ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Assessment of a new electrocardiographic criterion for the diagnosis of left ventricle hypertrophy: A prospective validation study [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(3): 231-236 | DOI: 10.14744/nci.2019.00907

Assessment of a new electrocardiographic criterion for the diagnosis of left ventricle hypertrophy: A prospective validation study

Kudret Keskin, Özgür Selim Ser, Güneş Melike Doğan, Gökhan Çetinkal, Süleyman Sezai Yıldız, Serhat Sığırcı, Kadriye Kılıçkesmez
Department of Cardiology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Health Sciences University, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Many criteria have been developed to predict left ventricular hypertrophy using an electrocardiogram (ECG). However, one major common limitation of all has been their low sensitivity. Based on that, recently, a novel criterion has been proposed, which is believed to have higher sensitivity without a compromise in specificity. Therefore, in our study, we aimed to test this novel ECG criterion prospectively in large, unselected cardiac patients.
METHODS: Patients who were referred to our echocardiography laboratory due to various etiologies were prospectively enrolled. The novel Peguero-Lo Presti criterion was assessed along with other established ECG criteria. The left ventricular mass index was calculated using echocardiography. The performance of each index was evaluated.
RESULTS: Overall, 767 patients were enrolled in this study. The sensitivity and specificity of the Peguero-Lo Presti criterion were 17.5% and 94.5%, respectively. Although the highest sensitivity belonged to the Peguero-Lo Presti criterion, in ROC analysis, it showed modest predictive capability, which was similar to the established Cornell voltage criterion (AUC=0.64 [0.56–0.68 95% CI], p<0.01).
CONCLUSION: Although this novel criterion had higher sensitivity, the overall performance was similar to the current indices. Further adjustments, particularly based on age and body mass index, may yield better results.

Keywords: Electrocardiogram, hypertrophy; left ventricular mass.

Sol ventrikül hipertrofisi tanısında yeni bir elektrokardiyografi kriterinin değerlendirilmesi: Prospektif validasyon çalışması

Kudret Keskin, Özgür Selim Ser, Güneş Melike Doğan, Gökhan Çetinkal, Süleyman Sezai Yıldız, Serhat Sığırcı, Kadriye Kılıçkesmez
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sol ventrikül hipertrofisini öngörmek için elektrokardiyografiye (EKG) dayalı çok sayıda kriter geliştirilmiştir. Öte yandan hepsinin ortak kısıtlılığı ise duyarlılıklarının düşük olmasıdır. Buradan yola çıkarak yakın zaman önce özgüllükten ödün vermeden duyarlılığı daha yüksek yeni bir kriter ortaya atılmıştır. Çalışmamızda bu yeni EKG kriterini genel kardiyoloji hastalarından oluşan büyük bir hasta grubu üzerinde test etmek istedik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çeşitli etyolojiler nedeniyle ekokardiyografi çekimine gelen hastalar prospektif olarak çalışmaya alındı. Mevcut EKG kriterlerine ilave olarak yeni geliştirilen Peguero-Lo Presti kriteri tüm hastalarda değerlendirildi. Sol ventrikül kütle endeksi ekokardiyografi ile ölçüldü. Her kriterin performanı ayrı ayrı hesaplandı.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 767 hasta alındı. Peguero-Lo Presti kriterinin duyarlılık ve özgüllüğü sırasıyla %17,5 ve %94.5 idi. Her ne kadar en yüksek duyarlılık Peguero-Lo Presti kriterinde görülse de, ROC analizi sonuçlarına göre halen kullanılmakta olan Cornell voltaj kriterine benzer şekilde orta düzeyde bir prediktif değere sahip olduğu görüldü (AUC=0.64 [0.56-0.68 95% GA], p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her ne kadar bu yeni kriterin duyarlılığı daha yüksek olsa da genel prediktif performansı kullanılmakta olan mevcut kriterlere üstün bulunmadı. Yaş ve vücut kitle indeksi göz önüne alınarak yapılacak değişiklikler ile daha iyi sonuçlar elde edilebilir. (NCI-2019-0094.R1)

Anahtar Kelimeler: Elektrokardiyografi, hipertrofi, sol ventrikül kitlesi

Kudret Keskin, Özgür Selim Ser, Güneş Melike Doğan, Gökhan Çetinkal, Süleyman Sezai Yıldız, Serhat Sığırcı, Kadriye Kılıçkesmez. Assessment of a new electrocardiographic criterion for the diagnosis of left ventricle hypertrophy: A prospective validation study. North Clin Istanb. 2020; 7(3): 231-236

Corresponding Author: Kudret Keskin, Türkiye
LookUs & Online Makale