ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Does antiaggregant administration lead to early diagnosis in proximal colon cancer? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2017; 4(2): 173-179 | DOI: 10.14744/nci.2017.80148

Does antiaggregant administration lead to early diagnosis in proximal colon cancer?

Ulaş Aday, Ebubekir Gündeş, Hüseyin Çiyiltepe, Durmuş Ali Çetin, Kamuran Cumhur Değer, Selçuk Gülmez, Aziz Serkan Senger, Emre Bozdağ
Kosuyolu High Speciality Education and Training Hospital, Gastroenterology Surgery,Kartal,İstanbul,Turkey

INTRODUCTION: Cancers of the proximal colon are often diagnosed in advanced stages with iron deficiency anaemia and nonspecific symptoms. Aspirin and clopidogrel are commonly used antiaggregant agents for various clinical conditions. The aim of this study was to investigate the effects of antiaggregant medication on the early diagnosis of proximal colon cancer.
METHODS: We retrospectively reviewed the cases of colon cancer patients who had received curative surgical procedures in our clinic between 1 January 2013 and 31 July 2016. The clinical and pathological results of patients who had used antiaggregant drugs were compared to those who had not.
RESULTS: During the studied period, 246 colorectal cancer patients underwent curative surgical procedures. Of the 67 patients with proximal colon cancer who were included in the study, 27 (40.3%) were on antiaggregant medication. The mean age of the antiaggregant group was 67.1 year (34–88 years), while it was 58.3 (34–83 years) for the non-antiaggregant group; the difference between the two was statistically significant (p = 0.03). A pathological evaluation revealed that 74.1% of the antiaggregant group were in the early stages (Stage I/II: 7/13), while 42.5% of the non-antiaggregant group were in the early stages (Stage I–II: 2/15); the difference was statistically significant (p=0.011).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Antiaggregant medication has a positive effect on diagnosing proximal colon cancer at early-stages. Patients using aspirin or clopidogrel should undergo a complete colonoscopic evaluation in the presence of gastrointestinal tract bleeding or newly developed anaemia.

Keywords: Antiaggregant medication, proximal colon cancer, early-stage

Antiagregan İlaç Kullanımı Proksimal Kolon Kanserinde Erken Tanı Nedeni midir?

Ulaş Aday, Ebubekir Gündeş, Hüseyin Çiyiltepe, Durmuş Ali Çetin, Kamuran Cumhur Değer, Selçuk Gülmez, Aziz Serkan Senger, Emre Bozdağ
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroliji Cerrahi Kliniği, Kartal/ İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Proksimal kolon lokalizasyonlu kanserler demir eksikliği anemisi ve non spesifik semptomlar ile sıklıkla ileri evrede tanı almaktadır. Aspirin ve clopidogrel, farklı klinik durumlar için sık kullanılan antiagregan ilaçlardır. Bu çalışmadaki amaç; antiagregan ilaç kullanımının proksimal kolon kanserinde erken evre tanı üzerine etkisinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde, 1 Ocak 2013-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında küratif amaçlı opere edilen proksimal (transvers, hepatik flexura, ascending kolon ve çekum) kolon kanserli hastalar retrospektif olarak incelendi.Antiagregan ilaç kullanan ve kullanmayan hastalara ait klinik ve patolojik sonuçlar karşılaştırıldı.
BULGULAR: Belirtilen tarihler arasında, 246 kolorektal kanserli hastaya küratif amaçlı cerrahi yapıldı. Çalışmaya alınan 67 proksimal kolon kanserli hastanın 27 si (%40.2) antiagregan kullanmaktaydı. Antiagregan alan grubun yaş ortalaması 67.1 (34-88), antiagregan almayan grubun 58.3 (34-83) olup istatistiksel olarak anlamlı saptandı (p=0.03). Kanama ile ilişkili semptomlar her iki grupta da en sık kolonoskopi istem nedeni olup, antiagregan alan grubun 18 inde (%66.7), almayan grubun 19 unda (%47.5) mevcuttu. Patolojik değerlendirmede; anti agregan ilaç kullanan grubun % 74.1’i erken evre (Evre I/II: 7/13), antiagregan kullanmayan grubun ise % 42.5’i erken evre ( Evre I/II: 2/15) olup istatiksel olarak anlamlı saptandı (p= 0.011). Pozitif lenf nodu sayısı ilaç kullanan ve kullanmayan grupta sırasıyla ortalama; 0.55 (0-7) ve 1.95 (0-23) olup istatiksel olarak anlamlı saptandı (p=0.006).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Antiagregan ilaç kullanımının proksimal kolon kanserinde erken evre tanı üzerine olumlu etkisi vardır. Farklı klinik durumlar nedeniyle, aspirin veya clopidogrel kullanan hastalarda, sindirim sistemi kanamasına ait bulgu veya yeni gelişen anemi varlığında tam bir kolonoskopik değerlendirme yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Antiagregan tedavi, proksimal kolon kanseri, erken evre

Ulaş Aday, Ebubekir Gündeş, Hüseyin Çiyiltepe, Durmuş Ali Çetin, Kamuran Cumhur Değer, Selçuk Gülmez, Aziz Serkan Senger, Emre Bozdağ. Does antiaggregant administration lead to early diagnosis in proximal colon cancer?. North Clin Istanb. 2017; 4(2): 173-179

Corresponding Author: Ulaş Aday, Türkiye
LookUs & Online Makale