ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The efficacy of transversus abdominis plane block for post operative analgesia after cesarean section performed under general anesthesia [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-97059 | DOI: 10.14744/nci.2018.97059

The efficacy of transversus abdominis plane block for post operative analgesia after cesarean section performed under general anesthesia

Halil Buluc1, Arzu Yıldırım Ar1, Güldem Turan1, Güldem Turan2, Mehmet Akif Sargın3, Nur Akgun1
1Fatih Sultan Mehmet Teaching and Research Hospital, Department of Anesthesiology and ICU
2Kepez State Hospital, Department of Anesthesiology and ICU
3Fatih Sultan Mehmet Teaching and Research Hospital, Department of Gynocology

INTRODUCTION: Several methods are performed to control the pain after ceserean operations. Recently, the transverse abdominis plane block (TAP) has been proposed to compensate for the problems developed by preexisting methods. We compared the analgesic efficacy of the TAP block after caesarean section in a prospective, randomized, doble-blinded controlled trial.
METHODS: Thirty patients undergoing cesarean sections under general anesthesia are divided into two groups. Patients in Group T (n=15) whom TAP Block with USG guidence has been performed with 0,25 % bupivacaine totally 60 ml. In Group C (n=15)0,9% NaCl totally 60 ml (30 ml at each side) were given to the patients with USG guidence. Postoperative demand of meperidine using a patient-controlled analgesia device were recorded.
RESULTS: First time on the need for analgesia were significantly higher in control group (Group C). Total dose of meperidine, tenoxicam, paracetemol used for analgesia was significantly higher in Group C.The outset times of breastfeeding and mobilization does not change between the groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The USG-TAP block with 0.25 % bupivacaine 60 ml (30 ml on each side) significantly reduced postoperative pain in patients undergoing cesarean section. We think that TAP block is a comfortable and feasible method which reduces postoperative analgesia need and does not lead any serious complications.

Keywords: Cesarean section, Bupivacaine, Postoperative pain, Transverse abdominis plane block, Ultrasound.

Genel Anestezi Uygulanan Sezeryan Seksiyo Sonrasında Postoperatif Analjezide Transversus Abdominis Plane Bloğun Etkinliği

Halil Buluc1, Arzu Yıldırım Ar1, Güldem Turan1, Güldem Turan2, Mehmet Akif Sargın3, Nur Akgun1
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kliniği
2Kepez Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kliniği
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hst ve Doğum Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Sezeyan sonrası ağrıyı önlemek için birçok yöntem bulunmaktadır. Son zamanlarda, mevcut yöntemlerden farklı olarak transversus abdominis plane block (TAP) önerilmiştir. Prospektif, randomize, doble-blind kontrollü çalışmada sezaryen sonrası TAP blokunun analjezik etkinliğini karşılaştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Genel anestezi altında sezeryan sectio uygulanan 30 hasta iki eşit gruba ayrıldı. Grup T (n=15 )’ deki hastalara USG eşliğinde TAP blok % 0.25 bupivakain toplam 60 ml uygulandı. Grup C (n=15) ‘deki hastalara USG eşliğinde % 0.9 NaCl toplam 60 ml uygulandı. Postoperatif hasta kontrollü analjezi cihazı kullanılarak meperidin kullanımı kaydedildi.
BULGULAR: Kontrol grubunda (Grup C) ilk analjezik ihtiyacı anlamlı olarak yüksekti. Analjezi için kullanılan meperidin, tenoksikam, parasetamol total dozu grup C’de yüksekti. Emzirme başlama ve mobilizasyon zamanında gruplar arasında fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sezeryan sectio sonrası postoperatif ağrıda her iki sahaya 30 ml, toplam 60 ml % 0.25 bupivakain ile USG eşliğinde TAP blokla anlamlı olarak azaldı. TAP bloğun ciddi komplikasyonlara yol açmadan postoperatif analjezi ihtiyacını azaltmada konforlu ve uygulanabilir bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Sezeryan seksio, Bupivakain, Postoperatif ağrı, Transvers abdominis plane blok, Ultrasound.Corresponding Author: Güldem Turan, Türkiye

Quick Search
LookUs & Online Makale