ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Abnormal Pap smear frequency and comparison of repeat cytological follow-up with colposcopy during patient management: the importance of pathologist’s guidance in the management [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(1): 69-74 | DOI: 10.14744/nci.2018.93270

Abnormal Pap smear frequency and comparison of repeat cytological follow-up with colposcopy during patient management: the importance of pathologist’s guidance in the management

Erol Arslan1, Fulya Gokdagli1, Halenur Bozdag1, Dogan Vatansever2, Michael Karsy3
1Department of Obstetric and Gynecology, Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Obstetric and Gynecology, Kartal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pathology, New York Medical College, Valhalla, New York, NY, USA

INTRODUCTION: Cervical cancer contributes to a significant global health burden with room for improvement of primary prevention methods. This study aimed to determine the prevalence of Turkish women with abnormal cytology and their management by comparing results from repeat cytological analysis with close follow-up and colposcopy.
METHODS: A retrospective evaluation of 8738 women who underwent Pap smears at a single institution during 2011 was performed. Either repeat cytological analysis or colposcopic biopsy was used for follow-up evaluation of women who had abnormal index cytology.
RESULTS: From the 8670 women, 8259 of had normal cytology results (95.3%) and 411 women had abnormal cytology (4.7%) in the index Pap smear. The frequency of initial abnormal cytology was 65% (n=267), 27% (n=111), 3.4% (n=14), 2.4% (n=10), 1.9% (n=8), and 0.3% (n=1) for atypical squamous cell of undetermined significance (ASCUS), low-grade squamous intraepithelial lesion (LSIL), ASC cannot exclude high-grade intraepithelial lesion (ASC-H), high-grade SIL (HSIL), atypical glandular cells (AGC), and invasive cancer, respectively. Of the 267 women with initial ASCUS, 108 (40.4%) underwent repeat cytology analysis, 84 (31.5%) underwent colposcopic biopsy, and 75 (28.1%) were lost to follow-up. On histopathology, 8.3% (n=7) of patients had cervical intraepithelial neoplasm 2 (CIN2) on colposcopy. Of 60 women with LSIL that underwent colposcopic biopsy, 13.3% (n=8) had CIN2/3.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the study suggest that routine cytological follow-up may be an appropriate method in the management of ASCUS instead of immediate colposcopy while immediate colposcopy cannot place repeat cytology for LSIL in developing countries.

Keywords: Atypical squamous cell of undetermined significance, colposcopy, cytology, low-grade squamous intraepithelial lesion; Pap smear.

Anormal Pap-smear sıklığı ve hasta yönetiminde sitoloji tekrarı ile kolposkopinin karşılaştırılması; Yönetimde patoloğun rehberliğinin önemi

Erol Arslan1, Fulya Gokdagli1, Halenur Bozdag1, Dogan Vatansever2, Michael Karsy3
1Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul/Türkiye
2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, İstanbul/Türkiye
3New York Tıp Fakültesi, Patoloji Bölümü, Valhalla/NY/ABD

GİRİŞ ve AMAÇ: Serviks kanseri dünya üzerinde ciddi bir sağlık problemi olup primer önleyici metodların gelişimine ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışma Türk kadınlarındaki anormal smear sonuçlarının sıklığını ve bunların yönetiminde yakın sitolojik takiple kolposkopinin sonuçlarının karşılaştırmasını amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma tek bir merkezde 2011 yılı boyunca 8738 kadında yapılmış smear sonuçlarının retrospektif olarak incelenmesini içermektedir. Anormal sitolojilerin yönetiminde tekrarlayan sitolojik inceleme ya da kolposkopik biyopsi seçildi.
BULGULAR: İnceleme için yeterli materyale sahip 8670 kadından, 8259 (%95.3)’u normal sitolojiye sahipken 411 (%4.7) kadında anormal smear tespit edildi. Anormal sitolojiye sahip 267 (%65) hastada önemi belirlenemeyen atipik squamöz hücreler (ASCUS), 111 (%27) hastada düşük dereceli squamöz intraepitelyal lezyon (LSIL), 10 (%2.4) hastada yüksek dereceli intraepitelyal lezyon (HSIL), 14 (%3.4) hastada HSIL’in dışlanamadığı atipik squamöz hücreler (ASC-H), 8 (%1.9) hastada atipik glandüler hücreler (AGC) ve 1 (%0.3) hastada invaziv serviks kanseri bulguları izlendi. 267 ASCUS’lu kadının 108 (%40.4)’i yeniden sitolojik incelemeye giderken, 84 (%31.5)’üne kolposkopik biyopsi yapılmış, 75 (%28.1) kadın ise takiplerine hastanemizde devam etmemiştir.Histopatolojik incelemeye tabi tutulan kadınlardan %8.3 (n=7)’ünde servikal intraepitelyal neoplazi 2 (CIN2) saptanmıştır. Buna karşın LSIL’a sahip 60 hastaya kolposkopik biyopsi yapılmış ve bunların %13.3 (n=8)’ünde CIN2-3 saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları ASCUS’lu hastaların yönetiminde direkt kolposkopiye başvurmak yerine sitolojik takibin uygun bir yöntem olduğunu desteklemekte, buna karşın gelişmekte olan ülkelerde bile LSIL yönetiminde sitolojik takibin kolposkopinin yerini alamayacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Atypical squamous cell of undetermined significance, colposcopy, cytology, low-grade squamous intraepithelial lesion; Pap smear.

Erol Arslan, Fulya Gokdagli, Halenur Bozdag, Dogan Vatansever, Michael Karsy. Abnormal Pap smear frequency and comparison of repeat cytological follow-up with colposcopy during patient management: the importance of pathologist’s guidance in the management. North Clin Istanb. 2019; 6(1): 69-74

Corresponding Author: Erol Arslan, Türkiye
LookUs & Online Makale