ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
The relationship between brain CT findings and 'Bispectral Index Score' in patients presenting with head trauma [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-89266 | DOI: 10.14744/nci.2018.89266  

The relationship between brain CT findings and 'Bispectral Index Score' in patients presenting with head trauma

Özlem Küsken1, Tuba Cimilli Öztürk2, Aysel Hünük3, Ebru Ünal Akoğlu2, Rohat Ak2, Cansu Arslan Turan2, Özge Ecmel Onur2
1S. B. Istanbul Medeniyet University, Göztepe Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2S. B. University, Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Kartal Yavuz Selim State Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Head trauma is one of the most important emergency health problems both in the world and in our country. The objective in our study is to state the correlation between the findings of BIS and CT which are used for the level of consciousness of the patients with isolated head trauma, and to investigate the objective results about the patient’s level of consiousness/alertness according to the computed tomography modality which is used frequently.

METHODS: This prospective study was carried out between 01.03.2014 / 01.09.2014 in the Emergency Department of Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital. Average BIS scores were correlated with GCS point, CCHR major and minor criterias, and the pathologic findings in CT imaging. Nevertheless, the patients’ demographic features, admittance vital findings and arrival times to the hospital were investigated.

RESULTS: In our study 64 of the patients ( 31,7%) were female, 138 of the patients (68,3%) were male. The mean BIS score was 84,99±11,20 (86,05) in patients with pathology in CT, the mean BIS score of the patients without pathology in CT was 93,78±3,80 (95,05). The correlation between CT pathology and BIS scores was statistically significant, BIS scores were low in the patients with CT pathologies (p=0,001; p<0.01). There was statistically significant positive correlation between BIS scores and GCS points (45,6%) (p< 0,05).

DISCUSSION AND CONCLUSION: We revealed that most of the head traumas occured after dangerous mechanisms and we can predict that males will be affected more than females according to the results.There was statistically significant positive correlation between BIS scores and GCS points. In our study BIS scores of the patients were statistically significant lower in patients with CT pathology rather than the patients without CT pathology. We can predict that if BIS score of the patient is low, there will be a pathology in CT imaging.

Keywords: Head trauma, Brain computed tomograpy, Bispectral index Score, Canada CT criterias for head trauma


Kafa travması ile başvuran hastalarda beyin BT bulguları ile ‘Bispektral İndeks Skoru’ arasındaki ilişki

Özlem Küsken1, Tuba Cimilli Öztürk2, Aysel Hünük3, Ebru Ünal Akoğlu2, Rohat Ak2, Cansu Arslan Turan2, Özge Ecmel Onur2
1S.B. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2S.B. Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kafa travmalı hastaya yaklaşım günümüzde acil servislerin en kapsamlı problemlerinden biridir. Bizim bu çalışmadaki amacımız izole kafa travması olan hastalarda bilinç durumu için kullanılan BİS ile bilgisayarlı beyin tomografi bulguları arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 01.03.2014 / 01.09.2014 tarihleri arasında prospektif olarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde yapılmıştır. Ortalama BİS değerleri; GKS puanı, CCHR major ve minör kriterleri, ve BT’de patoloji olup olmaması durumu ile karşılaştırılmıştır. Bunun dışında olguların demografik özellikleri, geliş vital bulguları ve hastaneye varış süreleri incelenmiştir.

BULGULAR: Çalışmamızdaki olguların 64’ü (%31,7) kadın, 138’i (%68,3) erkek tespit edilmiştir. BT’de patoloji tespit edilen olguların BİS değerleri ortalaması 84,99±11,20 (86,05), BT’de patoloji görülmeyenlerin BİS değerleri ortalaması 93,78±3,80 (95,05). BT patolojisi ve BİS değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüş olup BT patolojisi olanların BİS değerleri düşük bulunmuştur (p=0,001; p<0.01). BİS değeri ile GKS puanı, Spearman’s rho Korelasyon analizi ile incelendiğinde pozitif yönlü, %45.6 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p< 0,05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde kafa travmaları sıklıkla tehlikeli kazalar sonucunda olduğu ve erkekleri daha fazla etkilediğini söylemek mümkündür. CCHR majör kriterlerinden biri olan 65 yaş ve üzeri olma durumu olguların 40'ında (%19.8) tespit edilmiştir. Çalışmamızın diğer önemli bir sonucu ise BT’de travmatik patoloji tespit edilen hastaların BİS değerlerinin BT’si normal olan hastalara göre anlamlı derecede düşük olmasıdır. Bu sonuca göre BİS değeri düşük tespit edilen hastaların beyin BT’lerinde patoloji tespit edilebileceği öngörülebilir.

Anahtar Kelimeler: Kafa travması, Bilgisayarlı beyin tomografisi, Bispektral İndeks Skoru, Kanada Kafa Travması BT Kuralları
Corresponding Author: Rohat Ak, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.