ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
The Hepatoprotective Effect of Aloe Vera on Ischemia-Reperfusion Injury in Rats [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-82957 | DOI: 10.14744/nci.2018.82957  

The Hepatoprotective Effect of Aloe Vera on Ischemia-Reperfusion Injury in Rats

Müşerref Hilal Şehitoğlu1, İhsan Karaboğa2, Aslı Kiraz3, Hasan Ali Kiraz4
1Department Of Medical Biochemistry, Faculty Of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey
2School Of Health, Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey.
3Department Of Medical Microbiology, Faculty Of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey.
4Department Of Anesthesiology And Reanimation, Faculty Of Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkey.

INTRODUCTION: Aloe vera is known for its antioxidant properties. In this experimental study, we aimed to investigate the efficacy of Aloe vera in liver I/R injury in rats.

METHODS: Male Wistar Albino rats were divided into 3 groups: Sham group (n=7) had no medication or surgical procedures applied. I/R group (n=7) was the control group and had 45 minutes of abdominal aorta ischemia applied and rats were sacrificed 24 hours after reperfusion. I/R+AV group (n=7) was the treatment group given Aloe vera (30 mg/kg) every day with gastric gavage for a month before 45 minutes of abdominal aorta ischemia and rats were sacrificed 24 hours after reperfusion. Before sacrifice, all liver tissues were removed. Tissues were examined for histopathological investigation, iNOS immunoreactivity and tissue biochemistry, malondialdehyde (MDA), catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GSH-Px) activities.

RESULTS: The SOD, CAT and GSH-Px levels of I/R+AV group were not significantly different from sham group (p>0.05) but were significantly higher when compared to I/R group. MDA levels of liver tissues were significantly lower (p<0.05) in I/R+AV group compared to I/R group. Disrupted hepatic cords, sinusoidal dilatation, haemorrhage, cytoplasmic vacuolisation of hepatocytes and intensive iNOS immunoreactivity were detected in I/R group. Decreased histopathological change score and iNOS immunoreactivity score were noticed in I/R+AV group compared with I/R group.

DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that Aloe vera showed a hepatoprotective effect against I/R injury. Further research to determine the effective dose, administration method and effects of Aloe vera for liver transplantation is required.

Keywords: Aloe vera, hepatoprotective, ischemia reperfusion, rat.


Sıçanlarda Aloe vera'nın İskemi Reperfüzyon Hasarına Karşı Hepatoprotektif etkisi

Müşerref Hilal Şehitoğlu1, İhsan Karaboğa2, Aslı Kiraz3, Hasan Ali Kiraz4
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Çanakkale
2Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Tekirdağ
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale
4Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Çanakkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Aloe vera, antioksidan özellikleri ile bilinmektedir. Bu deneysel çalışmada sıçanlarda karaciğer I/R hasarında Aloe vera'nın etkinliğini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Erkek Wistar Albino sıçanları 3 gruba ayrıldı: Sham grubu (n = 7) ilaç veya cerrahi prosedür uygulanmadı. I/R grubu (n = 7) kontrol grubu ve 45 dakika boyunca abdominal aort iskemisi uygulandı ve reperfüzyondan 24 saat sonra sıçanlar sakrifiye edildi. I/R+AV grubu (n = 7) tedavi grubu, 45 dakikalık abdominal aort iskemisinden önce bir ay boyunca her gün gastrik gavaj ile Aloe vera (30 mg / kg) verildi ve reperfüzyondan 24 saat sonra sıçanlar sakrifiye edildi. Sakrifiye edilmeden önce tüm karaciğer dokuları çıkarıldı. Dokular histopatolojik inceleme, iNOS immünoreaktivitesi ve doku biyokimyası, malondialdehid (MDA), katalaz (CAT), süperoksit dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktiviteleri açısından incelendi.
BULGULAR: I/R+AV grubunun SOD, CAT ve GSH-Px aktivite düzeyleri sham grubundan anlamlı olarak farklı değildi (p>0,05) ancak I/R grubuna kıyasla anlamlı derecede yüksek bulundu. I/R+AV grubunda karaciğer dokularının MDA düzeyleri I/R grubuna kıyasla anlamlı olarak düşüktü (p <0,05). I/R grubunda hepatik kordlar, sinüzoidal dilatasyon, hemoraji, hepatositlerin sitoplazmik vakuolizasyonu ve yoğun İNOS immünreaktivitesi saptandı. I/R+AV grubunda, I/R grubuna göre azalmış histopatolojik değişim skoru ve iNOS immünoreaktivite skoru fark edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, Aloe vera'nın I/R hasarına karşı hepatoprotektif bir etki gösterdiği bulunmuştur. Etkili doz, uygulama yöntemi ve Aloe vera'nın karaciğer transplantasyonu için etkilerini belirlemek için daha fazla araştırma gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Aloe vera, hepatoprotektif, iskemi reperfüzyon, sıçan
Corresponding Author: Müşerref Hilal Şehitoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.