ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 3 Sayı : 2 Yıl : 2016

 
North Clin Istanb: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
İnkarsere İnguinal Herni’de Unutulmaması Gereken Bir Durum: Amyand Herni
A Condition That Should be Kept in Mind in Incarcerated Hernia: Amyand’s Hernia
Mehmet Buğra Bozan, Fatih Mehmet Yazar, Fatih Erol, Evrim Gül, Ömer Doğan Alataş
doi: 10.14744/nci.2015.87609  

2.
Yenidoğanda solunum sıkıntısının nadir bir nedeni: panhipopituitarizm
A rare cause of respiratory distress and edema in neonate: panhypopituitarism
Fatma Dursun, Heves Kırmızıbekmez, Fazilet Metin
doi: 10.14744/nci.2016.47450  

3.
Aşırı yemeye bağlı gastrik dilatasyon ölümcül olabilir.
Acute gastric dilatation due to binge eating may be fatal
Oğuzhan Dinçel, Mustafa Göksu
doi: 10.14744/nci.2016.72677   (185 kere görüntülendi)

4.
Erişkin Hastada Nadir Görülen Gastrointestinal Stromal Tümör Kaynaklı İleoileal İntususepsiyon Vakası
An Infrequent Case Of Intussuception Caused By Gastrointestinal Stromal Tumour In An Adult Patient
Mehmet Mahir Fersahoğlu, Ayşe Tuba Fersahoğlu, Nuriye Esen Bulut, Burcu Seher Anıl Narin, Sinan Tezer
doi: 10.14744/nci.2015.53825  

5.
Rektumda Yabancı Cisimler: 2 Olgunun Sunumu
Foreign Bodies in the Rectum: Case presentation of 2 patients
Sezgin Zeren, Zülfü Bayhan, Mustafa Cem Algın, Metin Mestan, Ufuk Arslan
doi: 10.14744/nci.2015.30592  

6.
İntranazal steroid kullanımına bağlı iatrojenik Cushing Sendromu
Iatrogenic Cushing’s syndrome caused by intranasal steroid use
Fatma Dursun, Heves Kırmızıbekmez
doi: 10.14744/nci.2016.38981   (176 kere görüntülendi)

7.
Diz ekleminin arka kompartmanında yerleşmiş eklem içi lipom: Nadir bir lokasyon
Intra-articular lipoma of the knee joint located in the posterior compartment: A rare location
Müjdat Bankaoğlu, Özge Yapıcı Uğurlar, Meriç Uğurlar, Mesut Mehmet Sönmez, Osman Tuğrul Eren
doi: 10.14744/nci.2016.03016   (186 kere görüntülendi)

8.
Metilfenidat Monoterapisine Risperidon Eklenmesi ile Meydana Gelen Priapizm: Bir Olgu Sunumu
Priapism Associated with the Addition of Risperidone to Methylphenidate Monotherapy: A Case Report
Hatice Ünver, Nursu Çakın Memik, Emrah Şimşek
doi: 10.14744/nci.2015.82574  

9.
Sebebi bilinmeyen ateş nedeni olarak Sistemik Jüvenil İdyopatik Artrit
Systemic Juvenile İdiopathic Arthritis as a cause of fever of an unknown orgin
Çiğdem Hardal, Müferet Ergüven, Zuhal Aydan Sağlam
doi: 10.14744/nci.2016.07769  

10.
Cerrahlar İçin Ciddi Muamma: Güdük Apandisit
A serious conundrum for surgeons: Stump appendicitis
Mehmet Fatih Ekici, Zülfü Bayhan, Sezgin Zeren, Bercis İmge Uçar, Mehmet Korkmaz, Ayşe Nur Değer
doi: 10.14744/nci.2016.21043   (200 kere görüntülendi)

11.
Yaşlı Populasyonda Crohn Hastalığı: Klinik Prezentasyon ve Seyir, Turkiyeden Referans Merkezi Verileri
Crohn's Disease in the Elderly: Clinical Presentation and Manifestations from a Tertiary Referral Centre in Turkey
Fatih Saygılı, Saba Mukaddes Saygılı, Ilyas Tenlik, Mahmut Yuksel, Zeki Mesut Yalin Kilic, Yasemin Ozderin Ozin, Ertugrul Kayacetin
doi: 10.14744/nci.2016.35582  

12.
Genetik absans epilepsili sıçanlarda konvülsif epilepsi nöbet gelişimine karşı görülen dirençte substantia nigra pars retikulata bölgesindeki GAD67 immünoreaktivitesinin değerlendirilmesi
Evaluation of GAD67 immunoreactivity in the substantia nigra pars reticulata region of the genetic absence epilepsy rats for the resistance to development of convulsive epilepsy seizure
Medine Gülçebi, Özlem Akman, Nihan Çarçak, Tuğba Karamahmutoğlu, Filiz Onat
doi: 10.14744/nci.2016.16056  

13.
Kadınlarda farklı bir iskelet bölgesi olarak proksimal tibianın kemik mineral yoğunluğunun normal aralığı
Normal range of BMD in proximal tibia as a different skeletal site at women
Mustafa Arif Aluclu, Fatih Bati, Ersoy Kekilli
doi: 10.14744/nci.2016.95866  

14.
Yoğun bakım ünitesine yatışı olan kanser hastalarının analizi
The Analysis of the cancer patients admitted to intensive care unit
Yakup Aksoy, Ayhan Kaydu, Ömer Fatih Şahin, Cem Kıvılcım Kaçar
doi: 10.14744/nci.2016.67699  

15.
Hemşirelik Bakımı ve İlgili Hastane Hizmetlerinin Kalitesine Dair Hasta Algıları Ölçeğinin Türkçeye uyarlamasi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
The Turkish adaptation of the Patient Perception of the Quality of Nursing Care and Related Hospital Services Scale: A validity and reliability study
Besey Ören, Neriman Zengin, Nebahat Yıldız
doi: 10.14744/nci.2016.42650  

16.
Postoperatif üriner retansiyonun öngörülmesinde ultrason ile mesane hacmi ölçümünün kullanılması
The use of bladder volume measurement assessed by ultrasound in predicting postoperative urinary retention
Nilgün Kavrut Öztürk, Ali Sait Kavaklıı
doi: 10.14744/nci.2016.03164  

17.
Levetirasetam Tedavisinin Nadir Bir Komplikasyonu: Halüsinasyon
A Rare Complication of Levetiracetam Theraphy: Hallucination
Seher Erdoğan, Mehmet Boşnak
doi: 10.14744/nci.2016.44366  

18.
Eruptiv Siringoma Ve Bilateral Nipple Vitiligo Beraberliği: Ortak Bir İmmunopatogenez Olabilir mi?
Coexistence Of Eruptive Syringoma With Bilateral Nipple Vitiligo: Can It Be A Common Immunopathogenesis?
Şirin Yaşar, Nurhan Döner, Pembegül Güneş
doi: 10.14744/nci.2016.51523  

19.
Akut tip A aort diseksiyonlu hastalarda mortalite ve istenmeyen sonuçlar için erken risk belirteçleri
Early predictors for mortality and adverse outcome in patients with acute type A aortic dissection
Kürşad Öz, Taner İyigün, Zeynep Karaman, Ömer Çelik, Ertan Akbay, Okan Akınci, Korhan Erkanli, Onur Selçuk Göksel
doi: 10.14744/nci.2016.34603  

20.
Herpes simpleks ensefaliti gelişen çocukta erken dönem rehabilitasyon sonuçları
Early rehabilitation results in a child developing herpes simplex encephalitis
Şeyma Toy, Filiz Özdemir, Fatma Kızılay, Yüksel Ersoy, Hakan Apaydın
doi: 10.14744/nci.2016.24582  

21.
Adenokarsinom ve yolk sac tümörü bileşenleri ile mide kanseri: Nadir bir klinik tablo
Gastric cancer with adenocarcinoma and yolk sac tumor components: A rare entity
Metin Yalaza, Mehmet Tolga Kafadar, Ahmet Türkan
doi: 10.14744/nci.2017.60437  

22.
Hasta Ve Hasta Yakınlarına Verilen Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Eğitimin Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine Ve Enfeksiyon Oranlarına Etkisi
The effect of the infections control prevention and infection rates of the infection control prevention education that is given to the inpatients and their relatives
Funda Öztürkan Erdek, Çiler Keleş Gözütok, Yeliz Doğan Merih, Ayşegül Alioğulları
doi: 10.14744/nci.2016.40316  

23.
İliopsoas Hematomunda Ultrason Tedavisi
Ultrasound Therapy In Iliopsoas Hematoma
Başak Bilir Kaya, Afitap İçağasıoğlu
doi: 10.14744/nci.2016.73644  

24.
Katekolaminlere Dirençli Septik Şoklu Çocuk Hastada Terlipresin Kullanımı
Using Terlipressin in a Pediatric Patient with Septic Shock Resistant to Catecholamines
Seher Erdoğan, Mehmet Boşnak
doi: 10.14744/nci.2016.24085  

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
25.
Sepsisin erken teşhisinde sTREM-1 ve procalcitonin düzeylerinin tanısal değeri
Diagnostic value of sTREM-1 and procalcitonin levels in the early diagnosis of sepsis
Sebahat Aksaray, Pınar Alagoz, Asuman Inan, Simin Cevan, Asu Ozgultekin
doi: 10.14744/nci.2016.26023  

26.
HLA-DPA1 Alellerinin Kronik Hepatit B Prognozuna ve Tedavi Yanıtına Etkileri
Effect of HLA-DPA1 Alleles on Chronic Hepatitis B Prognosis and Treatment Response
Seyma Katrinli, Feruze Yilmaz Enc, Kamil Ozdil, Oguzhan Ozturk, Ilyas Tuncer, Gizem Dinler Doganay, Levent Doganay
doi: 10.14744/nci.2016.27870  

27.
Timoma tedavisinde Myastenia Gravis'in prognostik faktör olarak etkisi
The effect of Myasthenia Gravis in thymoma treatment as a prognostic factor
Bülent Aydemir
doi: 10.14744/nci.2016.60352  

OLGU SUNUMU
28.
Mediastinal tüberküloz lenfadenite bağlı şilotoraks: Olgu Sunumu
Chylothorax due to lymphadenitis of tuberculosis: Case Report
Orkide Kutlu, Soner Demirbaş, Abdullah Sakin
doi: 10.14744/nci.2015.52714  

29.
Posttravmatik Çoklu Kanal Etiyolojili Dirençli Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo ‘’Olgu Sunumu’’
Posttraumatic Refractory Multi-Channel Benign Paroxysmal Positional Vertigo ‘'Case Report'’
Mehmet Akif Dündar, Serhan Derin, Mitat Arıcıgil, Mehmet Akif Eryılmaz, Hamdi Arbağ
doi: 10.14744/nci.2015.36349  

30.
Fibromiyalji hastasında pregabalin kaynaklı hiperprolaktinemi: Olgu sunumu
Pregabalin-induced hyperprolactinemia in a patient with fibromyalgia: A case report
Aslıhan Taraktaş, Nilgün Mesci, Gülcan Öztürk, Duygu Geler Külcü, Ece Aydoğ
doi: 10.14744/nci.2015.71501   (186 kere görüntülendi)

31.
Postmenopozal Kadında Primer Ovaryan Leiomyom: Vaka Takdimi
Primary ovarian leiomyoma in a postmenopausal woman: A case report
Ilhan Şanverdi, Fisun Vural, Osman Temizkan, Orhan Temel, Habibe Ayvacı, Pembegül Güneş
doi: 10.14744/nci.2015.07379   (211 kere görüntülendi) 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale