ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Current situation analysis of diabetic home care patients [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-59751 | DOI: 10.14744/nci.2019.59751

Current situation analysis of diabetic home care patients

Meltem Sertbas1, Özlem Güdük1, Özden Güdük2, Zeynep Yazıcı3, Selma Dağcı4, Yasar Sertbaş1
1Health Sciences University, Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital, Internal Medicine Clinic, Istanbul, Turkey
2Health Institutes of Turkey Istanbul, Turkey
3Siyami Ersek Education and Research Hospital
4Health Sciences University, Ümraniye Education and Research Hospital, Internal Medicine Clinic, Istanbul, Turkey

OBJECTIVES: Diabetes, is one of the primary diagnosis for admission to home health care units. Although there are many studies about elderly diabetic patients, there are not so much study of home care patients with diabetes. The aim of this study is to analyze the current status of diabetic home care patients with their biochemical data and medications.
METHODS: This was a retrospective study, including 256 diabetic patients who were following up by the Home Health Unit of XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. In this study, we analyzed the current biochemical data of the patients with their medications.
RESULTS: In this study, 185 female (72,3%), 71 males (27,7%) patients were recruited with the mean HbA1c of 8,25 ± 1,77. Among these patients, 65% of the them were using oral antidiabetic (OAD) and 58% were using insulin. There were 21 (8.2%) patients who were not receiving any treatment. While patients who were using only oral antidiabetic have better A1c levels (A1c: 7,73±1,45), insülin using patients had HbA1c levels as high as the patients who were not using any medication. This may be due to progression of diabetes, fear of hypoglycemia or insufficient insülin use. While metformin was the most commonly used OAD with 38% usage rate. When compared for HbA1c levels, there was no difference between the types of insülin used (p: 0,167).
CONCLUSION: As a result, it's important to plan regular visits and personalized treatment with keeping in mind the benefit to risk ratios in home-care diabetic patients.

Keywords: Diabetes mellitus, home care services, antidiabetics.

Diyabetli evde bakım hastalarının mevcut durum analizi

Meltem Sertbas1, Özlem Güdük1, Özden Güdük2, Zeynep Yazıcı3, Selma Dağcı4, Yasar Sertbaş1
1Health Sciences University, Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital, Internal Medicine Clinic, Istanbul, Turkey
2Health Institutes of Turkey Istanbul, Turkey
3Siyami Ersek Education and Research Hospital
4Health Sciences University, Ümraniye Education and Research Hospital, Internal Medicine Clinic, Istanbul, Turkey

AMAÇ: Diyabet, evde sağlık birimine başvuru nedenleri arasında primer tanılardan biridir. Yaşlı diyabetikler hakkında birçok çalışma bulunmakla beraber, diyabetik evde bakım hastaları hakkında çok fazla çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı diyabetik evde bakım hastalarının mevcut durumlarını biyokimyasal verileri ve ilaçları ile beraber analiz etmektir.
METOD: Bu çalışma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Evde Sağlık Birimi tarafından takip edilen 256 diyabetik hastayı kapsayan retrospektif bir çalışmadır. Bu çalışmada hastaların mevcut biyokimyasal verilerini ve ilaçlarını analiz ettik.
BULGULAR: Bu çalışmaya, HbA1c seviyeleri 8,25 ± 1,77 olan, 185 bayan (%72), 71 erkek (%27,7) hasta dahil edilmiştir. Bu hastaların % 65’ i oral antidiyabetik ilaç (OAD) kullanıyorken % 58’i insülin kullanmakta idi. 21 (%8,2) hasta ise hiçbir tedavi almamaktaydı. Bunun nedeni diyabetin ilerlemiş olması, hipoglisemi korkusu veya yetersiz insülin kullanımı olabilir. Metformin %38’lik kullanım oranı ile en fazla kullanılan OAD idi. HbA1c seviyerleri açısından karşılaştırıldığında insülin tipleri arasında herhangi bir fark bulunmamıştır (p: 0,167).
SONUÇ: Sonuç olarak diyabetik evde bakım hastalarının düzenli vizitlerinin ve kar zarar oranları göz önünde bulundurularak kişiselleştirilmiş tedavilerinin planlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus; evde sağlık hizmetleri; antidiyabetikler.Corresponding Author: Yasar Sertbaş

Quick Search
LookUs & Online Makale