ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Assessment Of The Relationship Between Patellar Volume And Chondromalacia Patellae Using Knee Magnetic Resonance Imaging [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-65882 | DOI: 10.14744/nci.2019.65882

Assessment Of The Relationship Between Patellar Volume And Chondromalacia Patellae Using Knee Magnetic Resonance Imaging

Mehmet Şirik1, Abuzer Uludağ
1Department of Radiology, Faculty of Medicine, Adiyaman University, Adiyaman, Turkey.
2Department of Orthopedics and Traumatology, Faculty of Medicine, Adiyaman University, Adiyaman, Turkey.

INTRODUCTION: In this study, we evaluated the relationship between patellar volume and chondromalacia patellae.
METHODS: A total of 162 patients who underwent knee magnetic resonance imaging (MRI) due to knee pain at our department between January 2017 and May 2017 were included in this study. Of the cases, 111 were chondromalacia patellae and 51 constituted healthy individuals. The patella volumes of all cases were analyzed using semi-automated software. Staging in cases with chondromalacia was graded according to the Outerbridge classification (stages 1-4). The relationship between patellar volume, presence of chondromalacia, cartilage thickness, age, and sex were analyzed statistically.
RESULTS: Of the 162 cases, 67 (41.4%) were male and 95 (58.6%) were female. The median age of the cases was 44. Patellar volume was a minimum of 12.24, a maximum of 39.44, and a median 21.4 cm3, and it was higher in cases with chondromalacia (p=0.026). In patients with chondromalacia patellae, the thickness of cartilage in the medial facet was lower. There was a statistically significant weak positive correlation between chondromalacia grade and patellar volume (p = 0.031, r = 0.204).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that chondromalacia patellae, one of the important causes of chronic frontal knee pain, has a statistically significant relationship with patellar volume. The medial facial cartilage of the patella is thinner than in cases with chondromalacia patellae. Although the mean age of the cases with chondromalacia was higher than those without chondromalacia, there was no significant difference between male and female individuals. (NCI-2018-0179.R2)

Keywords: Patellar volume, Chondromalacia, Knee Pain

Patellar Kondromalazi İle Patella Volümü Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Mehmet Şirik1, Abuzer Uludağ
1Department of Radiology, Faculty of Medicine, Adiyaman University, Adiyaman, Turkey.
2Department of Orthopedics and Traumatology, Faculty of Medicine, Adiyaman University, Adiyaman, Turkey.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada patella volümü ve patellar kartilaj kalınlığı ile kondromalazi gelişimi arasındaki ilişkiyi değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 01.01.2017 ile 31.05.2017 tarihleri arasında kliniğimizde diz ağrısı nedeniyle diz manyetik rezonans (MR) çekimi yapılan ve inceleme sonucu kondromalazi saptanan 111 olgu ile diz MR incelemesi normal olan 51 olgu dahil edildi. Tüm olguların patella volümleri iş istasyonunda yarı otomatik yazılım kullanarak analiz edildi. Kondromalazi saptanan olgularda evreleme Outerbridge klasifikasyonuna göre evre 1-4 arasında gruplandırıldı. Patella volümü ile kondromalazi varlığı ve derecesi, kartilaj kalınlığı, yaş ve cinsiyet arasındaki ilişki istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dahil 162 olgunun 67’si (%41,4) erkek, 95’i (%58,6) kadındı. Patellar kondromalazi saptanan olguların 23’ünde (%20,7) grade I, 52’sinde (%46,8) grade II, 32’sinde (%28,8) grade III, 4’ünde (%3,6) ise grade 4 kondromalazi mevcuttu. Çalışmaya dahil edilen olguların ortanca yaşı 44’tü. Patella volümü minimum 12,24, maksimum 39,44, ortanca patella volümü ise 21,4 cm3’tü. Patellar kondromalazi bulunan olgularda patella volümü daha yüksekti(p=0,026). Ayrıca patellar kondromalazi bulunan olgularda patellar kondromalazi bulunmayan olgulara göre medial fasetteki kıkırdak kalınlığı açısından istatistiksel olarak farklı olup, daha düşüktü. Patellar kondromalazi bulunan olgularda kondromalazi evresi ile patella volümü arasında istatistiksel olarak anlamlı, zayıf, pozitif korelasyon mevcuttu (p = 0.031, r = 0.204).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda kronik ön taraf diz ağrısının önemli nedenleri arasında yer alan patellar kondromalazi ile patella volümü arasındaki anlamlı ilişki ve patella medial yüz kartilaj kalınlığının kondromalazili olgularda lateral yüze göre daha ince olduğu gösterilmiştir. İleri yaştaki olgularda kondromalazi gelişimi daha sık olmakla beraber kadın ve erkek arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Patellar volüm, Kondromalazi, Diz AğrısıCorresponding Author: Mehmet Şirik

Quick Search
LookUs & Online Makale