ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 5 Sayı : 1 Yıl : 2018

 
North Clin Istanb: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Bayes Sendromu ve Erken Dönem Antikoagülasyon
Bayes’ Syndrome and the Opportunities for Early Anticoagulation
Adrian Baranchuk, Bryce Alexander, Göksel Çinier, Manuel Martinez-selles, Ahmet İlker Tekkeşin, Roberto Elousa, Antoni Bayes De Luna
doi: 10.14744/nci.2017.60251  

2.
Kalp cerrahisi sonrası bradiaritmi gelişimi ve kalıcı kalp pili implantasyonu
Bradyarrhythmia development and permanent pacemaker implantation after cardiac surgery
Ceyhan Türkkan, Damirbek Osmanov, Ersin Yıldırım, Kazım Serhan Özcan, Servet Altay, Hakan Hasdemir, Ahmet Taha Alper, Nazmiye Özbilgin, İzzet Celal Erdinler, Kadir Gürkan
doi: 10.14744/nci.2017.20438  

3.
Rekürren Senkop Atakları ile Presente Olan Yönetimi Zor bir Vazospazm Olgusu
Difficult Management of a Patient Presenting with Recurrent syncope Caused by Diffuz Vasospasm
Abdulkadir Uslu, Serdar Demir, Munevver Sarı, Cem Doğan, Ozge Akgün, Mehmet Çelik, Taylan Akgün
doi: 10.14744/nci.2017.82160  

4.
Uzman ve aile hekimlerinin akılcı ilaç seçimine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of specialist and family physicians’ attitudes regarding rational drug selection
Ahmet Akici, Volkan Aydin, Salih Mollahaliloglu, Senay Ozgulcu, Ali Alkan
doi: 10.14744/nci.2017.82788  

5.
Saç beyazlaması ve obesite genç orta yaşlı erkeklerde asendan aort dilatasyonu ile bağımsız ilişkiliidir
Hair whitening and obesity are independently related to ascending aorta dilatation in young-middle aged men
Mustafa Cetın, Emrah Bozbeyoğlu, Turan Erdoğan, Sinan Altan Kocaman, Ömer Şatıroğlu, Murtaza Emre Durakoğlugil
doi: 10.14744/nci.2017.43433  

6.
Safra Kesesi Kanseri İçin Cerrahi Sonuçlar: Tek Merkez Deneyimi
Outcomes of Surgery for Gallbladder Cancer: Single Center Experience
Adil Baskiran, Emrah Sahin, Nese Karadag, Tevfik Tolga Sahin, Bora Barut, Dincer Ozgor, Abuzer Dirican
doi: 10.14744/nci.2017.69320  

7.
Geriatrik Depresyon Skalası-15 (Kısa Form)' in Türk Yaşlı Nüfusunda Geçerlik Ve Güvenirliği
Validity and Reliability of Geriatric Depression Scale - 15 (Short Form) in Turkish older adults
Busra Durmaz, Pinar Soysal, Hulya Ellidokuz, Ahmet Turan Isık
doi: 10.14744/nci.2017.85047  

8.
Diyabetik ve Nondiyabetik Obez Hastalarda Deri Bulgularının Karşılaştırılması: Prospektif Kontrollü Bir Çalışma
Comparison of Cutaneous Manifestations in Diabetic and Non-diabetic Obese Patients: A Prospective-Controlled Study
Emin Ozlu, Tugba Kevser Uzuncakmak, Mumtaz Takır, Necmettin Akdeniz, Ayse Serap Karadag
doi: 10.14744/nci.2017.68553  

9.
Konjenital hiatus hernisi- Vaka serisi
Congenital hiatus hernia-A case series
Didem Baskın Embleton, Ahmet Ali Tuncer, Mehmet Surhan Arda, Hüseyin İlhan, Salih Çetinkurşun
doi: 10.14744/nci.2018.58672   (10 kere görüntülendi)

10.
KULAK ATREZİSİNDE APOPTOZU DÜZENLEYEN miRNA'LARIN ROLÜ VAR MI?
EAR ATRESIA: IS THERE A ROLE FOR APOPTOSIS REGULATING miRNAs?
Ezgi Aslan, Emre Akbaş, Sena Yılmaz, Ahmet Salih Karaoğlu, Ubeyde Telli, Salih Yıldırım, Hilal Güdek, Mahmut Tayyar Kalcıoğlu, Sarenur Yılmaz, İbrahim Akalın
doi: 10.14744/nci.2017.26680  

11.
Acil Servis Odası Toplantılarının Akut İskemik İnmeli Hastalarda Kapı-İğne Zamanının İyileştirilmesi Üzerindeki Etkileri: Tek Merkez Deneyimi
Impact of Emergency Room Meetings on Improvement of Door-to-Needle Times in Acute Ischemic Stroke Patients: A Single Center’s Experience
Bilgehan Atılgan Acar
doi: 10.14744/nci.2017.00378  

12.
Subklinik romatizmal kalp hastalığı: Tek merkez deneyimi
Subclinical rheumatic heart disease: A single center experience
Şeyma Kayalı, Nuran Belder
doi: 10.14744/nci.2017.73384  

13.
Gastroözefagial Reflü Hastalarında Cerrahi Tedavi
Surgery treatment in Gastroesophageal reflux Disease
Adil Başkıran, Mustafa Ateş
doi: 10.14744/nci.2017.26818  

14.
Tip III Akromioklavikular Çıkıkların Cerrahi Tedavisi: Hook plaklamaya karşın Bosworth Tekniği
Surgical Treatment of Type III Acromioclavicular Dislocation: Bosworth technique versus Hook Plating
Seyit Ali Gümüştaş, Fevzi Sağlam, Baran Kömür, Ahmet Güray Batmaz, İsmail Yukunc, Hacı Bayram Tosun, Halil İbrahim Bekler
doi: 10.14744/nci.2017.65037   (78 kere görüntülendi)

15.
Uzun Süreli Bilgisayar Kulanımının Kuru Göz Üzerine Etkisi
The Effect of Long Term Computure Use on Dry eye
Sezen Akkaya, Tuğba Atakan, Banu Açıkalın, Sibel Aksoy, Yelda Özkurt
doi: 10.14744/nci.2017.54036  

16.
Çocuk Kanser Hastalarında Kısa Süreli Kullanılan Granülosit Koloni Stimüle Edici Faktörün Kemik Metabolizması Üzerine Etkileri
The Effects of short-term use of granulocyte colony-stimulating factor on Bone Metabolism in Children with Cancer Patients
Ayşe Bozkurt Turhan, Çiğdem Binay, Özcan Bör, Enver Şimşek
doi: 10.14744/nci.2017.59320  

17.
Serebral palsili çocuklarda D vitamini (Serebral palsili çocuklarda D vitamini seviyeleri kontrol edilmelimidir?)
Vitamin D status of children with cerebral palsy (Should vitamin D levels be checked in children with cerebral palsy?)
Pınar Akpınar
doi: 10.14744/nci.2017.09581  

18.
Epistaksis tedavisinde posterior tampon uygulamasına bağlı nadir bir komplikasyon
An unusual complication of posterior packing for epistaxis
Mehmet Özgür Erdoğan, Engin Öztürk, Baris Erdoğan, Mustafa Ahmet Afacan, Ismail Tayfur, Kaan Yusufoglu, Sahin Colak, Abdullah Algın
doi: 10.14744/nci.2017.75547  

19.
Yoğun Bakım Ünitesinde Kolistin İlişkili Nefrotoksisite Sıklığının ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Determination of Colistin-Related Nephrotoxicity and Risk Factors in Intensive Care Unit
Ayşe İnci, Melike Korkmaz Toker, İlhan Güney Biçer, Abdurrrahim Derbent, Ziya Salihoğlu
doi: 10.14744/nci.2017.42243  

20.
Çocukluk Çağı Pankreas Solid Psödopapiller Tümörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of childhood pancreas solid pseudopapillary tumors
Alper Özcan, Ceyda Arslanoğlu, Ekrem Ünal, Türkan Patıroğlu, Mehmet Akif Özdemir, Kemal Deniz, Serdal Sadet Özcan, Musa Karakükçü
doi: 10.14744/nci.2017.27443  

21.
Endositik yolakta difteri toksini ve mutant formunun (CRM197) hücre içi trafiği
Intracellular trafficking of diphtheria toxin and its mutated form (CRM197) in the endocytic pathway
Bilge Özerman Edis, Ebru Hacıosmanoğlu, Başak Varol, Muhammet Bektaş
doi: 10.14744/nci.2017.55798  

22.
Neuro-Behcet’s disease in a case with papilledema and intracranial hypertension as an initial presentation
Sevda Aydın Kurna, Ahmet Altun, Necati Çakır, Aysu Karatay Arsan
doi: 10.14744/nci.2017.49344  

23.
Peripaertum kardiyomyopati ve ventriküler trombüs: Vaka sunumu ve literatür taranması
Peripartum cardiomyopathy and ventricular thrombus: A case report and review of literature
Uğur Aksu, Selim Topcu, Oktay Gulcu, Ibrahim Halil Tanboğa
doi: 10.14744/nci.2017.53254  

24.
Tek taraflı sinonazal kitle, retrospektif çalışma
Single-sided synonasal mass, retrospective study
Şeyda Belli, Metin Yıldırım, Sinan Eroğlu, Funda Kaya Emre
doi: 10.14744/nci.2017.57984  

25.
Sağ Alt Kadran Ağrısının Nadir Nedeni Soliter Çekum Divertiküliti: Dört Olgu
Solitary Cecum Diverticulitis, A Rare Cause Of Right Lower Quadrant Pain: Four Cases
Adem Yüksel, Osman Civil, Muhammed Kadri Çolakoğlu, Fatih Sümer, Ahmet Tuğrul Eruyar
doi: 10.14744/nci.2017.60565  

26.
Fibromiyalji Hastalarında Serum Leptin Düzeyi ile Hastalık Aktivitesi ve İnflamatuar Belirteçleri Arasındaki İlişkiler
The Relations between Serum Leptin Level with Disease Activity and Inflammatory Markers in Fibromyalgia Patients
Safinaz Ataoğlu, Handan Ankaralı, Rumeysa Samanci, Mustafa Özşahin, Özlem Admış
doi: 10.14744/nci.2017.31644  

27.
Eklem hipermobilitesi ile subakromial sıkışma sendromu ve omuzun adeziv kapsüliti arasındaki ilişki
The relationship between the joint hypermobility and the subacromial impingement syndrome and the adhesive capsulitis of the shoulder
Arzu Atıcı, İlknur Aktaş, Pınar Akpınar, Feyza Ünlü Özkan
doi: 10.14744/nci.2017.35119  

28.
Kardiyak İmplante Edilebilen Cihazlar Aracılığıyla Saptanan Atria Yüksek Hız Epizotlarını Predicte Etmede Monosit Yüksek Dansiteli Lipoproteininin Rolü
The RoleOF Monocyte to Hıgh Density Lipoprotein Ratio in Predicting Atrial High Rate Episodes Dedected by Cardiac Implantable Electronic Devices
Seçkin Satılmış
doi: 10.14744/nci.2017.35761  

29.
Radiyal arter yoluyla kronik total oklüzyona yapılan başarılı perkütan koroner girişim
The successful percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion via radial artery
Mustafa Adem Tatlısu
doi: 10.14744/nci.2017.20092  

30.
Neodimyum Mıknatıslarının Sağlık Alanında Kullanımı ve Sağlık Üzerine Etkileri
The Use of Neodymium Magnets in Healthcare and Their Effects on Health
Cengiz Yüksel, Seyit Ankaralı, Nehir Aslan Yüksel
doi: 10.14744/nci.2017.00483  

31.
Hemodiyaliz Hastasında İki Aylık Tanısal Gecikme Sonrası Ultrason İle Tanı Konulan Patolojik Falanks Fraktürü
Ultrasound Diagnosis of a Pathological Phalanx Fracture in a Patient With Chronic Kidney Disease: After 2-month Diagnostic Delay
Selçuk Sayılır
doi: 10.14744/nci.2017.16878  

32.
Eskişehir yarı kırsalındaki lise öğrencilerinde şiddet ve ilişkili faktörler
Violence and related factors among high school students in semirural areas of Eskisehir
Burcu Işıktekin Atalay, Egemen Ünal, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı, Çınar Yenilmez, Selma Metintaş
doi: 10.14744/nci.2017.91259  

33.
Yenidoğanlarda vitellin kanal patolojileri
Vitelline duct pathologies in neonates
Süleyman Çelebi, Seyithan Özaydın, Esra Polat, Cemile Başdaş, Elmas Reyhan Alim, Serdar Sander
doi: 10.14744/nci.2017.60590  

34.
A Histopathological Examination: The Sciatic Nerve Injury Following Analgesic Drug Injection In Rats
Habib Bostan, Murat Çabalar, Serdar Altınay, Yıldıray Kalkan, Levent Tumkaya, Ayhan Kanat, Sabri Balık, Adem Erkut, Dudu Altuner, Ziya Salihoğlu, Abdulkadir Koçer
doi: 10.14744/nci.2017.28190  

35.
Kronik Boyun Ağrısında Gündüz Uykuluk Hali, Stres Düzeyleri, Fonksiyonellik ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Tedavilerinin Bu Durumlar Üzerine Olan Etkisi
Daytime Sleepiness, Functionality, Stress Levels in Chronic Neck Pain and Effects of Physical Medicine and Rehabilitation Therapies on These Situations
Selçuk Sayılır
doi: 10.14744/nci.2017.77992  

36.
Lateral Epikondilit Hastalarında Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin Etkinliği: Randomize, Plasebo Kontrollü, Çift Kör Bir Klinik Çalışma
Efficacy of Extracorporeal Shock Wave Therapy in Patients with Lateral Epicondylitis: A Randomized, Placebo Controlled, Double-Blind Clinical Trial
Nilgün Şenol Güler, Serdar Sargın, Nilay Şahin
doi: 10.14744/nci.2017.82435  

37.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Sorunlu İnternet Kullanımı ile İlişkili Etmenler
Factors Associated with Problematic İnternet Use among Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Fatma Hülya Çakmak, Hesna Gül
doi: 10.14744/nci.2017.92668  

38.
Infliximab use in ulcerative colitis flare with Clostridium difficile infection: A report of two cases and literature review.
Bhupinder S. Romana, Abdulmajeed A. Albarrak, Mohamad H. Yousef, Veysel Tahan
doi: 10.14744/nci.2017.79446  

39.
Gansiklovir Sonrasında Gelişen Nötropeni İle İlişkili kafa içi Abse: Olgu Sunumu
Intracranial Abse Associated with Neutropenia Following Ganciclovir: Case Reports
Murat Cansever, Elif Nurdan Özmansur, Alper Özcan, Zehra Filiz Kahraman, Türkan Patıroğlu
doi: 10.14744/nci.2017.13284  

40.
İnfrarenal abdominal aort anevrizma tedavisi sonrası gelişen iskemik kolit: Üçüncü basamak merkeze ait sonuçlar
Ischemic colitis following infrarenal abdominal aortic aneurysm treatment: Results from a tertiary medical center
Ulaş Aday, Ebubekir Gündeş, Durmuş Ali Çetin, Hüseyin Çiyiltepe, Aziz Serkan Senger, Selçuk Gülmez, Mustafa Akbulut, Erdal Polat
doi: 10.14744/nci.2017.80774  

41.
Dev Abdominal Aortik Anevrizma Keseli Tip Ia Endoleak’in Açık Cerrahi Tamiri
Open Repair of Type Ia Endoleak with a Giant Abdominal Aortic Aneurysm Sac
Cemal Kocaaslan, Mustafa Aldag, Tamer Kehlibar, Mehmet Yilmaz, Ebuzer Aydin, Bulend Ketenci
doi: 10.14744/nci.2017.79037  

42.
Ektopik Gebeliğin Metotreksat ile Tedavi Başarısında Belirleyici Faktörler: Tek merkezli Çalışma
Predictive Factors of Methotrexate Treatment Success in Ectopic Pregnancy: A Single Tertiary Center Study
Çiğdem Pulatoğlu, Ozan Doğan, Alper Başbuğ, Aşkı Ellibeş Kaya, Ahmet Yıldız, Osman Temizkan
doi: 10.14744/nci.2017.04900  

43.
Kalıcı Pil İmplantasyonu Sırasında Subklaviyan Ven Ponksiyonuna Bağlı Oluşan Masif Pulmoner Hemoraji ve Hemoptizi
Subclavian Vein Puncture-Induced Massive Pulmonary Hemorrhage and Hemoptysis During Pacemaker Implantation
Nizamettin Selçuk Yelgeç, Altuğ Ösken, Ceyhan Türkkan, Ahmet Taha Alper
doi: 10.14744/nci.2017.86619   (1 kere görüntülendi)

44.
Spontan Koroner Arter Diseksiyonuna Sekonder Akut Koroner Sendrom Gelişen Hastalarda Sistemik İnflamatuar Aktivite
Systemic Inflammatory Activation in Patients with Acute Coronary Syndrome Secondary to Nonatherosclerotic Spontaneous Coronary Artery Dissection
Yiğit Çanga, Tolga Sinan Güvenç, Ali Nazmi Çalık, Mehmet Baran Karataş, Tahir Bezgin, Tolga Onuk, Ahmet Okan Uzun, Veysel Ozan Tanık, Barış Güngör, Osman Bolca
doi: 10.14744/nci.2017.59244  

45.
Sağlıklı Genç Bireylerde Strese Bağlı Artış Gösteren Kortizol Seviyesinin Dinamik ve Statik Denge Skorları Üzerine Etkisi
The Effect of Cortisol Level Increasing Due to Stress in Healthy Young Individuals on Dynamic and Static Balance Scores
Mahmut Çay, Cihat Uçar, Deniz Şenol, Furkan Çevirgen, Davut Özbağ, Zühal Altay, Sedat Yıldız
doi: 10.14744/nci.2017.42103  

46.
Deneysel Peritonitte İntraabdominal Uygulanan Mesalazinin (5 Aminosalisilik asit) etkinliği
The Effect Of Intra-Abdominally Administered Mesalazine (5- Aminosalicylic Acid) In Experimental Peritonitis.
Aziz Şener, Alper Şahbaz, Leyla Türker Şener, Merva Soluk Tekkeşin, Bülent Kaya
doi: 10.14744/nci.2017.48379  

47.
Aspirin Direnci ile Koroner Ateroskleroz Yayginlik ve Şiddeti Arasindaki İlişki
The Association Between Aspirin Resistance and Extend and Severity of the Coronary Atherosclerosis
Serkan Kahraman, Ali Dogan, Murat Ziyrek, Emrah Usta, Onder Demiroz, Cavlan Ciftci
doi: 10.14744/nci.2017.26779  

DAVETLI DERLEME
48.
Down Sendromunda Tekrarlayan Enfeksiyonlarin Altinda Yatan Sebepler
Underlying Factors Of Recurrent Infections In Down Syndrome
Türkan Patıroğlu, Murat Cansever, Fulya Bektaş
doi: 10.14744/nci.2017.69379   (51 kere görüntülendi)


 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale