ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Positive effects of meal frequency and calorie restriction on antioxidant systems in rats [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(2): 109-116 | DOI: 10.14744/nci.2017.21548

Positive effects of meal frequency and calorie restriction on antioxidant systems in rats

Hasan Basri Savas1, Fatih Gultekin1, İbrahim Metin Ciris2
1Department Of Medical Biochemistry, Alanya Alaaddin Keykubat University Medical Faculty, Antalya, Turkey
2Department Of Pathology, Süleyman Demirel University Medical Faculty, Isparta, Turkey

INTRODUCTION: In living organisms, oxidant and antioxidant systems are in a balance. Reactive products formed continuously by exogenous and endogenous sources are rendered harmless by the antioxidant system. Oxidative stress is an etiological factor in aging and development of various diseases. In the present study, we aimed to investigate the effects of meal frequency and calorie restriction on oxidant-antioxidant systems in rats’ serum and tissues.
METHODS: 9 adult male Wistar albino rats were used for pilot study. 24 adult male Wistar albino rats weighing 200-250 gr were included in the main study. Rats were divided into three groups based on nutrition; the ad libitum group (AL) (n=8), the two meal group (TM) (n=8) and the two meal and calorie restriction group (TM-CR) (n=8). The nutrition regulation was performed in all groups after 4 weeks of pilot study, for 20 weeks, 7 days a week, a total of 60 minutes a meal. Serum and tissues of rats were isolated at the end of experiment. Total antioxidant status (TAS) and total oxidant status (TOS) were determined through Erel method. Oxidative stress index was calculated using the formula (OSI) = TOS/TAS. Liver tissue was examined histopathologically. Statistical analyses were carried out using SPSS package program.
RESULTS: There were significant differences between AL and TM, AL and TM-CR in adipose tissue TOS and OSI, and between AL and TM in liver TAS of rats (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Calorie restriction and the sparse meal frequency can increase the activity of antioxidants and can reduce oxidative stress. Thus, many diseases caused by oxidative stress can be prevented by correct regulation of feeding.

Keywords: Nutrition, Meal frequency, caloric restriction, oxidant status, antioxidant status, rat.

Öğün sıklığı ve kalori kısıtlamasının sıçanlarda antioksidan sistem üzerine olumlu etkileri

Hasan Basri Savas1, Fatih Gultekin1, İbrahim Metin Ciris2
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Antalya
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Isparta

GİRİŞ ve AMAÇ: Canlı organizmalarda oksidan ve antioksidan sistem denge içindedir. İç ve dış kaynaklarca sürekli oluşturulan reaktif ürünler antioksidan sistem tarafından zararsız hale dönüştürülür. Oksidatif stres birçok hastalık için risk faktörüdür. Bu çalışmada öğün sıklığı ve kalori kısıtlaması uygulamasının sıçan serum ve dokularında oksidan, antioksidan sisteme etkilerini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Pilot çalışma için 9 Wistar albino sıçan kullanıldı. 24 erişkin, 200-250 gr ağırlığında, erkek, Wistar albino sıçan ana çalışmaya dahil edildi. Sıçanlar beslenme düzenine göre üç gruba bölündü: Ad libitum (AL) (n=8), İki Öğün Grubu (İÖ)(n=8), İki Öğün ve Kalori Kısıtlaması grubu (İÖ-KK) (n=8). 4 hafta pilot çalışma ve 20 hafta ana çalışma olmak üzere her hafta 7 gün ve her öğün süresi olarak 60 dakika beslenme düzenlenmesi uygulandı. Deney sonunda serum ve dokular alındı. Yağ, beyin, çizgili kas ve karaciğer dokuları homojenize edildi. Total Oksidan Seviye (TOS) ve Total Antioksidan Seviye (TAS) düzeyleri Erel metoduna göre ölçüldü. Oksidatif Stres İndeksi formüle göre hesaplandı: OSI=TOS/TAS. Karaciğer dokusu histopatolojik olarak incelendi. İstatistik analiz SPSS paket programı kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Yağ doku TOS ve OSI seviyelerinde, AL grubu ile İÖ ve İÖ-KK grupları arasında ve karaciğer TAS yönünden AL ve İÖ grupları arasında anlamlı farklılık vardı (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kalori kısıtlaması ve daha az öğün sıklığı antioksidan kapasiteyi arttırabilir ve oksidatif stresi azaltabilir. Böylelikle oksidatif stres kaynaklı birçok hastalık beslenmenin doğru düzenlenmesi ile önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, öğün sıklığı, kalori kısıtlaması, oksidan durum, antioksidan durum, sıçan.

Hasan Basri Savas, Fatih Gultekin, İbrahim Metin Ciris. Positive effects of meal frequency and calorie restriction on antioxidant systems in rats. North Clin Istanb. 2017; 4(2): 109-116

Corresponding Author: Hasan Basri Savas, Türkiye
LookUs & Online Makale