ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 5 Issue : 4 Year : 2018

 
Relation of MADIT ICD Score with Long Term Cardiovascular Events in Patients with Implantable Cardioverter Defibrilator [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-69335 | DOI: 10.14744/nci.2018.69335  

Relation of MADIT ICD Score with Long Term Cardiovascular Events in Patients with Implantable Cardioverter Defibrilator

Abdulkadir Uslu1, Cem Doğan1, Hakan Duman2, İbrahim Halil Tanboğa3, Lütfü Aşkın4, Serdar Sevimli5
1Cardiology Department, University of Health Sciences, Kartal Kosuyolu Education and Research Hospital, Istanbul, TURKEY.
2Cardiology Department, Rize RTE University, Research and Education Hospital, Rize, TURKEY.
3Hisar intercontinental Hospital, Istanbul, TURKEY.
4Cardiology Department, University of Health Sciences, Adıyaman Education and Research Hospital, Adıyaman, TURKEY.
5Cardiology Department, Ataturk University Yakutiye Research and Education Hospital, Erzurum, TURKEY.

INTRODUCTION: Long term incidance of cardiovascular (CV) death is reduced by ICD. However, in some populations ICD was assosiated with adverse CV outcomes. It was proposed that MADIT ICD score was useful in prediction of adverse CV outcomes. MADIT-ICD score predict replacement requirement and appropriate shock in a mixed population including both primary and secondary prevention and long-term adverse cardiovascular events.

METHODS: The study has a retrospective design. Patients who were implanted with ICD in the cardiology clinic of Atatürk University Faculty of Medicine between 2000 and 2013 were included in the study. For this purpose, 1394 patients who were implanted with a device in our clinic were reviewed. Then, those who were implanted with permanent pacemaker (n=1005), cardiac resynchronization treatment (CRT) (n=45),CRT-ICD (n=198) were excluded. All cause death, need to replacement and frequency of ICD therapy and composite of those (MACE) were recorded.
RESULTS: Sixty five % of population had ischemic heart failure and ICD was implanted in 75,4% due to secondary prevention. The fre-quency of low,intermediate and high MADIT ICD score were 15,1%, 57,5% and 27,4% respectively. Median follow up was 21,5 months. During the follow up 45,2% of patients had adverse CV events such us all cause death (21,2%), ICD therapy (25,3%), and need to replacement (17,8%). To determine independent predictors of MACE cox-propor- tional hazard analysis was used. MADIT ICD score (HR1⁄41.29 (1.00 e 1.68), p1⁄40.050), Hemoglobin (HR1⁄40.86 (0.75 e 0.99), p1⁄40.047) and left ventricular EF (HR1⁄40.97 (0.94 e 0.99), p1⁄40.023) were indepen- dent predictors of MACE.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We showed that there was an independent association of long-term adverse cardiovascular events with MADIT-ICD score, hemoglobin and EF in patients implanted with ICD and convenient scoring system such as MADIT-ICD is beneficial in predicting adverse event development in the long-term in a high risk population of patients who underwent ICD therapy.

Keywords: Implantable cardioverter defibrillator, reduces mortality, cardiovascular events


İmplantable Cardioverter Defibrilatör implante Edilmiş Hastalarda MADIT-ICD Skoru ile Uzun Dönem İstenmeyen Kardiyovasküler Olaylar arasındaki ilişki

Abdulkadir Uslu1, Cem Doğan1, Hakan Duman2, İbrahim Halil Tanboğa3, Lütfü Aşkın4, Serdar Sevimli5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği,İstanbul, TÜRKİYE
2Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilimdalı,Rize, TÜRKİYE
3Hisar intercontinental Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği,Adıyaman, TÜRKİYE
5Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği,Erzurum, TÜRKİYE

GİRİŞ ve AMAÇ: Primer ve sekonder koruma amaçlı ICD implante edilmiş karışık popülasyonda, daha önce geliştirilmiş bir skor olan MADIT-ICD skorunun uzun dönem istenmeyen kardiyovasküler olayları tahmin etmesinin yanısıra replasman ihtiyacı ve doğru şoklama gibi istenmeyen klinik durumların tahmini açısından etkinliği ve bağımsız risk faktörlerinin olup olmadığı araştırıldı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma retrospektif olarak dizayn edilmiştir.2000-2013 yılları arasında Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesinde cihaz implante edilmiş 1394 hasta taranmıştır. Bu amaçla pace maker (n=1005), kardiyak resenkronizasyon tedavisi CRT(n=45) ve CRT-ICD(n=198) takılan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların MADIT-ICD skoru parametreleri ışığında (BUN>26 mg/dl, fonksiyonel kapasite>2, atriyal fibrilasyon, yaş>70, ve QRS süresi>120) hastalar düşük, orta, ve yüksek riskli gruplara ayrıldı. Tüm nedenlere bağlı ölümler, replasman ihtiyacı, Doğru ICD şoklama sıklığı ve bunların tümü majör istenmeyen kardiyovasküler olaylar (MACE) kaydedildi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 61.1 (± 14.8) yıl olan toplam 146 hasta [98 erkek,% 67,1] çalışmaya alındı. Ortalama 21,5 ay (oratama 30.6±25.9 ay; minimum 4 ay, maximum 120 ay) takip edildi. Hastaların ortalama MADIT-ICD skoru 2 idi. %15.1 düşük, %57.5 orta ve %27.4 yüksek MADIT-ICD skoru olarak categorize edildi. Buna göre MADIT-ICD skoru(1.29 (1.00 – 1.68), p=0.050), hemoglobin(0.86 (0.75 – 0.99), p=0.047), ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu(0.97 (0.94 – 0.99), p=0.023) ICD takılmış popülasyonda uzun dönem istenmeyen kardiyovasküler olayların(MACE) tahmininde bağımsız prediktörler olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada ICD implante edilmiş hastalarda MADIT-ICD skoru, hemoglobin ve EF ile uzun dönem istenmeyen kardiyovasküler olaylar arasında bağımsız bir ilişki olduğunu gösterdik. Ayrıca bu skorlama gibi basit bir skorlamanın hem primer koruma hemde seconder koruma amacıyla ICD implante edilmiş yüksek riskli hasta popülasyonunda sadece MACE tahmininde değil replasman ihtiyacı ve doğru şoklama sıklığı gibi istenmeyen klinik olayların da tahmininde kullanılabileceğini gösterdik.

Anahtar Kelimeler: İmplante edilebilir kardiyak defibrilatör(ICD), Kardiyovasküler olaylar, Mortalite azalması
Corresponding Author: Abdulkadir Uslu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.