ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul A case of kawasaki disease presenting with atypical cutaneous involvement and mimicking Stevens Johnson syndrome [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-84748 | DOI: 10.14744/nci.2018.84748

A case of kawasaki disease presenting with atypical cutaneous involvement and mimicking Stevens Johnson syndrome

Ferhat Demir1, Mehtap Haktanır Abul2, Embiya Dilber3, Fazıl Orhan2, Mukaddes Kalyoncu1
1Karadeniz Technical University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Rheumatology
2Karadeniz Technical University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Allergy And Immunology
3Karadeniz Technical University Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Cardiology

Kawasaki disease is the second most common cause of childhood vasculitis. Cutaneous manifestation which is the diagnostic criteria of Kawasaki disease, may show atypical course and causes conflict in diagnosis for physicians. A 14-month-old girl treated with intravenous immunoglobulin after diagnosed with KD. Target lesions and vesicular rash developed on the whole body during the course of the disease. Methylprednisolone was added to treatment. All atypical skin lesions and disease findings were improved with IVIG and subsequent methylprednisolone therapy. Cutaneous signs of KD may show atypical course and thus it may lead to confusion in diagnosis with Stevens-Johnson syndrome.

Keywords: Kawasaki disease, Stevens-Johnson syndrome, target lesions, vesicular rash

Atipik kutanöz bulgular ile seyreden ve Stevens-Johnson Sendromunu taklit eden bir Kawasaki Hastalığı olgusu

Ferhat Demir1, Mehtap Haktanır Abul2, Embiya Dilber3, Fazıl Orhan2, Mukaddes Kalyoncu1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Ve İmmünoloji Bilim Dalı
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

Kawasaki Hastalığı (KH), ikinci en sık görülen çocukluk çağı vaskülitidir. Tanı ölçütleri içerisinde yer alan kutanöz bulgular, atipik seyir gösterebilmekte ve tanı konulmasında şüpheye ve gecikmelere neden olabilmektedir. Burada, atipik kutanöz bulgular ile seyreden KH tanılı 14 aylık bir kız hastayı sunduk. İntravenöz immünglobulin (İVİG) başlanan hastanın, izleminde tüm vücutta hedef lezyonlar ve veziküler döküntüler görülmesi sonrası tedaviye metilprednizolon eklendi. İVİG ve metilprednizolon tedavileri ile tüm kutanöz bulgular geriledi. KH’nin atipik cilt bulguları Stevens-Johnson Sendromu gibi hastalıklarla karışarak tanıda karışıklığa neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kawasaki Hastalığı, Stevens-Johnson Sendromu, hedef lezyon, veziküler döküntüCorresponding Author: Ferhat Demir, Türkiye

Quick Search
LookUs & Online Makale