ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
The comparison of intra-operative ultrasonography guidance with open surgical method for venous port catheter placement for chemotherapy [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-76992 | DOI: 10.14744/nci.2018.76992  

The comparison of intra-operative ultrasonography guidance with open surgical method for venous port catheter placement for chemotherapy

Ozan Onur Balkanay1, Süleyman Demiryas2
1Cardiovascular Surgery Clinic, Manisa Government Hospital, Manisa, Turkey; Department of Cardiovascular Surgery, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University-Cerrahpasa, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University-Cerrahpasa, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: One of the leading methods of venous access for chemotherapy is venous port catheter (VPC). Open surgical or ultrasound-guided techniques can be performed. In our study, VPC placement via open or ultrasound-guided techniques were compared.
METHODS: A total of 180 consecutive patients who underwent the procedure of VPC placement either via open or ultrasound-guided methods in two centers between January 2014-January 2016 were included in the study. Patients' data were reviewed retrospectively. Groups were compared in terms of intervention-related complication rates, total procedural time and requirement of control imaging with ionizing radiation.
RESULTS: The mean total procedure time was significantly shorter (19.5±4.6 min; 46.7±19.6 min) (p<0.001) in the ultrasound-guided group than the open method. The rate of catheter malposition was significantly less in the ultrasound-guided group than in the open group (p<0.001). The need for per-operative imaging with ionizing radiation and the need of reversion in the preferred technique were not observed in the ultrasound-guided group, whereas in the open group they were observed in 90 (100%), and 6 (6.7%) patients, respectively (p<0.001; p=0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Intraoperative ultrasound guidance for VPC placement; shortens the processing time and eliminates the need for routine imaging methods that require the use of ionizing radiation. In accordance with the recommendations of the current guidelines, intraoperative ultrasonography should be preferred as much as possible during placement of the VPC. However, the need for the surgical teams in centers to maintain the necessary educational processes for both techniques should not be overlooked.

Keywords: Ultrasound, Interventional, Venous Catheterization, Central, operative procedures


Kemoterapi amaçlı venöz port kateteri yerleştirilmesinde intra-operatif ultrasonografi kılavuzluğunun açık cerrahi yöntem ile karşılaştırılması

Ozan Onur Balkanay1, Süleyman Demiryas2
1Manisa Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Manisa; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kemoterapi amaçlı venöz erişim için kullanılan önde gelen yöntemlerden biri venöz port kateteri yerleştirilmesidir. Bu işlem için açık cerrahi teknik veya ultrason kılavuzluğu uygulanabilir. Çalışmamızda, açık cerrahi teknik ve ultrasonografi kılavuzluğunda venöz port kateteri yerleştirme prosedürü karşılaştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014 - Ocak 2016 tarihleri arasında iki merkezde, açık cerrahi yöntemle veya intra-operatif ultrasonografi kılavuzluğunda venöz port kateteri yerleştirilen ardışık 180 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Gruplar, müdahale ile ilişkili komplikasyon oranları, toplam işlem süresi ve iyonlaştırıcı radyasyon içeren kontrol görüntüleme gereksinimi açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Ultrasonografi kılavuzluğunda gerçekleştirilen işlemlerde açık cerrahi yönteme göre toplam işlem süresi daha kısa idi (sırasıyla, 19.5 ± 4.6 dakika, 46.7 ± 19.6 dakika) (p < 0.001). Ultrason kılavuzluğundaki işlemlerde kateter malpozisyon oranı açık cerrahi teknik uygulanan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p < 0.001). İyonizan radyasyon içeren per-operatif görüntüleme gereksinimi ve tercih edilen tekniği değiştirme ihtiyacı ultrason grubunda gözlenmezken, açık cerrahi teknik grubunda sırasıyla 90 (%100) ve 6 (%6.7) hastada görüldü (sırasıyla; p < 0.001; p = 0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Venöz port kateteri yerleştirilmesi için intra-operatif ultrasonografi kullanımı; işlem süresini kısaltır ve rutin olarak iyonizan radyasyonun içeren görüntüleme yöntemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Mevcut kılavuzların önerilerine uygun olarak, intra-operatif ultrasonografi kılavuzluğu venöz port kateteri yerleştirilirken mümkün olduğunca tercih edilmelidir. Bununla birlikte, merkezlerdeki cerrahi ekiplerin, her iki teknik için de gerekli eğitim süreçlerini devam ettirme ihtiyacı göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Ultrason, girişimsel, Venöz kateterizasyon, santral, cerrahi işlemler
Corresponding Author: Ozan Onur Balkanay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.