ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
How Successful is "Pleural Sliding Sound" in Identification of Pneumothorax? [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-46548 | DOI: 10.14744/nci.2018.46548  

How Successful is "Pleural Sliding Sound" in Identification of Pneumothorax?

Saniye Göknil Çalık1, Mustafa Çalık2, Sadık Girisgin3, Osman Karaoglan4, Zerrin Defne Dündar3, Mehmet Ergin3
1Department of Emergency and First Aid, KTO Karatay University Institute of Medical Sciences,Konya, Turkey.
2Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey.
3Department of Emergency Medicine, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey.
4Department of Emergency Medicine, Konya Numune State Hospital, Konya, Turkey.

INTRODUCTION: In the present study, in thorax ultrasonography (USG) Doppler images obtained from the cases with occult pneumothorax, we investigated the status of pulsatile pleural sounds over the pleural line and called these as Pleural Sound Sign (PSS). The purpose of the present study was to identify the efficacy of the proposed PSS sign in diagnosing pneumothorax, and compare it with the other USG findings including Sliding Lung Sign (SLS) and the Seashore Sign (SSS).
METHODS: This study included 66 consecutive patients who referred to the emergency unit with a blunt trauma from October 2009 to January 2010 at a tertiary university hospital.
RESULTS: Of those, 34 were in the patient and 32 were in the control group. Males accounted for 66.7% (n=44) of the study population. In predicting pneumothorax, the areas under ROC curves of PSSmax and PSSdifference were 0.989 and 0.990, respectively. While sensitivity of SLS was 88% and sensitivity of SSS was 56%; specificities of SLS and SSS were 100%. Based on our findings, accuracy ranking was as follows: PSSmax = PSSdifference > SLS > SSS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: New applications of thorax USG are rapidly growing. Our findings have to be confirmed in large patient series. PSS is not a novel method, but it enhanced the importance of USG in the diagnosis of pneumothorax. We can stipulate that it can replace thorax CT imaging particularly for the diagnosis of occult pneumothoraxes.

Keywords: Emergency Medicine, Pneumothorax, Pleural Sliding Sound, USG, Chest


"Pleural Sliding Sound" Pnömotoraksı Tanımada Ne Kadar Başarılı?

Saniye Göknil Çalık1, Mustafa Çalık2, Sadık Girisgin3, Osman Karaoglan4, Zerrin Defne Dündar3, Mehmet Ergin3
1KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İlk ve Acil Yardım Programı, Karatay / Konya, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Meram / KONYA, Türkiye
3Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
4Konya Numune Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Konya, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda; okkult pnömotorakslar için yapılan toraks ultrasonografinin (USG) dopplerinde, pleural line üzerinde pulsatil pleural seslerinin durumunu araştırdık ve Plevral Sound Sign (PSS) dedik (PSS) tespit ettik. Bu çalışmanın amacı da tanımladığımız PSS bulgusunun, pnömotoraks tanısını koymadaki etkinliğini tespit ederek, diğer USG bulguları olan Kayan Akciğer Belirtisi (KAB) ve Sahil Kumsal Belirtisi (SKB) ile kıyaslamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma Ekim 2009 ila Ocak 2010 tarihleri arasında üçüncü basamak üniversite hastanesinin acil servisine başvuran künt travmalı sıralı 66 hasta çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Bunlardan 34 tanesi hasta grubunda ve 32 tanesi kontrol grubunda yer aldı. Çalışma grubunun %66,7’si (n=44) erkekti. PSS max ve PSS fark'ın pnömotoraksı tahmin etmede, ROC eğrisi altında kalan alanı sırasıyla 0.989 ve 0.990 olarak tespit edildi. KAB’nin sensitivitesi %88 ve SKB’nin sensitivitesi %56; spesifisiteleri %100 olarak hesaplandı. Çalışmamızın sonuçlarına göre doğruluk açısından ise PSSmax = PSS fark > KAB > SKB şeklinde sıralandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Toraks USG’sinin yeni uygulamaları hızla artmaktadır. Sonuçlarınızın geniş hasta serilerinde doğrulanması gerekmektedir. PSS yeni bir yöntem olmakla kalmayıp USG’nin pnömotoraks tanısındaki önemini artırmıştır. Özellikle okkult pnömotrakslarda Toraks BT uygulamasını yerini alabileceğini ön görmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Acil Tıp, Pnömotoraks, Plevral Sound Sign, USG, Göğüs
Corresponding Author: Mustafa Çalık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.