ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
The Prevalance of Thyroid Dysfunction and Relationship with Perinatal Outcomes in Third Trimester Pregnants Who Apply to Tertiary Center [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-51422 | DOI: 10.14744/nci.2018.51422  

The Prevalance of Thyroid Dysfunction and Relationship with Perinatal Outcomes in Third Trimester Pregnants Who Apply to Tertiary Center

Hatice Dülek1, Fisun Vural2, Nurettin Aka2, Sergül Zengin3
1Bilecik Gölpazarı State Hospital, Family Medicine, Bilecik
2Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Obstetrics and Gynecology, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Family Medicine, İstanbul

INTRODUCTION: In this study, we aim to investigate the prevalance of thyroid dysfunction in third trimester pregnant women and its relation with perinatal outcomes.
METHODS: Totally 796 women laboured in Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital between January 2014 and January 2015 were evaluated retropectively. Women with complete data and thyroid fuctions tests performed were included in the study (n=573). Serum thyroid - stimulating hormones (TSH), free tri-iyodotironin (T3), free thyroxine (T4) levels for all patients were studied. Patients were classified according to thyroid function tests as hypothyroidsm, subclinical hypothyroidsm, hyperthyroidsm and euthyroid state. The perinatal outcomes (apgar score, birth type and birth weight) were compared.
RESULTS: The 86.7% of pregnants (492/573) had normal thyroid funtion tests. The 0.5% of pregnants had hypothyroidsm, 8.9% had subclinical hypothyroidsm, and 2.8% had hyperthyroidsm. TSH levels correlated with maternal age. The perinatal outcomes were insignificant between groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Thyroid dysfuntion prevalance was 13.2% in our population. Subclinical hypothyroidsm and hyperthyroidsm had no adverse effect on birth weight, cesarean section rates and apgar scores.


Keywords: thyroid, perinatal outcome, hypothyroidsm


Tersiyer Bir Merkeze Başvuran Üçüncü Trimester Gebelerde Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Prevalansı ve Perinatal Sonuçlarla İlişkisi

Hatice Dülek1, Fisun Vural2, Nurettin Aka2, Sergül Zengin3
1Bilecik Gölpazarı Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği, Bilecik
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada 3. trimester gebelerde tiroid fonksiyon bozukluğu sıklığının tespit edilmesini ve bunun perinatal sonuçlar ile ilişkisinin araştırılmasını amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Ocak 2014 ve Ocak 2015 tarihleri arasında doğum yapan 796 hasta retrospektif taranmıştır. Hastlardan verileri tam olan ve tiroid fonksiyon testleri yapılmış olanlar (n=573) çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalarda serum tiroid uyarıcı hormonu (TSH), serbest tri-iyodotironin (T3), ve serbest tiroksin (T4) düzeyleri çalışılmıştır. Hastalar tiroid fonksiyon testleri sonuçlarına göre hipotiroidi, subklinik hipotiroidi, hipertiroidi ve ötiroid olarak sınıflandırılmıştır. Perinatal sonuçlar( apgar skorları, doğum şekli ve doğum ağırlıkları)karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Gebelerin % 86.7’sinde (492/573) tiroid fonksiyon testleri normaldir. Gebelerin %0.5’inde aşikar hipotiroidi, %8.9’unda subklinik hipotiroidi ve %2.8’inde ise hipertiroidi mevcuttu. TSH seviyeleri maternal yaş ile pozitif korrele bulundu. Perinatal sonuçların gruplar arasında karşılaştırması benzer bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim populasyonumuzda gebelikte tiroid disfonksiyonu prevalansı %13.2’dir. Subklinik- hipotiroidi ve hipertiroidinin doğum ağırlığı, sezaryen operasyonları ve apgar skorları üzerine olumsuz etkisi saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: tiroid, perinatal sonuçlar, hipotiroidi
Corresponding Author: Fisun Vural, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.