ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The effect of sociodemographic and clinical features on mortality in patients with diagnosis of aspiration pneumonia [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(1): 41-47 | DOI: 10.14744/nci.2015.41713

The effect of sociodemographic and clinical features on mortality in patients with diagnosis of aspiration pneumonia

Mehmet Nuri Özer1, Mehmet Uzunlulu1, Aytekin Oğuz1, Osman Köstek1, Erdal Akyer1, Mümtaz Takır2
1Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training and Research Hospital, Division of Endocrinology and Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the sociodemographic and clinical chracteristics of patients hospitalized with aspiration pneumonia in internal medicine clinics, and to determine the incidence and parameters of mortality among these patients.
METHODS: Patients over the age of 18 years who were hospitalized in clinics of internal medicine between January 1, 2010 and January 1, 2013 (115 male, 89 female; mean age: 77±13 years; patients aged 65 years and over, 88.2%; average duration of hospitalization, 11±9 days) were evaluated retrospectively and consecutively. The incidence of mortality, nutritional status at admission, comorbidity frequency, haematological and biochemical data and their relationship with mortality were evaluated.
RESULTS: At admission, 85% of the patients were fed through oral route, while 15% of them were fed through PEG. There was no relation between nutritional status of the patients (oral, nasogastric tube or PEG) at admission, and development of aspiration pneumonia. Commonly seen comorbidities were dementia (49%), hypertension (43%), cerebrovascular accident (42%), and diabetes mellitus (31%) respectively. The mortality rate was 24.5% (in first three days, 56%). A correlation was found between mortality and increase in neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) and increased uric acid rate (for both p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the mortality rates among patients diagnosed with aspiration pneumonia was found to be increased. The high number of geriatric patients and comorbidities might have played a role in this situation. Neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) and uric acid levels in patients with aspiration pneumonia might be evaluated as factors related to mortality.

Keywords: Aspiration pneumonia, comorbidity; internal medicine clinic; mortality.

İç Hastalıkları Kliniklerinde Aspirasyon Pnömonisi Tanısı ile Yatan Hastaların Sosyodemografik, Klinik Özellikleri ve Mortalite Üzerine Etkili Faktörler

Mehmet Nuri Özer1, Mehmet Uzunlulu1, Aytekin Oğuz1, Osman Köstek1, Erdal Akyer1, Mümtaz Takır2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İç hastalıkları kliniklerine aspirasyon pnömonisi tanısı ile yatan hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerini değerlendirmek, mortalite sıklığını ve mortalite üzerinde etkili parametreleri incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya İç Hastalıkları Kliniklerinde 1 Ocak 2010 ile 1 Ocak 2013 tarihleri arasında aspirasyon pnömonisi tanısı ile yatan 18 yaş ve üzeri 204 hasta (115 erkek, 89 kadın, ortalama yaş: 77±13 yıl, ortalama yatış süresi: 11±9 gün) retrospektif olarak değerlendirildi. Mortalite sıklığı, başvuru anındaki beslenme durumları, komorbidite sıklığı, hematolojik ve biyokimyasal veriler ile bunların mortalite ile ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Altmış beş yaş ve üzeri hasta sıklığı %88.2 idi. Hastaların başvuru anında %85’i oral, %15’i PEG ile besleniyordu. Aspirasyon pnömonisi gelişmesi üzerine hastaların başvuru anındaki beslenme durumlarının (oral, nazogastrik tüp veya perkütan endoskopik gastrostomi) bir etkisi olmadığı görüldü. En sık eşlik eden komormiditiler; demans (%49), hipertansiyon (%43), serebrovasküler olay (%42) ve diabetes mellitus (%31) idi. Mortalite sıklığı %24.5 (ilk 3 günde %56) idi. Nötrofil/lenfosit oranındaki artış ve ürik asit yüksekliği aspirasyon pnömonili hastalarda mortalite ile ilişkili bulundu (her ikisi için de p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada aspirasyon pnömonisi tanısı ile yatan hastalarda mortalite sıklığının yüksek bulunduğu görüldü. Bunda geriatrik hasta ve komorbidite sıklıklarının yüksek bulunmasının bir rolü olabilir. Nötrofil/lenfosit oranı ve ürik asit düzeyleri aspirasyon pnömonisi olgularında mortalite ile ilişkili faktörler olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Aspirasyon pnömonisi, iç hastalıkları kliniği, komorbitidite, mortalite.

Mehmet Nuri Özer, Mehmet Uzunlulu, Aytekin Oğuz, Osman Köstek, Erdal Akyer, Mümtaz Takır. The effect of sociodemographic and clinical features on mortality in patients with diagnosis of aspiration pneumonia. North Clin Istanb. 2015; 2(1): 41-47

Corresponding Author: Mehmet Nuri Özer, Türkiye
LookUs & Online Makale