ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
Evaluation of Serum Thiol/disulfide Homeostasis in Patients with Ankylosing Spondylitis by a Novel Method [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-37132 | DOI: 10.14744/nci.2018.37123  

Evaluation of Serum Thiol/disulfide Homeostasis in Patients with Ankylosing Spondylitis by a Novel Method

Rabia Aydoğan Baykara1, Ayça Tuzcu2, Ahmet Omma3, Günseli Karaca Acet1, Erdal Doğan4, Almila Aydın5, Medine Cumhur Cüre6, Erkan Cüre7, Adem Küçük8, Özcan Erel5
1Malatya Education and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Malatya, Turkey.
2Malatya Education and Research Hospital, Department of Biochemistry, Malatya, Turkey.
3Numune Education and Research Hospital, Ankara, Turkey. Division of Rheumatology, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey.
4Private Malatya Park Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Malatya, Turkey.
5Yildirim Beyazit University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Ankara, Turkey.
6İstanbul Laboratuvarları, İstanbul, Turkey.
7Çamlica Erdem Hospital, Department of Internal Medicine, İstanbul, Turkey.
8Necmettin Erbakan University, Department of Rheumatology, Konya, Turkey.

INTRODUCTION: Increased reactive oxygen species may play an important role Ankylosing spondylitis (AS) etiopathogenesis. Thiol group is a very potent antioxidant. We aimed to investigate the presence of oxidative stress in patients with AS by evaluating thiol/disulfide homeostasis.
METHODS: Total 66 AS patients (27 males, 39 females) and 66 healthy control (21 males, 45 females) were enrolled in this study. Recently, it was discovered a new method of thiol measurement. Thiol and disulfide values were measured by the novel methods.
RESULTS: Native thiol (NT) (p<0.001) and native thiol/total thiol (NTT) (p<0.001) levels of AS patients were significantly lower compared to the values of healthy group. However, disulfide (p<0.001), disulfide/native thiol (DNT) (p<0.001) and disulfide/total thiol (DTT) levels of AS patients were strongly higher control group. A negative correlation was found between BASFI and NTT. Also, a negative correlation was found between BASDAI and NT, NTT levels. A positive correlation was found between BASFI and disulfide, DNT and DTT levels. A positive correlation was found between BASDAI and disulfide, DNT and DTT levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We determined that thiol-disulfide homeostasis was deteriorated in patients with AS and it enhances in favor of disulfide amounts. Thiol-disulfide homeostasis can play roles in the etiology and severity of AS.

Keywords: Ankylosing spondylitis, thiol, disulfide, thiol/disulfide homeostasis, oxidative stress.


Ankilozan Spondilitli Hastalarda Yeni bir Metotla Serum Tiyol/Disülfit Dengesinin Değerlendirilmesi.

Rabia Aydoğan Baykara1, Ayça Tuzcu2, Ahmet Omma3, Günseli Karaca Acet1, Erdal Doğan4, Almila Aydın5, Medine Cumhur Cüre6, Erkan Cüre7, Adem Küçük8, Özcan Erel5
1Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Malatya, Türkiye.
2Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Biyokimya Bölümü, Malatya, Türkiye.
3Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Romatoloji Bölümü, Ankara, Türkiye.
4Özel Malatya Park Hastanesi Romatoloj Bölümü, Malatya, Türkiye.
5Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Biyokimya Bölümü, Ankara, Turkey.
6İstanbul Laboratuvarları, İstanbul, Türkiye.
7Çamlıca Erdem Hastanesi, Dahiliye Bölümü, İstanbul, Türkiye.
8Necmettin Erbakan Üniversitesi, Romatoloji Bölümü, Konya, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Artmış reaktif oksijen türleri, Ankilozan Spondilit (AS) etiyopatogenezinde önemli bir rol oynayabilir. Tiyol grubu çok güçlü bir antioksidandır. Biz AS'li hastalarda tiyol/disülfit dengesini değerlendirerek oksidatif stres varlığını araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya toplamda 66 AS'li hasta (27 erkek, 39 kadın) ve 66 sağlıklı kontrol (21 erkek,45 kadın) dahil edildi. Son zamanlarda, yeni bir tiyol ölçümü yöntemi keşfedildi. Tiyol ve disülfit değerleri bu yeni metotla ölçüldü.
BULGULAR: AS hastalarının nativ tiyol (NT) (p<0.001) ve nativ tiyol/total tiyol (NTT) (p<0.001) düzeyi sağlıklı kontrol grubunun değerlerine kıyasla anlamlı olarak düşüktü. Ancak AS hastalarının disülfit (p<0.001), disülfit/nativ tiyol (DNT) ve disülfit/total tiyol (DTT) değerleri kontrol grubuna göre oldukça yüksekti. BASFI ve NTT arasında negatif korelasyon bulundu. Ayrıca, BASDAI ve NT, NTT seviyeleri arasında da negatif bir korelasyon bulundu. BASFI ve disülfit, DNT ve DTT düzeyleri arasında pozitif korelasyon bulundu. BASDAI ve disülfit, DNT ve DTT arasında pozitif korelasyon bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tiyol-disülfit dengesinin AS'li hastalarda disülfit seviyesi lehine bozulduğunu tespit ettik. Tiyol/disülfit dengesi AS’nin etiyolojisinde ve şiddetinde rol oynayabilir.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan Spondilit, Tiyol, Disülfit, Tiyol/Disülfit dengesi, oksidatif stres
Corresponding Author: Rabia Aydoğan Baykara, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.