ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 1 Year : 2019

 
The effects of barnidipine on an experimental ischemia reperfusion model of spinal cord injury and comparison with methyl prednisolone [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-89411 | DOI: 10.14744/nci.2018.89411  

The effects of barnidipine on an experimental ischemia reperfusion model of spinal cord injury and comparison with methyl prednisolone

İskender Samet Daltaban1, Sema Mısır2, Vugar Ali Türksoy3, Hakan Ak1, Ertuğrul Çakır4
1Bozok University, School Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Yozgat
2Cumhuriyet University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Biochemistry, Sivas
3Bozok University, School Of Medicine, Department Of Public Health, Yozgat
4Karadeniz Technical University,school Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Trabzon

INTRODUCTION: Increased intracellular calcium concentration plays an important role in the secondary mechanism of spinal cord injury. In the presenting experimental study, we aimed to evaluate healing effect of barnidipine which have high affinity for L-type calcium channels, on acute spinal cord injury and to compare its effects with methylprednisolone.
METHODS: 32 Spraque Dawley albino adult female rats were divided into four groups. An ischemia reperfusion model was created with clipping of the abdominal aorta. Motor examination one hour after surgical procedure and before sacrification was performed. Histopatological examination and tissue malondialdehyde levels were measured.
RESULTS: A significant correlation was found between control and barnidipine groups and control and ischemia groups at first and 24th hour in terms of motor examination (p<0.008). However, there was not a significant difference between ischemia and barnidipine group and ischemia and methyl prednisolone groups (p>0.008). Light microscopic examination of the control group revealed findings consistent with normal spinal cord structure. In group 2, 3, and 4 light microscopic examination revealed polymorphonuclear leukocyte infiltration and small amount of axonal swelling. There was no significant correlation between ischemia and barnidipine groups and barnidipine and metyl prednisolone groups in terms of MDA levels (p>0.008).
DISCUSSION AND CONCLUSION: A single dose of barnidipine (10 mg / kg) dose is not effective and not sufficient to prevent spinal ischemia reperfusion injury in rats.

Keywords: spinal cord injury, barnidipine, methyl prednisolone, calcium channel blocker


Deneysel spinal kord iskemi reperfüzyon modelinde barnidipinin etkileri ve metil prednizolon ile karşılaştırılması

İskender Samet Daltaban1, Sema Mısır2, Vugar Ali Türksoy3, Hakan Ak1, Ertuğrul Çakır4
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, Yozgat
2Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Sivas,
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Yozgat
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, Trabzon

GİRİŞ ve AMAÇ: Artmış hücre içi kalsiyum konsantrasyonu spinal kord hasarının sekonder mekanizmasında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada L-tipi kalsiyum kanallarına yüksek afinitesi olan barnidipinin spinal kord hasarı üzerine iyileştirici etkisinin varlığı ve bunun etkilerinin metilprednizolon ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 32 erişkin dişi Spraque Dawley albino sıçanlar dört gruba ayrılmıştır. Abdominal aortun kliplenmesi ile iskemi reperfüzyon modeli oluşturulmuştur. Cerrahi proseüdrden bir saat sonra ve sakrifikasyon öncesi motor muayene yapılmıştır. Histopatolojik değerlendirme ve malondialdehid düzeyleri ölçülmüştür.
BULGULAR: Kontrol ve barnidipin grupları ile kontrol ve iskemi grupları arasında motor muayene açısından birinci ve 24. saatte anlamlı bir korrelasyon bulundu (p <0.008). Bununla birlikte iskemi ve barnidipin grubu ile iskemi ve metil prednizolon grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p> 0.008). Kontrol grubunun ışık mikroskopik incelemesinde normal omurilik yapısı ile uyumlu bulgular saptandı. Grup 2, 3 ve 4'de ışık mikroskopik incelemesinde polimorfonükleer lökosit infiltrasyonu ve az miktarda aksonal şişme saptandı. İskemi ve barnidipin grupları ile barnidipin ve metil prednizolon grupları arasında MDA düzeyleri bakımından anlamlı bir korrelasyon bulunmadı (p> 0.008).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tek bir doz barnidipin (10 mg / kg) sıçanlarda spinal iskemi reperfüzyonunu önlemede yetersiz kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: spinal kord hasarı, barnidipin, metil prednizolon, kalsiyum kanal blokeri
Corresponding Author: İskender Samet Daltaban, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.