ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
Echocardiographic assessment of children participating in regular sports training [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-40360 | DOI: 10.14744/nci.2018.40360  

Echocardiographic assessment of children participating in regular sports training

Şeyma Kayalı1, Fatma Tuba Yıldırım2
1University of Health Sciences, Keçiören Training and Research Hospital, Pediatric Cardiology, Ankara
2Sorgun State Hospital, Pediatrics, Yozgat

INTRODUCTION: The aim of the present study was to determine the effects of a well-controlled endurance training program on cardiac functions and structures in healthy children and to define whether training hours per week and type of sports affect the training-induced cardiovascular response.
METHODS: Echocardiographic recordings were obtained in 126 children who systematically participated in sports training at least for 1 year (Study group) and the results were compared with the values obtained in 62 normal children who did not actively engage in any sports activity (Control group). The two groups were comparable for age, sex and body mass index. Study group participants were divided into two groups according to the duration of physical activity (training hours per week; less than 8 hours and more than 8 hours ) and five groups according to cardiovascular demand of sports type. Clinical examination, resting ECG, two dimensional, M Mode and Doppler-echocardiography were obtained in all participants.


RESULTS: Left ventricle wall dimensions, left atrial diameter and aortic measurements were significantly higher in study group. The mean mitral E/A ratio was also significantly higher in training group compared with the untrained subjects (p < 0.001). Echocardiographic measurements were similar between different sports type participants in study group. However, aortic root diameter, left atrial diameter and left ventricle posterior wall diastolic thickness were higher in children training > 8 hours compared with the children training <8 hours per week in study group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that echocardiographic parameters of children participating in regular sports training activities statistically significantly exceeded the parameters of untrained controls. These parameters were mostly dependent on the duration of training hours per week

Keywords: Athlete’s heart, sports activity, children, echocardiography


Düzenli spor yapan çocukların ekokardiyografik değerlendirilmesi

Şeyma Kayalı1, Fatma Tuba Yıldırım2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji, Ankara
2Sorgun Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Yozgat

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, düzenli spor katılımının, sağlıklı çocuklarda kardiyak fonksiyon ve yapılar üzerindeki etkilerini belirlemek ve spor ile ilişkili kardiyovasküler yanıtı, haftalık antrenman saati veya spor tipinin etkileyip etkilemediğini sorgulamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Düzenli olarak en az 1 yıl spor yapan 126 çocuğun (Çalışma grubu) ekokardiyografik kayıtları toplanarak, aktif olarak herhangi bir spor aktivitesine katılmayan 62 normal çocukla (Kontrol grubu) karşılaştırıldı. İki grup, yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi açısından benzerdi. Çalışma grubu katılımcıları kendi içerisinde, fiziksel aktivite sürelerine göre iki gruba (haftalık antrenman saati 8 saatten az ve 8 saatten fazla), ayrıca yapılan spor tipinin kardiyovaskuler ihtiyacına göre beş gruba ayrıldı. Tüm katılımcılara klinik muayene, istirahat EKG, iki boyutlu, M mod ve Doppler ekokardiyografi uygulandı.
BULGULAR: Sol ventrikül duvar boyutları, sol atrial çap ve aortik ölçümler çalışma grubunda anlamlı olarak yüksekti. Ortalama mitral E / A oranı, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında çalışma grubunda yüksek tespit edildi (p <0.001). Ekokardiyografik ölçümler, çalışma grubundaki farklı spor türü katılımcıları arasında benzerdi. Bununla birlikte, aort kökü çapı, sol atriyum çapı ve sol ventrikül arka duvar diyastolik kalınlığı çalışma grubunda, antrenman süresi haftada 8 saatten fazla olan çocuklarda, antrenman süresi haftalık 8 saatten az olanlara oranla daha yüksek tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, düzenli spor antrenmanına katılan çocuklarda ekokardiyografik parametrelerin, sedanter çocuklara kıyasla istatistiksel olarak belirgin derecede yüksek olduğunu göstermiştir. Bu artış, spor tipinden çok haftalık antrenman süresi ile ilişkili bulundu.

Anahtar Kelimeler: Atlet kalbi, spor aktivitesi, çocuklar, ekokardiyografi
Corresponding Author: Şeyma Kayalı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.