ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Comparison of RIVA and infraclavicular block in forearm and hand surgery [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(2): 131-140 | DOI: 10.14744/nci.2017.89421

Comparison of RIVA and infraclavicular block in forearm and hand surgery

Zübeyir Sivrikaya1, Güldem Turan2, Reyhan Çetiner3, Dilek Subaşı3, Gülçin Öztürk4, Asu Özgültekin3, Osman Ekinci3
1Vakfıkebir State Hospital, Department of Anesthesiology and ICU
2Fatih Sultan Mehmet Teaching and Research Hospital, Department of Anesthesiology and ICU
3Haydarpasa Numune Teaching and Research Hospital, Department of Anesthesiology and ICU
4Kozan State Hospital, Department of Anesthesiology and ICU

INTRODUCTION: The aim of this study was to compare two techniques including regional intravenous anesthesia (RIVA) and infraclavicular brachial block that are widely used in upper extremity forearm wrist and hand surgery.
METHODS: 100 patients were included that were at age between 18-85 and decided to undergo forearm wrist and hand surgery for at least 30 minutes. RIVA was applied to group 1 by administration of 40 ml of prilocaine (3mg/kg) to patients. In addition, ultrasonography-guided infraclavicular block was performed by treating patients (group 2) with 20 mL of 1% prilocaine. These two methods were compared considering a number of aspects including application time of anesthesia and analgesic effectiveness of treatment in patients during administration of anesthesia, peroperative and postoperative period.
RESULTS: Rates of mild and complete sensory loss in group 2 at10th and 15th minutes were significantly higher than group 1. Ratio of scoring less than 2 levels by modified bromage grading system in group 2 was seen considerably greater than in group 1. Processing time was significantly longer in group 1 compared to group 2.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We determined that infraclavicular brachial block is better than RIVA method regarding comparison of their duration of application and whether easy to apply.

Keywords: RIVA, Infraclavicular brachial block, upper extremity surgery, regional anesthesia

Önkol ve El Cerrahisinde RİVA ve Infraklavikuler Bloğun Karşılaştırılması

Zübeyir Sivrikaya1, Güldem Turan2, Reyhan Çetiner3, Dilek Subaşı3, Gülçin Öztürk4, Asu Özgültekin3, Osman Ekinci3
1Vakfikebir Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kilniği
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kilniği
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kilniği
4Kozan Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kilniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı; ön kol ve el cerrahisinde sıklıkla uygulanan rejyonel intravenöz anestezi (RİVA) ile infraklavikular brakial blok tekniklerini karşılaştırmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 18-65 yaş arasında en az 30 dakika sürecek ön kol ve el cerrahisi geçiren 100 hasta çalışmaya dahil edildi. Grup 1’deki hastalara 3 mg/kg 40 ml prilokain ile RİVA uygulandı. Grup 2’deki hastalara Ultrasound (USG) eşliğinde infraklavikuler blok % 1 prilokain 20 ml olarak uygulandı. Bu iki metod uygulama zamanları, anestezik ve analjezik etkinlik açısından peroperatif ve postoperatif periyodlarda karşılaştırıldı.


BULGULAR: Grup 2’de 10. ve 15. dakikada orta ve tam duyusal blok oluşumu grup1’den daha fazla oranda gözlenmiştir. Modifiye Bromage skor seviyesinin 2’den düşük olma oranı grup 2’de grup 1’e göre anlamlı olarak yüksek bulundu. Uygulama zamanı grup 1’de anlamlı olarak yüksek bulundu.


TARTIŞMA ve SONUÇ: USG eşliğinde infraklavikular blok uygulama zamanı ve kolaylığı açısından RİVA’dan daha iyi bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: RİVA, Infraklavikular brakial blok, üst ekstremite cerrahisi, rejyonel anestezi

Zübeyir Sivrikaya, Güldem Turan, Reyhan Çetiner, Dilek Subaşı, Gülçin Öztürk, Asu Özgültekin, Osman Ekinci. Comparison of RIVA and infraclavicular block in forearm and hand surgery. North Clin Istanb. 2017; 4(2): 131-140

Corresponding Author: Güldem Turan, Türkiye
LookUs & Online Makale