar Kelimeler: Pelvik Konjesyon Sendromu, Sakroileit, Pelvik Venöz Konjesyon

Ahmet Peker, Gozde Tokatli, Ali Balci, Isil Basara Akın, Canan Altay, Gercek Can. Increased prevalence of pelvic venous congestion sign on sacroiliac MRI in women with clinically suspected sacroiliitis. North Clin Istanb. 2020; 7(6): 551-556

Corresponding Author: Ahmet Peker
LookUs & Online Makale