ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul Risk prediction for candidemia in surgical intensive care unit patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-27136 | DOI: 10.14744/nci.2020.27136

Risk prediction for candidemia in surgical intensive care unit patients

Aysegul Ulu Kilic1, Sare Merve Basaga1, Fatma Cevahir2, Ozlem Cakir2, Mehmet Doganay1, Emine Alp3
1Department of Infectious Diseases, Erciyes University Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
2Infection Control Committee, Erciyes University, Faculty of Medicine, Kayseri, Turkey
3Turkish Ministry of Health, Ankara, Turkey

Objectives: Patients in surgical intensive care units are thought to be at the greatest risk for developing candidemia particularly those undergoing abdominal surgery. The objective of this study is to determine risk factors for candidemia in patients with abdominal surgery.
Method: A retrospective study was undertaken that involved patients admitted to surgical ICU between January 2016 and January 2017. All postoperative adult patients (> 18 years old) who underwent abdominal surgery were included to this study.
Results: During the one-year study period, 49 patients developed candidemia. Thirty-five of candida isolates were non-albicans strains. Of them 25 (51%) were Candida parapsilosis, 8 (16.3%) were C.glabrata, 1 (‘%) was C.tropicalis and 1 (2%) was C.kefyr. The median age of all patients enrolled in the study was 60.5±15.6 years. In univariate analysis, duration of hospital stays, intensive care unit stay, type of surgery, respiratory failure, total parenteral nutrition, transfusion and use of central venous catheter were significantly higher in patients with candidemia. In multivariate analysis, duration of hospital and intensive care unit stay and use of central venous catheter was associated with increased risk of candidemia. The mortality rate of case patients was 36.7%.
Conclusions: Patients undergoing abdominal surgery are at increased risk of candidemia, especially those with prolonged intensive care unit/hospital stay and those with central venous catheter. Antifungal prophylaxis may be considered for patients with increased risk.

Keywords: Candidemia, surgery, intensive care unit

Cerrahi yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda kandidemi riski öngörülebilir mi?

Aysegul Ulu Kilic1, Sare Merve Basaga1, Fatma Cevahir2, Ozlem Cakir2, Mehmet Doganay1, Emine Alp3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Kayseri
3TC Sağlık Bakanlığı, Ankara

Amaç: Cerrahi yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar özellikle de abdominal cerrahi geçiren hastalar kandidemi gelişimi açısından artmış risk altındadır. Bu çalışmanın amacı abdominal cerrahi geçiren hastalarda kandidemi için risk faktörlerini belirlemektir.
Yöntem: Ocak 2016 ve 2017 yılları arasında Cerrahi yoğun bakım ünitesine yatan hastaları içeren retrospektif bir çalışma yapılmıştır. Tüm abdominal cerrahi geçiren erişkin (>18 yaş) hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.
Bulgular: Bir yıllık çalışma süresince 49 hastada kandidemi gelişti. Kandida izolatlarının 35’i non-albicans türleri idi. Bunlardan 25’i (51%) C.parapsilosis, 8’i (16.3%) C.glabrata, 1’i (2%) C.tropicalis ve 1’i (2%) C.kefyr idi. Çalışmaya alınan tüm hastaların ortanca yaşı 60,5 ± 15,6 idi. Tek değişkenli analizlerde hastanede kalış süresi, yoğun bakım ünitesinde kalış süresi, cerrahi tipi, solunum yetmezliği, total parenteral beslenme, transfüzyon ve santral venöz kateter kullanımı kandidemili hastalarda anlamlı olarak daha yüksekti. Çok değişkenli analizlerde, hastanede kalış süresi ve yoğun bakım ünitesi kalış süresi ve santral venöz kateter kullanımı artmış kandidemi riski ile ilişkili bulundu. Olguların mortalite oranı% 36.7 idi.
Sonuçlar: Abdominal cerrahi geçiren özellikle uzun süre yoğun bakım ünitesi/ hastane yatışı olan ve santral venöz kateteri olan hastalarda kandidemi riski artmıştır. Antifungal profilaksi bu yüksek riskli hastalar için düşünülebilir. (NCI-2019-0257.R1)

Anahtar Kelimeler: Kandidemi, cerrahi, yoğun bakım ünitesiCorresponding Author: Aysegul Ulu Kilic
LookUs & Online Makale