ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Management of strangulated abdominal wall hernias with mesh; early results [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(1): 26-32 | DOI: 10.14744/nci.2015.03522

Management of strangulated abdominal wall hernias with mesh; early results

Mustafa Ozbağrıaçık1, Gürhan Baş1, Fatih Başak1, Abdullah Şişik1, Aylin Acar1, İlyas Kudaş1, Metin Yücel1, Adnan Özpek1, Orhan Alimoğlu2
1Umraniye Education And Research Hospital, Department Of General Surgery, Istanbul, Turkey
2Medeniyet University Medical Faculty, Goztepe Education And Research Hospital, Departmento Of General Surgery, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Surgery for abdominal wall hernias is a common procedure in general surgery practice. The main causes of delay for the operation are comorbid problems and patient unwillingness, which eventually, means that some patients are admitted to emergency clinics with strangulated hernias. In this report, patients who admitted to the emergency department with strangulated adominal wall hernias are presented together with their clinical management.
METHODS: Patients who admitted to our clinic between January 2009 and November 2011 and underwent emergency operation were included in the study retrospectively. Demographic characteristics, hernia type, length of hospital stay, surgical treatment and complications were assessed.
RESULTS: A total 81 patients (37 female, 44 male) with a mean age of 52.1±17.64 years were included in the study. Inguinal, femoral, umbilical and incisional hernias were detected in 40, 26, 9 and 6 patients respectively. Polypropylene mesh was used in 75 patients for repair. Primary repair without mesh was used in six patients. Small bowel (n=10; 12.34%), omentum (n=19; 23.45%), appendix (n=1; 1.2%) and Meckel’s diverticulum (n=1;1.2%) were resected. Median length of hospital stay was 2 (1–7) days. Surgical site infection was detected in five (6.2%) patients. No significant difference was detected for length of hospital stay and surgical site infection in patients who had mesh repair (p=0.232 and 0.326 respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The need for bowel resection is common in strangulated abdominal wall hernias which undergo emergency operation. In the present study, an increase of morbidity was seen in patients who underwent bowel resection. No morbidity was detected related to the usage of prosthetic materials in repair of hernias. Hence, we believe that prosthetic materials can be used safely in emergency cases.

Keywords: Abdominal hernia, emergency treatment; inguinal hernia.

Boğulmuş karın duvarı fıtıklarında yama kullanımı, erken dönem sonuçlar.

Mustafa Ozbağrıaçık1, Gürhan Baş1, Fatih Başak1, Abdullah Şişik1, Aylin Acar1, İlyas Kudaş1, Metin Yücel1, Adnan Özpek1, Orhan Alimoğlu2
1Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Karın duvarı fıtık ameliyatları, genel cerrahi kliniklerinde en sık yapılan ameliyatlardandır. Yandaş hastalıklar ve hastanın ameliyat olmayı kabul etmemesi gibi nedenler, bu hastalarda tedavinin gecikmesine yol açabilmektedir. Bu durumda hastaların bir kısmı boğulmuş fıtık olarak acil servislere başvurmaktadırlar. Bu çalışmada acil servise başvuran ve kliniğimizde boğulmuş karın duvarı fıtığı nedeniyle ameliyat edilen hastaların tedavi ve klinik sonuçları sunulmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2009 – Kasım 2011 tarihleri arasında kliniğimize boğulmuş karın duvarı fıtığı nedeniyle başvuran ve acil ameliyat edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Olguların demografik verileri, fıtık tipi, hastanede yatış süreleri, uygulanan tedaviler ve komplikasyonlar değerlendirildi.
BULGULAR: İncelemeye dahil edilen toplam 81 hastanın 40’ında inguinal, 26’sında umblikal, dokuzunda femoral ve altısında da insizyonel boğulmuş fıtık mevcut idi. Hastaların 37’si kadın, 44’ü erkek olup yaş ortalaması 52,1±17,64 idi. Hastaların 75’ine polipropilen yama ile onarım, altısına da primer tamir yapıldı. On hastada (%12,3) ince barsak, 19 hastada (%23,4) omentum rezeksiyonu, bir hastada (%1,2) apendektomi ve bir hastada da (%1,2) Meckel divertikülektomi uygulandı. Hastanede yatış süresi ortancası 2 (1–7) gün idi. Postoperatif takiplerde beş (%6,2) hastada cerrahi alan enfeksiyonu gelişti ve medikal tedavi edildi. Fıtıkları yama ile onarılan hastalarda ameliyat sonrası yatış günü ve cerrahi alan enfeksiyon gelişimi açısından fark görülmedi (p sırasıyla 0,232 ve 0,326).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil şartlarda yapılan boğulmuş karın duvarı fıtık ameliyatlarında bağırsak rezeksiyonu oranı yüksektir. Çalışmamızda bağırsak rezeksiyonlarına bağlı morbidite oranlarında artış görüldü. Hastalarımızda prostetik materyalle fıtık tamirine bağlı bir morbidite artımı tespit edilmedi. Prostetik materyalle fıtık tamirinin acil koşullarda ameliyat edilen hastalarda da güvenle kullanılabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Karın duvarı fıtığı, İnguinal fıtık, Acil tedavi.

Mustafa Ozbağrıaçık, Gürhan Baş, Fatih Başak, Abdullah Şişik, Aylin Acar, İlyas Kudaş, Metin Yücel, Adnan Özpek, Orhan Alimoğlu. Management of strangulated abdominal wall hernias with mesh; early results. North Clin Istanb. 2015; 2(1): 26-32

Corresponding Author: Fatih Başak, Türkiye
LookUs & Online Makale