ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
The frequency of Cushing’s disease, ACTH-independent Cushing’s syndrome and autonomous cortisol secretion among Turkish patients with obesity [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(3): 214-221 | DOI: 10.14744/nci.2019.54771

The frequency of Cushing’s disease, ACTH-independent Cushing’s syndrome and autonomous cortisol secretion among Turkish patients with obesity

Reşit Volkan Atar1, İsmail Yıldız2, Birol Topçu3, Gülşah Elbuken2, Sayid Shafi Zuhur2
1Department of Internal Medicine, Namik Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdag, Turkey
2Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Internal Medicine, Namik Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdag, Turkey
3Division of Biostatistics, Department of Basic Medical Sciences, Namik Kemal University Faculty of Medicine, Tekirdag, Turkey

OBJECTIVE: The frequency of Cushing’s disease (CD), ACTH-independent Cushing’s syndrome (CS) and autonomous cortisol secretion (ACS) in patients with obesity is not well known. Therefore, in the present study, we aimed to assess the frequency of CD, CS and ACS among the patients with obesity.
METHODS: This study included 813 patients (683 female, mean age 46.47±14.23 yr; mean body mass index (BMI) 37.31±6.50 kg/m2). Patients with obesity were classified further to stages 1, 2, and 3, according to BMI. All patients underwent a low dose dexamethasone suppression test (LDDST). The patients with CD, CS, and ACS and patients with simple obesity were compared concerning gender, age, type-2 diabetes, hypertension (HT) and hyperlipidemia (HL).
RESULTS: Forty-four (5.4%) out of 813 patients were diagnosed as CD, CS or ACS. CD, CS, and ACS were diagnosed in four (0.4%), two (0.2%), and 33 (4%) patients, respectively. When patients with CD, CS and ACS were compared to the patients with simple obesity, older age at diagnosis, the presence of stage-1 obesity, the presence of HT, and uncontrolled type-2 diabetes were more frequent in patients with CD, CS and ACS (p=0.001, p=0.007, p=0.004, and p=0.0026, respectively).
CONCLUSION: The frequency of CD, CS, and ACS is high among patients with obesity. Screening for CD, CS, and ACS in patients with stage-I obesity who are older than 50 years of age with uncontrolled type-2 diabetes and HT may be a reasonable approach.

Keywords: Autonomous cortisol secretion, Cushing’s syndrome, obesity.

Obeziteli Türk Hastalarda Cushing Hastalığı, ACTH Bağımsız Cushing Sendromu ve Otonom Kortizol Sekresyonu’nun Sıklığı

Reşit Volkan Atar1, İsmail Yıldız2, Birol Topçu3, Gülşah Elbuken2, Sayid Shafi Zuhur2
1Namik Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Biyoistatistik ABD, Tekirdağ, Türkiye

Amaç: Obezite dünya genelinde prevalansı artan metabolik bir hastalıktır. Bununla birlikte, obeziteye sahip hastalarda Cushing hastalığı (CD), ACTH bağımsız Cushing sendromu (CS) ve otonom kortizol sekresyonu (ACS) sıklığı iyi bilinmemektedir. Bu nedenle, bu çalışmada obezite hastalarında CD, CS ve ACS sıklığını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya 813 hasta dahil edildi (683 kadın, yaş ortalaması 46,47 ± 14,23; ortalama vücut kitle indeksi 37.31±6.50 kg/m2). Obezitesi olan hastalar beden kitle indeksine (BKİ) göre stage 1, 2. ve 3 şeklinde sınıflandırıldı. Tüm hastalara düşük doz deksametazon supresyon testi (LDDST) yapıldı. CD, CS ve ACS'li hastalar ve basit obeziteye sahip olanlar cinsiyet, yaş, diabetes mellitus, hipertansiyon (HT) ve hiperlipidemi (HL) açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: 813 hastanın 44’ü (%5.4) CD, CS veya ACS tanısı aldı. CD, CS ve ACS sırasıyla 4 (% 0,4), 2 (% 0,2) ve 33 (% 4) hastada tespit edildi. CD, CS ve ACS hastaları basit obezite ile karşılaştırıldığında, tanı anındaki ileri yaş, stage 1 obezite varlığı, HT ve kontrolsüz diabetes mellitus, CD, CS ve ACS hastalarında daha sık olduğu saptandı (sırasıyla P = 0.001, P = 0.007, P = 0.004 and P = 0.0026).
Sonuç: Obezite hastalarında CD, CS ve ACS sıklığı artmaktadır. Özellikle, kontrolsüz tip-2 diabet ve HT’a sahip 50 yaşından büyük stage-I obeziteli hastalarda CD, CS ve ACS taraması uygun bir yaklaşım olabilir. (NCI-2019-0222.R1)

Anahtar Kelimeler: Obezite, Otonom Kortizol Sekresyonu, Cushing sendromu

Reşit Volkan Atar, İsmail Yıldız, Birol Topçu, Gülşah Elbuken, Sayid Shafi Zuhur. The frequency of Cushing’s disease, ACTH-independent Cushing’s syndrome and autonomous cortisol secretion among Turkish patients with obesity. North Clin Istanb. 2020; 7(3): 214-221

Corresponding Author: Sayid Shafi Zuhur, Türkiye
LookUs & Online Makale