ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 3 Sayı : 3 Yıl : 2016

 
North Clin Istanb: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Yenidoğanda solunum sıkıntısının nadir bir nedeni: panhipopituitarizm
A rare cause of respiratory distress and edema in neonate: panhypopituitarism
Fatma Dursun, Heves Kırmızıbekmez, Fazilet Metin
doi: 10.14744/nci.2016.47450  

2.
Aşırı yemeye bağlı gastrik dilatasyon ölümcül olabilir.
Acute gastric dilatation due to binge eating may be fatal
Oğuzhan Dinçel, Mustafa Göksu
doi: 10.14744/nci.2016.72677   (313 kere görüntülendi)

3.
Erişkin Hastada Nadir Görülen Gastrointestinal Stromal Tümör Kaynaklı İleoileal İntususepsiyon Vakası
An Infrequent Case Of Intussuception Caused By Gastrointestinal Stromal Tumour In An Adult Patient
Mehmet Mahir Fersahoğlu, Ayşe Tuba Fersahoğlu, Nuriye Esen Bulut, Burcu Seher Anıl Narin, Sinan Tezer
doi: 10.14744/nci.2015.53825  

4.
Levetirasetam Tedavisinin Nadir Bir Komplikasyonu: Halüsinasyon
A Rare Complication of Levetiracetam Theraphy: Hallucination
Seher Erdoğan, Mehmet Boşnak
doi: 10.14744/nci.2016.44366  

5.
Eruptiv Siringoma Ve Bilateral Nipple Vitiligo Beraberliği: Ortak Bir İmmunopatogenez Olabilir mi?
Coexistence Of Eruptive Syringoma With Bilateral Nipple Vitiligo: Can It Be A Common Immunopathogenesis?
Şirin Yaşar, Nurhan Döner, Pembegül Güneş
doi: 10.14744/nci.2016.51523  

6.
Herpes simpleks ensefaliti gelişen çocukta erken dönem rehabilitasyon sonuçları
Early rehabilitation results in a child developing herpes simplex encephalitis
Şeyma Toy, Filiz Özdemir, Fatma Kızılay, Yüksel Ersoy, Hakan Apaydın
doi: 10.14744/nci.2016.24582  

7.
Adenokarsinom ve yolk sac tümörü bileşenleri ile mide kanseri: Nadir bir klinik tablo
Gastric cancer with adenocarcinoma and yolk sac tumor components: A rare entity
Metin Yalaza, Mehmet Tolga Kafadar, Ahmet Türkan
doi: 10.14744/nci.2017.60437  

8.
Aorto-Koroner Bypass Cerrahisi Sonrasında Postoperatif Atriyal Fibrilasyonu Tahmin Etmede Monosit HDL Oranının Rolü
The Role Of Monocyte to HDL ratio to predict Postoperative Atrial Fibrillation After Aorto-Coronary Bypass Grafting
Ahmet İlker Tekkeşin, Mert İlker Hayıroğlu, Regayip Zehir, Ceyhan Türkkan, Muhammed Keskin, Göksel Çinier, Ahmet Taha Alper
doi: 10.14744/nci.2017.53315  

9.
İliopsoas Hematomunda Ultrason Tedavisi
Ultrasound Therapy In Iliopsoas Hematoma
Başak Bilir Kaya, Afitap İçağasıoğlu
doi: 10.14744/nci.2016.73644  

10.
Katekolaminlere Dirençli Septik Şoklu Çocuk Hastada Terlipresin Kullanımı
Using Terlipressin in a Pediatric Patient with Septic Shock Resistant to Catecholamines
Seher Erdoğan, Mehmet Boşnak
doi: 10.14744/nci.2016.24085  

11.
İnkarsere İnguinal Herni’de Unutulmaması Gereken Bir Durum: Amyand Herni
A Condition That Should be Kept in Mind in Incarcerated Hernia: Amyand’s Hernia
Mehmet Buğra Bozan, Fatih Mehmet Yazar, Fatih Erol, Evrim Gül, Ömer Doğan Alataş
doi: 10.14744/nci.2015.87609  

12.
Kolesistektomi sonrası Akut Biliyer Pankreatit
Acute Biliary Pancreatitis in Cholecystectomised Patients
Fatih Çiftçi, Turgut Anuk
doi: 10.14744/nci.2017.08108  

13.
Geriatrik olgularda serum vitamin B12 düzeyleri ve kırılganlık ilişkisi
Association between serum vitamin B12 levels and frailty in older adults
Özge Dokuzlar, Pınar Soysal, Ahmet Turan Işık
doi: 10.14744/nci.2017.82787  

14.
Çoklu Primer Tümörlü Hastaların Klinik Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Clinical Features of the Patient with Multiple Primary Tumors: Single Center Experience
Ali Gökyer, Osman Köstek, Muhammet Bekir Hacioğlu, Bülent Erdoğan, Hilmi Kodaz, Esma Türkmen, İlhan Hacıbekiroğlu, Sernaz Uzunoğlu, İrfan Çiçin
doi: 10.14744/nci.2017.67044  

15.
Çocukluk çağında, yenidoğanda ve fetüste karbonmonoksit intoksikasyonu epidemiyoloji, patofizyoloji, klinik değerlendirme ve tedavi
Corbon monoxide intoxication epidemiology, pathophsiology, clinical evaluation and treatment during childhood, in newborn and fetus
Atilla Alp Gözübüyük, Hüseyin Dağ, Alper Kaçar, Yakup Karakurt, Vefik Arıca
doi: 10.14744/nci.2017.49368  

16.
Akut tip A aort diseksiyonlu hastalarda mortalite ve istenmeyen sonuçlar için erken risk belirteçleri
Early predictors for mortality and adverse outcome in patients with acute type A aortic dissection
Kürşad Öz, Taner İyigün, Zeynep Karaman, Ömer Çelik, Ertan Akbay, Okan Akınci, Korhan Erkanli, Onur Selçuk Göksel
doi: 10.14744/nci.2016.34603  

17.
Ekokardiyografik Epikardiyal Yağ Kalınlığı Ölçümü: İnflamatuvar Barsak Hastalarında Subklinik Ateroskleroz İçin Yeni Bir Tarama Testi
Echocardiographic Epicardial Fat Thickness Measurement: A new Screening Test for Subclinic Atherosclerosis in Patients With Inflammatory Bowel Diseases
Kamil Özdil, Zuhal Çalışkan, Nurşen Keleş, Oğuzhan Öztürk, Ahmet Selami Tekin, Resul Kahraman, Levent Doğanay, Kenan Demircioğlu, Yusuf Yılmaz, Mustafa Çalışkan
doi: 10.14744/nci.2017.74508  

18.
Rektumda Yabancı Cisimler: 2 Olgunun Sunumu
Foreign Bodies in the Rectum: Case presentation of 2 patients
Sezgin Zeren, Zülfü Bayhan, Mustafa Cem Algın, Metin Mestan, Ufuk Arslan
doi: 10.14744/nci.2015.30592  

19.
Topikal 5-florourasil ile başarılı şekilde tedavi edilen Bowen hastalığı olgusu
Giant neglected Bowen’s disease successfully treated with topical 5-fluorouracil
Emin Ozlu, Ragıp Ertas, Kemal Ozyurt, Yucel Tekin, Mustafa Atasoy
doi: 10.14744/nci.2017.77598  

20.
İntranazal steroid kullanımına bağlı iatrojenik Cushing Sendromu
Iatrogenic Cushing’s syndrome caused by intranasal steroid use
Fatma Dursun, Heves Kırmızıbekmez
doi: 10.14744/nci.2016.38981   (286 kere görüntülendi)

21.
Diz ekleminin arka kompartmanında yerleşmiş eklem içi lipom: Nadir bir lokasyon
Intra-articular lipoma of the knee joint located in the posterior compartment: A rare location
Müjdat Bankaoğlu, Özge Yapıcı Uğurlar, Meriç Uğurlar, Mesut Mehmet Sönmez, Osman Tuğrul Eren
doi: 10.14744/nci.2016.03016   (281 kere görüntülendi)

22.
Helicobacter pylori endemik bölgelerde duodenal biyopsi almak uygun mu?
Is Taking Duodenal Biopsy Reasonable in Endemic Areas for Helicobacter pylori?
Abdurrahman Sahin, Gulcin Cihangiroglu, Yilmaz Bilgic, Turan Calhan, Mustafa Cengiz
doi: 10.14744/nci.2017.85520  

23.
İlk trimesterda düşük PAPP-A değerleri ile plasental kalınlık, umbilikal kord ve umbilikal ven çapı ile ilişki var mıdır?
Is there any relationship between low PAPP-A levels and measures of umbilical vein and placental thickness during first trimester of pregnancy?
Gulsum Uysal, Sadan Tutus, Fulya Cagli, Cevdet Adiguzel
doi: 10.14744/nci.2017.26121  

24.
Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) hemodiyaliz hastalarında demir eksikliği olmaksızın aneminin ve sekonder hiperparatiroidinin şiddetini yansıtır
Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) reflects the severity of anemia without iron deficiency and secondary hyperparathyroidism in hemodialysis patients
Irem Pembegul Yigit, Ramazan Ulu, Nevzat Gozel, Hulya Taskapan, Necip Ilhan, Ayhan Dogukan
doi: 10.14744/nci.2017.59002  

25.
Metilfenidat Monoterapisine Risperidon Eklenmesi ile Meydana Gelen Priapizm: Bir Olgu Sunumu
Priapism Associated with the Addition of Risperidone to Methylphenidate Monotherapy: A Case Report
Hatice Ünver, Nursu Çakın Memik, Emrah Şimşek
doi: 10.14744/nci.2015.82574  

26.
Sebebi bilinmeyen ateş nedeni olarak Sistemik Jüvenil İdyopatik Artrit
Systemic Juvenile İdiopathic Arthritis as a cause of fever of an unknown orgin
Çiğdem Hardal, Müferet Ergüven, Zuhal Aydan Sağlam
doi: 10.14744/nci.2016.07769  

27.
Hasta Ve Hasta Yakınlarına Verilen Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Eğitimin Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine Ve Enfeksiyon Oranlarına Etkisi
The effect of the infections control prevention and infection rates of the infection control prevention education that is given to the inpatients and their relatives
Funda Öztürkan Erdek, Çiler Keleş Gözütok, Yeliz Doğan Merih, Ayşegül Alioğulları
doi: 10.14744/nci.2016.40316  

28.
Ankilozan spondilitli hastalarda preobezitenin yaşam kalitesine,hastalık aktivitesine ve fonksiyonel duruma etkileri
The effects of preobesity to quality of life, disease activity and functional status in patients with ankylosing spondylitis
Şeyma Toy, Davut Özbağ, Zühal Altay
doi: 10.14744/nci.2017.27122   
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale