ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul An evaluation of magnetic resonance imaging with histogram analysis in patients with idiopathic subjective tinnitus [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(1): 59-63 | DOI: 10.14744/nci.2018.72593

An evaluation of magnetic resonance imaging with histogram analysis in patients with idiopathic subjective tinnitus

Murat Baykara1, Saime Sagiroglu2
1Department of Radiology, Kahramanmaras Sutcu Imam University Faculty of Medicine, Kahramanmaras, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Kahramanmaras Sutcu Imam University Faculty of Medicine, Kahramanmaras, Turkey

INTRODUCTION: Tinnitus is defined as the perception of sound in the ears without any acoustic stimulus. It has still not been determined whether tinnitus originates peripherally, centrally, or from several locations. The aim of the study was to determine any possible cochlear pathology in patients with normal hearing and tinnitus of unspecified etiology.
METHODS: The study included 22 patients who presented at the clinic with the complaint of idiopathic subjective tinnitus that had been ongoing for at least 1 year. A total of 44 ears were included; 28 with tinnitus and 16 healthy ears. Unilateral tinnitus was determined in 16 patients and bilateral in six patients. The temporal magnetic resonance imaging (MRI) and audiogram results of the patients were retrieved from the hospital records. The MRI histogram measurement was made automatically and calculated for each ear separately.
RESULTS: Entropy was found to be significantly higher in the control group and distribution was lower (p>0.01). In the tinnitus group, distribution was found to be broader, and kurtosis was statistically significantly greater (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: MRI histogram analysis can be considered as a method to be used in the clinical evaluation of the determination of possible cochlear pathology in ears with tinnitus.

Keywords: Cochlea, entropy; magnetic resonance imaging; tinnitus.

İdiopatik Subjektif Tinnituslu Hastaların, Kulak Manyetik Rezonans Görüntülerinin Histogram Analizi İle Değerlendirilmesi

Murat Baykara1, Saime Sagiroglu2
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü, Kahramanmaraş.
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Bölümü, Kahramanmaraş.

GİRİŞ ve AMAÇ: Kulak çınlaması, kulaklarda akustik uyarı olmadan ses duyulması olarak tanımlanır. Kulak çınlamasının periferik, santral veya farklı lokalizasyonlardan gelip gelmediği halen belirlenememiştir. Bu çalışmada, işitmesi normal olan, etyolojisi belli olmayan tinnituslu hastalarda muhtemel koklear patolojiyi ortaya koymaya çalıştık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: En az bir yıldır idiopatik subjektif tinnitus şikayeti ile kliniğe başvuran 22 hasta çalışmaya alındı. 28’i tinnituslu, 16’sı sağlam kulak olmak üzere incelenen kulak sayısı 44 idi. Hastaların 16’sı unilateral, 6’sı bilateral tinnitus şikayetine sahipti. Temporal MRG (manyetik rezonans görüntüleme) ve odyogram sonuçlarına hastane kayıtlarından ulaşıldı. Otomatik olarak MRG histogram ölçümü her kulak için ayrı ayrı yapıldı ve hesaplandı.
BULGULAR: Kontrol grubunun entropisi anlamlı olarak (p<0.01) daha yüksek ve dağılım daha az bulundu. Tinnituslu grupta dağılım daha geniş bulundu. Yine diklik tinnituslu hasta grubunda anlamlı olarak daha fazla idi (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak; MRG histogram analizinin, tinnituslu kulaklarda muhtemel koklear patoloji tespitinde klinik değerlendirmede kullanılabilir bir metod olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Tinnitus, manyetik rezonans görüntüleme, entropi, koklea.

Murat Baykara, Saime Sagiroglu. An evaluation of magnetic resonance imaging with histogram analysis in patients with idiopathic subjective tinnitus. North Clin Istanb. 2019; 6(1): 59-63

Corresponding Author: Saime Sagiroglu, Türkiye
LookUs & Online Makale