ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Hair whitening and obesity are independently related to ascending aorta dilatation in young-middle aged men [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2019; 6(1): 33-39 | DOI: 10.14744/nci.2017.43433

Hair whitening and obesity are independently related to ascending aorta dilatation in young-middle aged men

Mustafa Cetin1, Emrah Bozbeyoglu3, Turan Erdogan1, Sinan Altan Kocaman2, Omer Satiroglu1, Murtaza Emre Durakoglugil1
1Department of Cardiology, Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine, Rize, Turkey
2Department of Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Ankara Guven Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Hair whitening (HW) is strongly linked with aging. Ascending aortic dilation (AAD) and HW share common etiologic factors. We investigated the association of HW with ascending aortic diameters.
METHODS: Our study included 93 male subjects aged below 50 years. All patients underwent echocardiography to measure ascending aortic diameter, in addition to routine biochemistry tests, physical examination, and thorough medical history. HW score (HWS) was defined according to the percentage of white hair (HWS 1: <25%; HWS 2: 25–50%; HWS 3: 50–75%; and HWS 4: 75–100).
RESULTS: Patients with highest HWS were older and had a higher percentage of hypertension (HT) and family history of HW. Moreover, this subgroup had increased ascending aortic diameter, higher serum uric acid, and lower total bilirubin concentrations. Multivariate analyses including age, HT, height, waist circumference, c-reactive protein, and family history of HW identified body weight and HWS as the independent predictors of ascending aortic diameter.
DISCUSSION AND CONCLUSION: An independent association between the degree of HW and AAD exists in middle-aged men, which may depend on coexisting factors that enhance both pathologies rather than causality. We think that oxidative stress may be one of these stressors.

Keywords: Ascending aorta dilatation, hair graying; Hair whitening; men; obesity; oxidative stress.

Saç beyazlaması ve obesite genç orta yaşlı erkeklerde asendan aort dilatasyonu ile bağımsız ilişkiliidir

Mustafa Cetin1, Emrah Bozbeyoglu3, Turan Erdogan1, Sinan Altan Kocaman2, Omer Satiroglu1, Murtaza Emre Durakoglugil1
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadiyoloji Ana Bilim Dalı, Rize, Türkiye
2Ankara Güven Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
3Dr. Siyami Ersek Hastanesi Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Saç beyazlaması (SB) yaşlanma ile ilişkilidir. SB ve asendan aort dilatasyonu (AAD) ortak etyolojik faktörlere sahiptir. Bu çalışmada, SB ile asendan aort çaplarının ilişkisini değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 50 yaştan küçük 93 erkek katıldı. Tüm hastara öykü, fizik muayene, ve rutin biyokimya testlerine ek olarak ekokardiyografi yapılarak asendan aort boyutları ölçüldü. Saç beyazlama skoru (SBS), saçtaki beyaz yüzdesine gore hesaplandı. (SBS 1 <25%; SBS 2: 25-50%; SBS 3: 50-75%; SBS 4: 75-100)
BULGULAR: SBS skoru yüksek olan hastalar daha yaşlı olup, hipertansiyon ve ailede saç beyazlama öyküleri daha sıktı. Daha da önemlisi, bu hastaların asendan aort çapları daha genişti, serum ürik asit düzeyleri daha yüksek, toplam bilirubin konsantrasyonu daha düşüktü. Hipertansiyon, yaş, bel çevresi, CRP ve ailede SB öyküsünün dahil edildiği çok değişkenli analizde aort çapının bağımsız belirteçlerinin vücut ağırlığı ve SBS olduğu asendan saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Orta yaş erkeklerde SB derecesi ve asendan aort dilatasyonu arasında, nedensillekten ziyade her iki patolojiyi de arttırabilecek ortak faktörlere bağlanabilecek, bağımsız bir ilişki mevcuttur. Biz oksidatif stresin bu faktörlerden biri olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Saç beyazlaması, obezite, oksidatif stres, erkek, asendan aort dilatasyonu

Mustafa Cetin, Emrah Bozbeyoglu, Turan Erdogan, Sinan Altan Kocaman, Omer Satiroglu, Murtaza Emre Durakoglugil. Hair whitening and obesity are independently related to ascending aorta dilatation in young-middle aged men. North Clin Istanb. 2019; 6(1): 33-39

Corresponding Author: Mustafa Cetin, Türkiye
LookUs & Online Makale