ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
Nephrolithiasis in Ankylosing Spondylitis and its Relation with Disease Assessment Scales [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-58219 | DOI: 10.14744/nci.2018.58219  

Nephrolithiasis in Ankylosing Spondylitis and its Relation with Disease Assessment Scales

Aylin Rezvani1, İlknur Aktaş2, Nurettin Taştekin3, Reyhan Çeliker4, Selda Sarıkaya5, Erbil Dursun6, Şenay Özdolap5, Nigar Dursun6, Coşkun Zateri7, Lale Altan8, Murat Birtane3, Kenan Akgün9, Necdet Süt10
1Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey
2Physical Medicine And Rehabilitation Clinic, University of Health Science Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Physical Medicine And Rehabilitation,Trakya University, Edirne, Turkey
4Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Acibadem University,Istanbul, Turkey
5Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Bulent Ecevit University, Zonguldak, Turkey
6Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Kocaeli University, Izmit, Turkey
7Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale, Turkey
8Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Uludag University, Bursa, Turkey
9Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Istanbul University, Cerrahpaşa Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey
10Department Of Biostatistics, Trakya University, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: To investigate the frequency of renal stone in patients with ankylosing spondylitis and to determine its relation with disease assessment variables.
METHODS: the study was designed retrospectively in a cohort of 320 patients with AS diagnosed by Modified NewYork Criteria. 119 patients having renal ultrasonography (USG), erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein, blood calcium, phosphorus, Vitamin-D, parathormone and urinary calcium excretion and also having lateral cervical and lumbar radiography in the same time period were extracted from the cohort. All patients’ demographic characteristics, level of blood and urine tests were recorded. Ankylosing spondylitis disease activity Index (BASDAI), Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI), Ankylosing Spondylitis Mobility Index (BASMI) and Modified Stoke Ankylosing Spondylitis Spinal Score (mSASSS) were evaluated in all patients.
RESULTS: Thirteen (13) of the one hundred-nineteen (119) patients had renal calculi confirmed by USG data. The frequency of nephrolithiasis detected by USG was 10.9% in AS patients. Disease duration was significantly higher in patients with renal stone [(nephrolithiasis (+): 18.39±8.72 years, nephrolithiasis (-): 12.02±8.43 years, p=0.01]. BASMI total score was significantly higher in the group of renal stone patients. There was not any significant difference in terms of blood samples, HLA-B27, BASDAI, BASFI and mSASSS between groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The frequency of renal stones is increased in AS patients compared with healthy population. Especially AS patients with long disease duration and higher BASMI values are more susceptible to renal stones. It is important to point out that the results of this type of studies would be more reliable if the study takes part in large patient groups and population-based prevalence.

Keywords: Ankylosing spondylitis, Urolithiasis, Nephroilitasiz, mSASSS, BASDAI, BASFI, BASMI


Ankilozan Spondilitte Böbrek Taşı ve Hastalık Değerlendirme Ölçekleriyle ilişkisi

Aylin Rezvani1, İlknur Aktaş2, Nurettin Taştekin3, Reyhan Çeliker4, Selda Sarıkaya5, Erbil Dursun6, Şenay Özdolap5, Nigar Dursun6, Coşkun Zateri7, Lale Altan8, Murat Birtane3, Kenan Akgün9, Necdet Süt10
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
4Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
5Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Zonguldak
6Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmit
7Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Çanakkale
8Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa
9İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
10Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatistik Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Ankilozan spondilitli (AS) hastalarımızda böbrek taşı sıklığını araştırmak ve hastalık değerlendirme ölçekleri arasındaki ilişkiyi saptamak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, retrospektif olarak Modifiye New York Kriterleri ile AS teşhisi almış 320 kişilik bir hasta grubu üzerinden planlandı. Aynı dönemde renal ultrasonografi (USG), eritrosit sedimantasyon hızı, C-reaktif protein, kalsiyum, fosfor, vitamin-D, parathormon ve üriner kalsiyum atılımı olan ve aynı zaman aralığında lateral servikal ve lomber konvansiyonel radyografisi de mevcut olan 119 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların demografik özellikleri, belirtilen kan düzeyi, idrar testleri ve ko-morbiditeleri kaydedildi. Tüm hastalarda Ankilozan Spondilit Hastalık İndeksi (BASDAI), Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeksi (BASFI), Ankilozan Spondilit Mobilite İndeksi (BASMI) ve modifiye Stoke Ankilozan Spondilit Spinal Skoru (mSASSS) değerlendirildi.
BULGULAR: Yüz on dokuz (119) hastanın 13'ünde böbrek taşı USG verileriyle doğrulandı. AS hastalarımızda ultrasonografiyle saptanan böbrek taşı sıklığı %10.9 bulundu. Hastalık süresi böbrek taşı olan hastalarda [nefrolitiazis (+): 18.39 ± 8.72 yıl], renal taşı olmayanlara [nefrolitiazis (-): 12.02 ± 8.43 yıl] göre daha uzun bulundu (p = 0.01). Total BASMI skoru, renal taşı olanlarda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Kan örnekleri, HLA-B27, komorbidite, BASDAI, BASFI ve mSASSS açısından iki grup arasında anlamlı farklılık bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: AS hastalarında böbrek taşı sıklığı sağlıklı popülasyona kıyasla artmaktadır. Özellikle uzun hastalık süresi ve yüksek BASMI değerleri olan AS hastaları, böbrek taşına daha yatkın görülmektedir. AS hastalarının değerlendirilmesinde böbrek taşı araştırılması unutulmamalıdır. Bu tarz çalışma sonuçlarının güvenilirliği, çalışma daha büyük hasta gruplarında ve nüfusa dayalı yaygınlıkta yapıldığında, arttığını belirtmekte yarar var.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, ürolitiazis, nefrolitiazis, mSASSS, BASDAI, BASFI, BASMI
Corresponding Author: Aylin Rezvani, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.