ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Adaptation of the Knowledge about Childhood Autism among Health Workers (KCAHW) Questionnaire aimed for usage in Turkey [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-76301 | DOI: 10.14744/nci.2019.76301

Adaptation of the Knowledge about Childhood Autism among Health Workers (KCAHW) Questionnaire aimed for usage in Turkey

Mikail Ozdemir1, Can Ilgın2, Melda Karavuş2, Seyhan Hıdıroglu2, Nimet Emel Lüleci2, Nadıye Pınar Ay2, Abdullah Sarıöz2, Dilşad Save2
1Turkish Ministry of Health, Osmaniye Tuberculosis Dispensary, Turkey
2Marmara University School of Medicine, Department of Public Health, Turkey

INTRODUCTION: Objective: Many checklists and scales have been developed in order to diagnose the autism spectrum disorder in childhood. Nevertheless, self-applied questionnaires/scales that can be filled out by health professionals for assessing their knowledge and consciousness of this disorder are still limited. The Knowledge about Childhood Autism among Health Workers self-administered survey was developed by Bakare et al. in 2008. This survey was recruited by many study groups in developing countries. In these countries, the knowledge regarding childhood autism is inadequate within community healthcare professionals.
METHODS: In our study, the agreed-upon Turkish version of the questionnaire was distributed to the 61 primary care physicians working in Maltepe District of Istanbul Province for the purpose of adaptation and validation.
RESULTS: The internal consistency coefficient (Kuder-Richarson coefficient of reliability-KR20) of the measurements attained from the Turkish version of the questionnaire was 0.70. In addition, the split- half reliability analysis demonstrated that Guttman Split-half value was 0.84. According to the principal factor analysis of tetrachoric correlation matrix, the three factors with highest Eigenvalues were associated with 1.Relatively easy clinical observations, 2.The signs which require a longer observation time and detailed anamnesis, and 3. The signs, which require detailed examination and observation. The factors explained cumulatively 65.98% of total variance.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to this study, the questionnaire is a valid measure for Turkish society.

Keywords: Childhood autism, awareness, primary care, physicians, validity

Sağlık Çalışanlarının Çocukluk Çağı Otizmi Hakkında Bilgi Seviyesi Anketinin Türkiye’de Kullanım İçin Uyarlanması

Mikail Ozdemir1, Can Ilgın2, Melda Karavuş2, Seyhan Hıdıroglu2, Nimet Emel Lüleci2, Nadıye Pınar Ay2, Abdullah Sarıöz2, Dilşad Save2
1Turkish Ministry of Health, Osmaniye Tuberculosis Dispensary, Turkey
2Marmara University School of Medicine, Department of Public Health, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Çoçukluk çağı otizmine tanı koyma amacıyla birçok ölçek geliştirilmiştir. Ancak, sağlık çalışanlarının, çoçukluk çağı otizmi hakkında bilgi ve farkındalık seviyelerini kendi kendilerine değerlendirebilecekleri anket ve ölçekler hala sınırlıdır. Sağlık Çalışanlarının Çocukluk Çağı Otizmi Hakkında Bilgi Seviyesi anketi, kendi kendine uygulanabilen bir ankettir; Bakare ve arkadaşları tarafından 2008 yılında geliştirilmiştir. Bu anket gelişmekte olan ülkelerdeki birçok grup tarafından uygulanmıştır. Bu ülkelerde, sağlık çalışanlarının çocukluk çağı otizmi hakkındaki bilgi seviyesi yeterli değildir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda, anketin üzerinde uzlaşılan Türkçe versiyonu, Türkiye’de İstanbul ilinin Maltepe ilçesinde birinci basamakta çalışan 61 hekime validasyon ve uyarlama amacıyla uygulanmıştır.
BULGULAR: Anketin Türkçe versiyonunun iç tutarlılığı (Kuder-Richarson güvenirlik katsayısı-KR-20) 0.70 olarak bulunmuştur. Ek olarak, Guttman Split-half eğeri 0.84 olarak bulunmuştur.Tetrakorik korelasyon matriksi ile faktör analizi sonucu, en yüksek özdeğeri olan üç faktör, sırasıyla kolayca yapılabilen klinik gözlemler, daha uzun gözlem süresine/anamneze dayanan bulgular ve daha detaylı bir gözleme/muayeneye dayanan bulgularla ilişkilendirilmiştir. Bu üç faktör total varyansın %65,98’ini açıklamaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmaya göre, anket Türk toplumu için geçerli bir ölçektir. (NCI-2018-0202)

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı otizmi, farkındalık, birinci basamak, hekimler, validiteCorresponding Author: Can Ilgın

Quick Search
LookUs & Online Makale