ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Investigation of serum iris level and inflammatory markers in Fibromyalgia Syndrome [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-95676 | DOI: 10.14744/nci.2019.95676

Investigation of serum iris level and inflammatory markers in Fibromyalgia Syndrome

Rümeysa Samancı1, sarfinaz ataoglu1, Mustafa Özşahin1, Handan Ankaralı2, Özlem Admış3
1University of Duzce, Medical Faculty,Physical Medicine and Rehabilitation Department, Duzce
2University of İstanbul Medeniyet, Medical Faculty, Biostatistics and Medical Informatics Department
3University of Duzce, Medical Faculty,Biochemistry Department, Duzce

INTRODUCTION: In this study, we aimed to compare serum irisin levels in patients with fibromyalgia syndrome (FMS) and healthy control subjects and to investigate the relationship between irisin, disease activity and inflammation markers in patients.


METHODS: Total of 84 women, including 48 patients FMS diagnosed according and 36 healthy controls were included into the study. The demographic characteristics of the patient and control group were recorded. VAS for pain and the Fibromyalgia Impact Questionnaire for the assessment of physical function of the patients, SF36 was used for quality of life and accompanying Beck Depression Inventory to assess depression was used. Blood samples were taken for analysis that irisin, and inflammatory markers of ESR, CRP, hsCRP and neutrophil/ lymphocyte ratio (NLO). Serum irisin levels were determined by ELISA method.
RESULTS: Serum irisin level of patients with FMS had no significant differences compared with healthy control group. When compared the values of ESR, CRP, hsCRP, NLO with FMS patients and healthy controls, there were no significant difference found between them. In patients, there were no significant correlation between inflammatory markers and level of serum irisin.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Irisin, which is a myokin, was determined to have no significant role in the pathogenesis of FMS. Irisin had no association with disease activity and inflammatory markers. Also inflammation hypothesis was not supported which suggested in FMS.

Keywords: Fibromyalgia syndrome, irisin, inflammation, disease activity

Fibromiyalji hastalarında serum irisin düzeyi ve inflamasyon belirteçlerinin incelenmesi

Rümeysa Samancı1, sarfinaz ataoglu1, Mustafa Özşahin1, Handan Ankaralı2, Özlem Admış3
1Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Düzce
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD, İstanbul
3Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Düzce

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, Fibromiyalji sendromu (FMS) olan hastalar ile sağlıklı kontrol bireylerinin serum irisin düzeyi açısından karşılaştırılması ve hastalarda irisin ile hastalık aktivitesi ve inflamasyon belirteçleri arasında ilişkinin incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, FMS tanısı konmuş 48 hasta ve 36 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 84 kadın alındı. Hasta ve kontrol grubunun demografik özellikleri kaydedildi. Ağrı için VAS, fiziksel fonksiyon için Fibromiyalji Etki Anketi, yaşam kalitesini değerlendirmek için SF36, depresyonu değerlendirmek için Beck Depresyon Ölçeği kullanıldı. Serum irisin düzeyi, inflamatuar belirteçlerden ESH, CRP, hsCRP ve nötrofil/lenfosit oranını (NLO) belirlemek için kan örnekleri alındı. Serum irisin düzeyleri ELİSA yöntemi ile değerlendirildi.
BULGULAR: FMS hastalarının serum irisin seviyesi ile sağlıklı kontrol grubu arasında anlamlı fark saptanmadı. Ayrıca bu iki grup arasında ESH, CRP, hsCRP ve NLO değerleri bakımından da anlamlı farka rastlanmadı. Hastalarda serum irisin seviyesi ile inflamatuar belirteçler arasında anlamlı ilişki bulunamadı görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bir miyokin olan irisin, FMS patogenezinde belirgin bir rolünün olmadığı tespit edildi. İrisinin hastalık aktivitesi ve inflamatuar belirteçlerle anlamlı ilişkisi yoktu. Ayrıca FMS’de öne sürülen inflamatuar hipotezde desteklenmedi. Ancak, daha homojen ve geniş hasta gruplarıyla yeni araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji sendromu, irisin, inflamasyon, hastalık aktivitesiCorresponding Author: Mustafa Özşahin, Türkiye

Quick Search
LookUs & Online Makale